Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HT-S40R

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a vylepšenia

 • Zlepšuje stabilitu pripojenia bezdrôtového zosilňovača

Systémové požiadavky

Operačné systémy

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Poznámky:

 • Nie je zaručené fungovanie na všetkých počítačoch.
 • Operačný systém musí byť nainštalovaný pri dodaní počítača z výroby. Správna prevádzka nie je zaručená pre vylepšené prostredia alebo prostredia s viacerými systémami.
 • Odporúčaná prevádzka prostredia nie je zaručená pre všetky počítače. Navyše neručíme ani za fungovanie v produktoch, ktoré ste si sami nainštalovali na počítači, inovovaných produktoch, prostrediach so spúšťaním viacerých operačných systémov a prostrediach s viacerými monitormi.

Budete potrebovať

 • Úložné zariadenie USB: Pripravte si úložné zariadenie USB s formátom FAT32.
  Poznámka: Nepoužívajte úložné zariadenie USB s formátom iným ako FAT32.
 • Typ rozhrania USB: USB2.0
 • Kapacita: viac ako 256 MB

Poznámka: Fungovanie nie je zaručené pre všetky úložné zariadenia USB, adaptéry na konverziu úložných zariadení USB alebo rozbočovače USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru s číslom verzie 1.386 alebo 2.076 pre model HT-S40R

Verzia súboru

 • 1.386 alebo 2.076
  Poznámka: K dispozícii sú dve verziu softvéru v závislosti od použitých dielov.

Veľkosť súboru

 • 7.56 MB (7 932 765 bajtov)

Dátum vydania

 • 07-06-2022

Príprava

Overte verziu firmvéru

Je možné, že už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru, predovšetkým ak vlastníte nový systém reproduktorov. Ak sa číslo verzie zhoduje s nasledovným, nemusíte vykonať aktualizáciu.

 • Ak je číslo verzie 1.xxx, 1.386 alebo vyššie
 • Ak je číslo verzie 2.xxx, 2.076 alebo vyššie

Ak si nie ste istí, kontrola verzie firmvéru je jednoduchá:

 1. Zapnite túto jednotku a uistite sa, že je v normálnom stave spustenia.
 2. Pripojte k jednotke bezdrôtový zosilňovač.
  Poznámka: Pokyny na pripojenie bezdrôtového zosilňovača k jednotke nájdete v návode na používanie. (Keď je bezdrôtový zosilňovač pripojený, bude sa zobrazovať iná verzia softvéru, ako keď nie je pripojený.)
 3. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo MENUšípka nadol, vyberte položku SYSTEM (Systém) a stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Na diaľkovom ovládaní opakovane stlačte šípka nadol a vyberte položku VERSION (Verzia) a stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Informácie o verzii jednotky zobrazíte posúvaním.
 6. Skontrolujte verziu softvéru. (Ak verzia softvéru nie je aktuálna, je potrebná aktualizácia softvéru.) Ak je číslo verzie 1.386, 2.076 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému reproduktorov.
 • Počas aktualizácie nevypínajte systém reproduktorov ani ho neodpájajte od napájania.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel. Môže to spôsobiť poškodenie a bude potrebná oprava.
 • Nevykonávajte žiadnu činnosť, kým sa aktualizácia neskončí.

Aktualizácia softvéru prebieha za použitia úložného zariadenia USB. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich pokynoch.
Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel. Môže to spôsobiť poškodenie jednotky, ktoré môže vyžadovať opravu.

Prevzatie a inštalácia

Ak je možné počítač pripojiť k internetu a k pamäťovému zariadeniu USB, môžete pomocou počítača vykonať aktualizáciu podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1: Preneste súbor aktualizovaného softvéru z počítača na úložné zariadenie USB

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať), prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte, potom kliknite na tlačidlo Download (Prevziať). Začne sa preberanie.
 2. Uložte súbor na plochu počítača alebo na iné miesto bez toho, aby ste menili názov súboru.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Ak je veľkosť súboru 7.56 MB ( 7 932 765 bytov), preberanie je úspešne dokončené.
  Poznámka: Ak je veľkosť iná ako 7.56 MB ( 7 932 765 bytov), preberanie možno zlyhalo. Odstráňte súbor z jednotky USB a prevezmite ho znovu.
 4. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor a vyberte položku Extrahovať všetko a potom vyberte položku Extrahovať bez zmeny názvu priečinka.
 5. Po dokončení extrahovania sa vytvorí priečinok HT-S40R_Update. Skontrolujte, či sa v tomto priečinku nachádzajú súbory 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN.
 6. Vložte úložné zariadenie USB do portu USB na počítači.
 7. Myšou presuňte prevzaté súbory 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN priamo do koreňového adresára úložného zariadenia USB.
  Poznámka: Ak súbory 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN neuložíte do koreňového adresára úložného zariadenia USB, v ktorom sa nenachádzajú iné súbory, aktualizácia môže zlyhať.
 8. Skontrolujte, či sú v koreňovom adresári úložného zariadenia USB súbory 21EC1_A.BIN, 21EC1_M.BIN, 21EC1_R.BIN, 21EC1_T.BIN, 22EC1_A.BIN, 22EC1_M.BIN, 22EC1_R.BIN, and 22EC1_T.BIN. Po potvrdení je prenos aktualizačného súboru dokončený a môžete pokračovať na krok 2: Aktualizácia softvéru jednotky.

Krok 2: Aktualizujte softvér jednotky

 1. Pripojte napájací kábel systému reproduktorov.
 2. Na systéme reproduktorov alebo na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo (Napájanie) a počkajte, kým displej panela neindikujte predchádzajúci vstup.
 3. Skontrolujte, či je bezdrôtový zosilňovač pripojený.
  Poznámka: Ak bezdrôtový zosilňovač nie je pripojený, pripojte ho. V prípade potreby nájdete informácie o pripojení bezdrôtového zosilňovača v návode na používanie.
 4. Zasuňte úložné zariadenie USB obsahujúce aktualizáciu softvéru do bezdrôtového zosilňovača.
 5. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo MENUšípka nadol, vyberte položku UPDATE (Systém) a stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Vyberte položku START (Spustiť) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 7. Spustí sa proces aktualizácie a displej panela bude vyzerať nasledovne:

  Poznámky:
  • Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel. Môže to spôsobiť poškodenie a bude potrebná oprava.
  • Nevykonávajte žiadnu činnosť, kým sa aktualizácia neskončí.
 8. Keď sa zobrazí hlásenie UD100, systém reproduktorov sa automaticky reštartuje a proces aktualizácie je dokončený. Po reštartovaní sa zobrazí hlásenie DONE (Hotovo).
  Poznámka: Čas potrebný na dokončenie aktualizácie je približne 3 – 10 minút.
 9. Podľa postupu Overte verziu firmvéru skontrolujte, či bola verzia softvéru aktualizovaná na najnovšiu verziu. Ak sa nezobrazí správna verzia, po vykonaní príkazu Initialize (Inicializovať) znova skontrolujte verziu. Ak vykonáte príkaz Initialize (Inicializovať), odstránia sa aj informácie o párovaní Bluetooth, preto vykonajte párovanie znova. V závislosti od pripojeného zariadenia bude možno potrebné odstrániť informácie o zariadení Bluetooth na strane pripojeného zariadenia a potom znova vykonať párovanie. Taktiež môže byť prerušené pripojenie k bezdrôtovému zosilňovaču. V takom prípade si prečítajte obsah časti Manuálne pripojenie bezdrôtového zosilňovača v používateľskej príručke a potom vytvorte pripojenie.

Postup inicializácie

 1. Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SPEAKER (Reproduktor).
 2. Stláčaním tlačidiel šípka nahor/šípka nadol vyberte položku RESET (Obnoviť) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Stláčaním tlačidiel šípka nahor/šípka nadol vyberte položku ALL RESET (Obnoviť všetko) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Stláčaním tlačidiel šípka nahor/šípka nadol vyberte položku START (Obnoviť) a potom stlačte tlačidlo ENTER. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty.

Poznámka: Ak nastavenia nie je možné obnoviť prostredníctvom ponuky nastavení, stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte tlačidlá (Napájanie) a - (hlasitosť) na hlbokotónovom reproduktore. Obnovia sa pôvodné hodnoty nastavení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite