ID článku : 00172996 / Naposledy upravené : 30.03.2017

Prenos videí vo formáte DV alebo Digital8 do počítača


  Niekedy môže byť užitočné preniesť videozáznam z kamery Sony Handycam do počítača, kde ho môžete upraviť, uložiť a zdieľať. Systémy Microsoft Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 však nepodporujú funkciu prenosu prostredníctvom rozhrania USB od firmy Sony. Videozáznam vo formáte DV alebo Digital8 preto môžete uložiť do počítača týmito dvomi alternatívnymi spôsobmi.


  Možnosť 1: Použitie programu PlayMemories Home

  Možnosť 2: Použitie programu Windows Live Fotogaléria

   

  Možnosť 1: Použitie programu PlayMemories Home

  Videá môžete importovať pomocou počítačovej aplikácie PlayMemories Home od firmy Sony, ktorá umožňuje jednoduchý import, usporiadanie a úpravu fotografií a videí. Potom ich možno zobraziť na veľkej obrazovke televízora alebo v inom zariadení, zdieľať online a uložiť na disk. Ak program ešte nemáte, k dispozícii je tu: Prevziať program PlayMemories Home

  1. Pripojte kameru k zdroju napájania a uistite sa, že sa používa sieťový adaptér
  2. Prepnutím vypínača vyberte režim Play/Edit [Prehrať/upraviť] (ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke)
  3. Vyberte rozlíšenie HD alebo štandardné rozlíšenie v prípade, že kamera podporuje kvalitu obrazu v rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie). Nastavenia ponuky závisia od formátu nahratých videí a formátu, ktorý chcete použiť pri importe. Ak si nie ste istí, ako nastavenia zmeniť, prečítajte si používateľskú príručku. Ak importujete videá vo formáte HDV, importujú sa v kvalite HD (vysoké rozlíšenie). Ak videá importujete vo formáte DV, importujú sa v kvalite SD (štandardné rozlíšenie). Tu je praktická tabuľka:

   record import table

  4. Do kamery vložte nahratú kazetu
  5. V počítači otvorte softvér PlayMemories Home
  6. Zapojte kameru do počítača pripojením konektora HDV/DV alebo DV kamery ku vstupu i.LINK počítača pomocou príslušného kábla. Kábel zapojte najskôr do počítača, aby nedošlo k statickým výbojom, ktoré môžu poškodiť kameru. (Poznámka: Rozhranie i.LINK sa nazýva aj Firewire alebo IEEE 1394. Ak váš počítač nie je vybavený niektorým z týchto vstupov, bežne sú k dispozícii adaptéry a prídavné karty)

   i.Link cable
   Kábel i.LINK

   i.LINK port
   Port i.LINK

  7. Spustite import. Na obrazovke počítača by sa malo zobraziť okno Import from Tape [Importovanie z kazety].

   Automatický import:
   Skontrolujte, či je vybratý prepínač Import from the beginning of the tape [Importovať od začiatku kazety]. Kliknite na tlačidlo Import [Importovať].

   Manuálny import:
   1. Pomocou tlačidiel na ovládanie zariadenia zobrazte v okne na obrazovke scénu, od ktorej sa má začať import
   2. Uistite sa, že je vybratá možnosť Import from the current tape position [Importovať od aktuálnej pozície kazety]. Kliknite na tlačidlo Import [Importovať]

  8. Ak chcete proces importu zastaviť, kliknite na tlačidlo Stop Import [Zastaviť importovanie]. Ak kazeta viac ako 10 minút neobsahuje žiadny záznam, import sa zastaví automaticky

  RIEŠENIE PROBLÉMOV

  Ak počítač počas importu zamrzne alebo nedokáže rozpoznať kameru, odpojte kameru, reštartujte počítač a zopakujte postup uvedený vyššie od kroku 5 . Problém môže byť spôsobený týmito udalosťami:

  • Zmena nastavení VCR HDV/DV [VIDEOREKORDÉR HDV/DV] a i.LINK CONV [KONV i.LINK] v ponuke kamery STANDARD SET [ŠTANDARDNÉ NASTAVENIA] počas pripojenia pomocou kábla i.LINK
  • Zmena nastavenia REC FORMAT [FORMÁT ZÁZNAMU] v ponuke kamery STANDARD SET [ŠTANDARDNÉ NASTAVENIA] počas pripojenia pomocou kábla i.LINK s vypínačom nastaveným na možnosť CAMERA-TAPE [FOTOAPARÁT - KAZETA]
  • Prepnutie vypínača kamery počas pripojenia pomocou kábla i.LINK
  • Pokus o použitie počítača, ktorý nepodporuje formáty obrazového signálu na LCD displeji kamery (HDV alebo DV)


  Možnosť 2: Použitie programu Windows Live Fotogaléria

  Videá môžete importovať pomocou programu Windows Live Fotogaléria. Potom ich môžete upraviť, uložiť a zdieľať pomocou programu Windows Live Movie Maker.

  Poznámka: Pri použití programu Windows Live Fotogaléria nemožno videá importovať priamo z analógovej kamery (napríklad Video8 alebo Hi8) do počítača. Ak to chcete urobiť, v počítači budete potrebovať analógové digitalizačné zariadenie. Toto zariadenie konvertuje analógový zvuk a obraz na digitálny formát, ktorý možno importovať do počítača. Zariadenie je bežne k dispozícii.

  1. Pripojte kameru k zdroju napájania a uistite sa, že sa používa sieťový adaptér
  2. Zapojte kameru do počítača pripojením konektora HDV/DV alebo DV kamery ku vstupu i.LINK počítača pomocou príslušného kábla. Kábel zapojte najskôr do počítača, aby nedošlo k statickým výbojom, ktoré môžu poškodiť kameru.
   (Poznámka: Rozhranie i.LINK sa nazýva aj Firewire alebo IEEE 1394. Ak váš počítač nie je vybavený niektorým z týchto vstupov, bežne sú k dispozícii adaptéry a prídavné karty)

   i.Link cable
   Kábel i.LINK

   i.LINK port
   Port i.LINK

  3. Ak používate systém Windows 7, nainštalujte správny ovládač . Ak je v počítači nainštalovaný systém Windows Vista alebo Windows 8, prejdite na ďalší krok
  4. Zapnite kameru a vložte videokazetu, ktorej obsah chcete preniesť
  5. Prepnutím vypínača vyberte režim Play/Edit [Prehrať/upraviť] (ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke)
  6. Ak sa po zapnutí kamery zobrazí dialógové okno Autoplay [Automatické prehrávanie], vyberte možnosť Import video using Windows Live Photo Gallery [Importovať video pomocou programu Windows Live Fotogaléria]. Ak sa otvorí dialógové okno Import Video [Importovanie videa], prejdite na ďalší krok
  7. Na stránke Import Video [Importovanie videa] zadajte do poľa Name [Názov] názov nového súboru videa. Vyberte možnosť Choose the parts of the video to import [Vybrať časti videa na importovanie] a potom tlačidlo Next [Ďalej]
  8. Pomocou ovládacích prvkov na kamere (alebo jej diaľkovom ovládači) nastavte kazetu na časť, od ktorej chcete začať importovať video. Potom stlačením tlačidla prehrávania spustite prehrávanie kazety
  9. Na stránke s označením Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import [Pomocou ovládacích prvkov kamery vyhľadajte požadovanú scénu a kliknite na tlačidlo Import [Importovať]] kliknite na tlačidlo Import [Importovať]
  10. Ak chcete import videí zastaviť, kliknite na tlačidlo Stop [Zastaviť]
  11. Opakujte kroky 5 až 7 pre každú časť videokazety, ktorú chcete importovať
  12. Po dokončení importu videí kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Importované video sa uloží ako jeden súbor videa v počítači a zobrazí sa v programe Windows Live Fotogaléria
  13. Ak chcete video pridať do programu Windows Live Movie Maker, kde ho budete môcť upraviť, kliknite na súbor videa v programe Windows Live Fotogaléria, potom na položku Make [Vytvoriť] a nakoniec na položku Make a movie [Vytvoriť film]

  Poznámka: Video tiež môžete importovať priamo do programu Windows Live Movie Maker bez toho, aby ste použili program Windows Live Fotogaléria. Po pripojení kamery spustite program Windows Live Movie Maker, kliknite na tlačidlo Movie Maker a potom na položku Import from device [Importovať zo zariadenia]

   

  Inštalácia správneho ovládača (iba systém Windows 7)

  Poznámka: Ak je v počítači nainštalovaný systém Windows Vista alebo Windows 8, tento postup nie je nutné vykonať.
  Po pripojení kamery bude potrebné overiť, že systém Windows 7 vybral správny ovládač.

  Windows 7 obsahuje dva ovládače zariadenia i.LINK/IEEE 1394 - novú a staršiu verziu. Na digitalizáciu videa bude potrebné použiť staršiu verziu ovládača. Pomocou týchto podrobných pokynov sa môžete jednoducho uistiť, že je nainštalovaný správny ovládač.

  • Kliknite na tlačidlo Štart
  • Kliknite na položku Ovládací panel
  • Kliknite na položku Správca zariadení
   (Poznámka: Ak sa položka Správca zariadení nezobrazuje, kliknite na položku Zobraziť podľa: Kategória v pravom hornom rohu okna Ovládací panel. Potom kliknite na položku Veľké ikony. Mal by sa zobraziť zoznam položiek v ovládacom paneli. Kliknite na položku Správca zariadení.)


   device manager


  • V okne Správca zariadení vyhľadajte v zozname položku Hostiteľské radiče zbernice IEEE 1394 a dvakrát na ňu kliknite. Mala by sa zobraziť položka s názvom 1394 OHCI Compliant Host Controller [Hostiteľský radič kompatibilný s rozhraním 1394 OHCI] alebo podobným názvom. Ak sa na konci názvu nachádza výraz (Legacy) [Staršia verzia], všetko je nastavené. Stačí zavrieť okno a prejsť na krok 4 v možnosti 2: Použitie programu Windows Live Fotogaléria
  • Dvakrát kliknite na položku 1394 OHCI Compliant Host Controller [Hostiteľský radič kompatibilný s rozhraním 1394 OHCI]. Zobrazí sa kontextové okno s názvom 1394 OHCI Compliant Host Controller - vlastnosti
  • Kliknite na kartu Ovládač a potom na tlačidlo Aktualizovať ovládač
  • Kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači a potom na položku Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači. Zobrazí sa zoznam ovládačov
  • Kliknite na položku 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) [Hostiteľský radič kompatibilný s rozhraním 1394 OHCI (Staršia verzia)] a potom na tlačidlo Ďalej. Uistite sa, že ste vybrali položku s výrazom (Legacy) [Staršia verzia] na konci názvu.
  • Nainštaluje sa ovládač 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) [Hostiteľský radič kompatibilný s rozhraním 1394 OHCI (Staršia verzia)] a zobrazí sa hlásenie Systém Windows úspešne aktualizoval softvér ovládača.
  • Kliknite na tlačidlo Zavrieť a zavrite všetky ostatné otvorené okná.
   Reštartujte počítač. Odteraz bude možné importovať video prostredníctvom portu i.LINK/FireWire/IEEE 1394. Prejdite na krok 4 v možnosti 2: Použitie programu Windows Live Fotogaléria

  RIEŠENIE PROBLÉMOV

  • Systém Windows 7 môže priebežne (napríklad po nainštalovaní aktualizácií) obnovovať pôvodný ovládač zariadenia 1394 OHCI Compliant Host Controller [Hostiteľský radič kompatibilný s rozhraním 1394 OHCI]. Ak spozorujete pomalý prenos zariadenia IEEE 1394 alebo sa už zariadenie nerozpoznáva, zopakujte kroky uvedené vyššie a preinštalujte ovládač (Legacy) [Staršia verzia].
  • Ak nemôžete importovať videá ani po prepnutí ovládača na verziu (Legacy) [Staršia verzia], problém môže súvisieť s hardvérom. Problém môže spôsobovať samotný port kamery alebo počítača alebo chybný kábel. Ak je to možné, skúste použiť iné káble alebo port.
  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite