ID článku : 00294991 / Naposledy upravené : 03.08.2023Tlač

Záruka výrobcu Sony - podmienky a obmedzenia

  Vážený zákazník,

  ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento výrobok Sony. Dúfame, že s ním budete spokojný. V prípade nepravdepodobnej situácie, že váš výrobok bude potrebovať záručný servis, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu alebo člena našej autorizovanej servisnej siete (ASN) v Európskej Ekonomickej Oblasti (European Economic Area - EEA) či iných krajinách uvedených v tomto záručnom liste alebo sprievodných letákoch (Záručná zóna). Detaily našich ASN členov môžete nájsť napr. v telefónnych zoznamoch, v katalógoch našich výrobkov a na našich internetových stránkach. Aby ste predišli zbytočným nepríjemnostiam, doporučujeme vám prečítať si pozorne Návod na použitie skôr, než vyhľadáte záručný servis.

  Táto záruka sa vzťahuje na výrobok Sony, ako je uvedené v letákoch priložených pri jeho nákupe, za predpokladu, že bol kúpený v Záručnej zóne.
  Touto zárukou Sony zaručuje, že výrobok je bez závad v deň nákupu, čo sa týka materiálu a výrobného procesu, po dobu DVOCH ROKOV od tohoto dňa. Spoločnosť Sony, ktorá poskytuje a bude hradiť túto záruku, je určená v tomto záručnom liste alebo v priložených letákoch v jednotlivých krajinách, kde môžete vyhľadať záručný servis.
  Ak je výrobok v záručnej dobe označený ako závadný ( k dátumu pôvodného nákupu) v dôsledku vadného materiálu alebo výrobného procesu, Sony alebo člen ASN v Záručnej zóne bezplatne opraví alebo (na základe vlastného rozhodnutia Sony) nahradí výrobok alebo jeho poškodené súčiastky podľa nižšie uvedených podmienok a obmedzení. Sony a členovia ASN môžu vymeniť poškodené výrobky alebo ich časti za nové, prípadne repasované. Všetky vymenené výrobky a ich súčiastky sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Sony.

  Podmienky

  1. Záručný servis sa uskutoční iba za predpokladu, že v záručnej dobe bude predložený originál faktúry alebo pokladničného dokladu (kde bude uvedený dátum nákupu, názov modelu a meno predajcu) spolu s poškodeným výrobkom. Sony a členovia ASN môžu odmietnuť bezplatný záručný servis ak tieto doklady nebudú predložené alebo pokiaľ budú nekompletné či nečitateľné. Táto záruka je neplatná ak bol názov výrobku alebo jeho výrobné číslo zmenené, vymazané, odstránené alebo je nečitateľné.
    
  2. Aby ste zabránili zničeniu alebo strate/vymazaniu dát z médií alebo príslušenstva, odstráňte ich pred tým, než predložíte výrobok k záručnému servisu.
    
  3. Táto záruka nepokrýva náklady na dopravu a riziká spojené s dopravou vášho výrobku k a od spoločnosti Sony alebo člena ASN.
    
  4. Táto záruka ďalej nepokrýva:
   1. pravidelnú údržbu a opravy alebo výmenu súčiastok v dôsledku bežného používania a opotrebovania.
     
   2. spotrebný materiál (komponenty, u ktorých sa predpokladá pravidelná výmena počas celej životnosti výrobku ako napríklad nedobíjateľné batérie, zásobníky toneru do tlačiarne, ihličky, žiarovky, atď.)
     
   3. poškodenie alebo poruchy spôsobené takým používaním, manipuláciou alebo zaobchádzaním s výrobkom, ktoré je v rozpore s bežným osobným či domácim využitím;
     
   4. poškodenie alebo zmeny na výrobku v dôsledku
    1. nesprávneho používania, vrátane:
     - zaobchádzanie, z ktorého plynie fyzické, vzhľadové alebo povrchové poškodenie či zmeny výrobku alebo poškodenie displeja s tekutými kryštálmi (LCD).
     - nesprávne nainštalovanie alebo používanie výrobku k jeho bežnému účelu v rozpore s Návodom na inštaláciu a používanie od spoločnosti Sony.
     - zanedbanie údržby výrobku podľa Návodu na údržbu od spoločnosti Sony
     - inštalácia alebo používanie výrobku spôsobom nezlučiteľným s technickými normami a bezpečnostnými predpismi krajiny, ktoré sú platné v krajine používania
      
    2. zavírenie programového vybavenia alebo používanie výrobku s programovým vybavením, ktoré nebolo dodané spolu s výrobkom či nesprávne nainštalovaným programovým vybavením.
      
    3. podmienky alebo poruchy systémov, v ktorých je výrobok používaný alebo ku ktorým je pripojený okrem iných výrobkov Sony navrhnutých na používanie s vaším výrobkom.
      
    4. používanie výrobku s príslušenstvom, periférnym vybavením a inými výrobkami iného typu, podmienok a štandardov iných než doporučených spoločnosťou Sony.
      
    5. opravy alebo pokusy o opravy osobami, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti Sony alebo členov ASN.
      
    6. úpravy a prispôsobenia bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Sony, vrátane:
     - vylepšovania výrobku nad špecifikácie alebo charakteristiky popísané v Návode alebo.
     - modifikácie výrobku k jeho prispôsobeniu národným, technickým, alebo bezpečnostným štandardom v krajinách iných než pre ktoré bol výrobok špeciálne navrhnutý a vyrobený.
      
    7. zanedbanie
      
    8. nehôd, poškodení ohňom, tekutinami, chemikáliami, inými látkami, poškodení vodou, vibráciami, príliš vysokou teplotou, nesprávnou ventiláciou, prúdovými rázmi, prepätím alebo nesprávnym zdrojom napätia, žiarením, elektrostatickými výbojmi - zasiahnutia bleskom, iné príčiny.
      
  5. Táto záruka sa vzťahuje iba na súčiastky technického vybavenia výrobku. Nezahŕňa programové vybavenie (či už Sony alebo iné), na ktoré sa aplikujú spotrebiteľské licenčné dohody pre konečného spotrebiteľa alebo samostatné záručné podmienky alebo vylúčenia.

  Okrem uvedených príčin v prvej sekcii, Sony neposkytuje žiadne záruky (výslovné, implicitné, štatutárne alebo iné) týkajúce sa kvality, výkonnosti, presnosti, spoľahlivosti a vhodnosti pre určitý účel atď. výrobkov či sprievodného programového vybavenia alebo programového vybavenia tvoriaceho súčasť výrobku. Ak toto vylúčenie nie je povolené príslušným právnym predpisom alebo ak nie je povolené v plnom rozsahu, vylučuje a obmedzuje Sony svoje záruky iba do maximálneho možného rozsahu povoleného príslušným zákonom. Akékoľvek ručenie, ktoré nemôže byť plne vylúčené, bude obmedzené (do tej miery ako povoľuje zákon) na dobu trvania tejto záruky.
  Jedinou povinnosťou spoločnosti Sony v zmysle tejto záruky je opraviť alebo vymeniť výrobky podľa podmienok záruky. Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za akúkoľvek stratu alebo škodu vzťahujúcu sa k výrobkom, službám, tejto záruke a podobne, vrátane – ekonomických alebo nehmotných strát – ceny výrobku – ušlého zisku, výnosu, údajov, požitku alebo použitia výrobku či iných s ním spojených výrobkov – nepriamych, náhodných alebo následných strát či škôd. Toto sa uplatňuje bez ohľadu na skutočnosť či sa daná strata alebo škoda vzťahuje k:

  i. poruchám alebo nefunkčnosti výrobku alebo k s ním spojených výrobkov v dôsledku závad alebo nedostupnosti, keď je výrobok u spoločnosti Sony alebo člena ASN, ktorá zapríčiní prestoj, stratu času užívateľa alebo prerušenie činnosti.
  ii. nepresnosti výstupu výrobku alebo s ním spojených výrobkov.
  iii. poškodeniu alebo strate softwarových programov alebo výmenných médií slúžiacich k uchovávaniu dát alebo.
  iv. zavíreniu programového vybavenia a iným príčinám.

  Toto sa vzťahuje na straty a škody v zmysle akejkoľvek právnej teórie, vrátane nedbalosti a iných prečinov, nedodržania zmluvy, výslovnej alebo implicitnej záruky a plnej zodpovednosti (dokonca aj v prípadoch, keď spoločnosť Sony alebo člen ASN bol informovaný o možnosti vzniku takýchto škôd).
  V prípade, že zákon zakazuje alebo obmedzuje tieto vylúčenia zodpovednosti, Sony vylučuje alebo obmedzuje svoju hmotnú zodpovednosť iba do maximálneho rozsahu povoleného príslušným zákonom. Niektoré krajiny napríklad zakazujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za škody vzniknuté z nedbalosti, hrubej nedbalosti, svojvoľného zneužitia, podvodu a podobných skutkov. Zodpovednosť spoločnosti Sony vyplývajúce z tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne cenu výrobku, ale pokiaľ príslušný platný zákon povoľuje iba vyššie obmedzenie zodpovednosti, platí toto vyššie obmedzenie.

  Vaše zákonné práva sú zachované

  Spotrebitelia majú zákonné práva podľa príslušnej národnej legislatívy platnej v jednotlivých krajinách vzťahujúcej sa k predaju spotrebných výrobkov. Táto záruka neovplyvňuje zákonné práva, ktoré máte, ani tie, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť, ani práva voči osobe, od ktorej ste zakúpili výrobok. Môžete uplatniť akékoľvek svoje práva podľa svojho vlastného uváženia.

  Sony Zákaznícke informačné centrum

  tel.: 055 230 2801

  Kompletné podmienky Sony záruky pre spotrebnú elektroniku.

  • Zaregistrujte svoj produkt

   Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

  • Komunita Sony

   Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

  • Kontaktovanie podpory

   Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

  • Oprava a záruka

   Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite