ID článku : 00192297 / Naposledy upravené : 13.06.2022Tlač

Ako naladiť alebo preladiť televízor Android TV alebo Google TV od spoločnosti Sony: Káblové/pozemné (anténa)/analógové vysielanie

  Skôr než začnete

  Tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládaníTlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládaní
  Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní sa môžete pohybovať v ponuke televízora.Jednotlivé možnosti môžete vyberať stlačením tlačidla „Plus“. Toto tlačidlo má okrúhly tvar a nachádza sa v strede kruhovej oblasti ponuky diaľkového ovládania.

  Digitálne ladenie

  Google TV

  1. Stlačte tlačidlo Quick Settings (Rýchle nastavenia) na diaľkovom ovládaní.
   • Prípadne môžete pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní prejsť na karty navrchu obrazovky a potom úplne doprava. Zo zoznamu vyberte položku Settings (Nastavenia).
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položky Channel & Inputs (Kanál a vstupy) → Channels (Kanály) → Channel setup (Nastavenie kanálov) → Auto tuning (Automatické ladenie) → Digital* (Digitálne*).
   • (*) Namiesto možnosti Digital (Digitálne) môžete vybrať inú možnosť v závislosti od svojho poskytovateľa služieb.
   • Po výbere možnosti Auto tuning (Automatické ladenie) televízor môže žiadať kód PIN [English].
  4. Vyberte položku Set up (Nastavenie).
  5. Výberom položky Next (Ďalej) spusťte vyhľadávanie kanálov pre digitálne vysielanie.

  Poznámka: Ak po dokončení ladenia vyberiete kanál a zobrazí sa hlásenie „Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted“ („Vybraný kanál je zakódovaný alebo ho nemožno dekódovať. Skontrolujte, či je správne vložený modul CA a Smart Card.“), v závislosti od poskytovateľa môže byť potrebné do zásuvky na zadnej strane televízora vložiť modul CI+ (kartu CAM).


  Android TV™

  1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládaní.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Nasledujúce kroky závisia od možností v ponuke televízora:
   • Nasledujúce kroky závisia od možností v ponuke televízora. Ak máte nastavený kód PIN, televízor môže žiadať jeho zadanie.
    • Vyberte položky Watching TV (Sledovanie televízora) → Channel setup (Nastavenie kanálov) → Auto tuning (Automatické ladenie) → Digital (Digitálne).
    • Vyberte položky Watching TV (Sledovanie televízora) → Channels (Kanály) → Channel setup (Nastavenie kanálov) → Auto tuning (Automatické ladenie) → Digital (Digitálne).
    • Vyberte položky Watching TV (Sledovanie televízora) → Channels (Kanály) → Channel setup (Nastavenie kanálov) → Digital setup (Digitálne nastavenie) → Digital tuning (Digitálne ladenie) → Digital auto tuning (Digitálne automatické ladenie).
    • Vyberte položky Channel setup (Nastavenie kanálov) → Digital setup (Digitálne nastavenie) → Digital tuning (Digitálne ladenie) → Digital auto tuning (Digitálne automatické ladenie).
  4. Keď sa objaví otázka „Do you want to start Auto Tuning?“ („Chcete spustiť automatické ladenie?“), vyberte možnosť Yes (Áno). Niektoré televízory žiadajú kód PIN alebo potvrdenie.
  5. Vyberte z možností Antenna (Terrestrial) [Anténa (Pozemné)] alebo Cable (Kábel).
   Keď si vyberiete položku Antenna (Anténa), v tomto bode sa spustí automatické ladenie
  6. Ak si v predchádzajúcom kroku vyberiete položku Cable (Kábel), tak sa teraz zobrazí ponuka pre ladenie príjmu káblového vysielania.
   Máte možnosť manuálne nastaviť položky Scan Type (Typ vyhľadávania), Frequency (Frekvencia) alebo Network ID (ID siete) podľa konkrétnych sieťových parametrov, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa vysielania.
   Ak ste tieto informácie nedostali, odporúčame použiť predvolené nastavenia:
   • Operator (Operátor): Vyberte zo zoznamu názov svojho poskytovateľa vysielania
   • Network ID (ID siete): Auto (Automatické)
   • Frequency (Frekvencia): Auto (Automatické)
   • Scan type (Typ vyhľadávania): Quick scan (Rýchle vyhľadávanie)
  7. Ak sa pri vyhľadávaní nenájdu niektoré alebo všetky kanály, môžete vyskúšať zmeniť nastavenie položky Scan Type (Typ skenovania) na Full scan (Úplné skenovanie).
   DÔLEŽITÉ: Ak vyberiete možnosť Full scan (Úplné skenovanie), ladenie televízora môže trvať hodinu alebo dlhšie. Ak máte problémy s postupom ladenia káblového vysielania, overte si informácie u svojho poskytovateľa, pretože môže používať odlišné nastavenia.
  8. Pokračujte výberom položky Start (Spustiť).
  9. Televízor teraz spustí ladenie. Po jeho dokončení sa objaví správa s potvrdením.

  Poznámka: Ak sa po dokončení ladenia zobrazí hlásenie „Signal cannot be decoded“ („Signál nemožno dekódovať“), v závislosti od poskytovateľa môže byť potrebné do zásuvky na zadnej strane televízora vložiť modul CI+ (kartu CAM).


  Analógové ladenie

  Google TV

  Android TV


  Poznámky:

   

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite