Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HT-A3000

Informácie o súbore na prevzatie

Výhody a zlepšenia

 • Umožňuje prenos technológiou 360 Reality Audio od Amazon Music pomocou zabudovaného prehrávača Chromecast
 • Opravuje problém, keď hlasitosť (VOL) nie je možné ovládať diaľkovým ovládačom televízora
 • Opravuje iné menšie problémy

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru s číslom verzie 1.077 pre HT-A3000

Verzia súboru

 • 1.077

Veľkosť súboru

 • 487 MB (511 472 287 bajtov)

Dátum vydania

 • 15-11-2022

Príprava

Overenie verzie firmvéru

Ak vlastníte nový reproduktorový panel, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 1.077 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, kontrola verzie firmvéru je jednoduchá:

 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj reproduktorový panel. Ak je reproduktorový panel pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite reproduktorový panel.
 3. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku HOME
 4. Na domovskej obrazovke vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači možnosti Setup (Nastavenie) → Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) a stlačte ENTER.
 5. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte možnosti System Settings (Systémové nastavenia) → System Information (Informácie o systéme) a stlačte ENTER.
 6. Ak sa na televíznej obrazovke zobrazuje číslo verzie 001.077 alebo vyššie (prvú a druhú nulu čísla verzie softvéru môžete ignorovať), najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému HT-A3000.
 • Počas aktualizácie systém HT-A3000 nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel. Môže to zapríčiniť zlyhanie systému.

Aktualizáciu firmvéru možno vykonať dvoma jednoduchými spôsobmi:

SpôsobBudete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
(ODPORÚČANÉ)
 • aktívne pripojenie k internetu (cez bezdrôtový smerovač)
 • kompatibilný televízor
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • počítač
 • úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevzatie a inštalácia

Aktualizácia prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu prevezmite aktualizáciu.

Budete potrebovať:

 • aktívne pripojenie k internetu (cez bezdrôtový smerovač)
 • kompatibilný televízor

Nastavenie zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel pripojený k portu HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.)
 2. Reproduktorový panel pripojte pomocou bezdrôtového smerovača k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite reproduktorový panel.
 4. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa nezobrazí domovská obrazovka HOME.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. V ponuke HOME (Domov) vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti Setup (Nastavenie) → Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) → Software Update (Aktualizácia softvéru) → Network update (Aktualizácia cez sieť) a stlačte tlačidlo ENTER.
 2. Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.077 (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je 00x.xxx, nová verzia je 001.077), pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Na televíznej obrazovke sa zobrazuje hlásenie Update Caution (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Reproduktorový panel prevezme údaje firmvéru z internetu.
 5. Po ukončení preberania sa reproduktorový panel reštartuje a spustí sa aktualizácia hlavnej jednotky. Počas aktualizácie hlavnej jednotky sa bude na displeji predného panela zobrazovať stav priebehu aktualizácie XX%.
 6. Po aktualizácii hlavnej jednotky sa reproduktorový panel opäť automaticky reštartuje. Potom sa v prípade potreby spustí aktualizácia hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov.
 7. Aktualizácia je dokončená, keď sa na televízore zobrazí hlásenie o dokončení.

Krok 2: Uistite sa, že aktualizácia prebehla úspešne

Overte verziu firmvéru. Ak je zobrazená verzia s číslom 1.077, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Riešenie problémov

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru reproduktorového panela cez internet.

 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje hlásenie The device is not connected to network. To update, your Sound Bar needs to be connected to the Internet. (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Ak chcete vykonať aktualizáciu reproduktorového panela, musí byť pripojený k internetu.). Ak nemôžete vykonať proces aktualizácie cez internet, vyskúšajte postup aktualizácie cez pamäťové zariadenie USB.
  1. Skontrolujte, či sú smerovač a všetky zariadenia pripojené medzi reproduktorovým panelom a smerovačom zapnuté.
  2. Skontrolujte, či sú všetky káble medzi reproduktorovým panelom a smerovačom správne zapojené.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať
 • Po spustení aktualizácie cez internet sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %), ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.
  V závislosti od pripojenia k sieti môže postup aktualizácie cez internet trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazuje hlásenie Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) na televíznej obrazovke a indikátor priebehu na displeji ostane dlhší čas nezmenený.
 • Keď sa počas aktualizácie cez internet na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav pripojenia nie je možné potvrdiť. Nie je možné komunikovať so serverom. Skúste to znova neskôr.) a nie je možné vykonať aktualizáciu firmvéru.
  1. Uistite sa, že je bezdrôtová sieť pripojená.
  2. Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či reproduktorový panel má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte adresu IP servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy.)
  3. Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite reproduktorový panel a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je dokončená.
  Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade systém aktualizujte podľa postupu aktualizácie cez pamäťové zariadenie USB.
 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje hlásenie Already Updated (Už je aktualizované).
  V reproduktorovom paneli je momentálne nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému HT-A3000.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača prevezmite súbor A3HT-1_077.zip a zapamätajte si názov adresára.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Overte, či je veľkosť súboru 487 MB (511 472 287 bajtov).
Preneste súbory do úložného zariadenia USB:
 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru A3HT-1_077.zip.
  • Pre operačný systém Mac OS X:
   1. Prejdite do umiestnenia, kam bol súbor prevzatý, a dvakrát kliknite na súbor A3HT-1_077.zip.
   2. Vytvorí sa nový súbor s názvom F_A3HT0.UPG.
  • Pre operačný systém Microsoft Windows:
   1. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor A3HT-1_077.zip. Potom kliknite na možnosť Extrahovať všetko.
    Poznámka: V prípade systému Windows sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Microsoft Edge uloží do priečinka Stiahnuté súbory. Ak chcete nájsť priečinok Stiahnuté súbory, kliknite na dlaždicu Pracovná plocha na obrazovke Štart a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Prieskumník.
   2. V okne Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP) kliknite na možnosť Extrahovať.
   3. Vytvorí sa nový súbor s názvom F_A3HT0.UPG.
 2. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
 3. Preneste súbor F_A3HT0.UPG do úložného zariadenia USB:
  • Pre operačné systémy Mac OS X: Myšou presuňte súbor F_A3HT0.UPG do koreňového adresára v zariadení USB.
  • Pre operačné systémy Windows:
   1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na súbor F_A3HT0.UPG.
   2. V ponuke kliknite na možnosť Odoslať kam a potom kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   3. Súbor F_A3HT0.UPG sa skopíruje do zariadenia USB.
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa priečinok neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov priečinka.
 4. Po skopírovaní súboru F_A3HT0.UPG odpojte zariadenie USB od počítača.
Prenos aktualizácie do zariadenia HT-A3000

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do zariadenia HT-A3000.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel pripojený k portu HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.)
 2. Zapnite reproduktorový panel.
 3. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku HOME.
 4. Vložte zariadenie USB so súborom F_A3HT0.UPG.
Prenos aktualizácie:
 1. Na domovskej obrazovke HOME vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti Setup (Nastavenie) → Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) → Software Update (Aktualizácia softvéru) → USB update (Aktualizácia cez USB) a stlačte tlačidlo ENTER.
 2. Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.077 (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je xxx.xxx, nová verzia je 001.077), pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie Update Caution (Pozor: aktualizácia), pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Reproduktorový panel prevezme údaje firmvéru z pamäťového zariadenia USB.
 5. Po ukončení preberania sa reproduktorový panel reštartuje a spustí sa aktualizácia hlavnej jednotky. Počas aktualizácie hlavnej jednotky sa bude na displeji predného panela zobrazovať stav priebehu aktualizácie XX%.
 6. Po aktualizácii hlavnej jednotky sa reproduktorový panel opäť automaticky reštartuje. Potom sa v prípade potreby spustí aktualizácia hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov.
 7. Aktualizácia je dokončená, keď sa na televízore zobrazí hlásenie o dokončení.

Krok 2: Uistite sa, že aktualizácia prebehla úspešne

Overte verziu firmvéru. Ak je zobrazená verzia s číslom 1.077, aktualizácia firmvéru bola úspešná

Riešenie problémov

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru reproduktorového panela pomocou počítača a zariadenia USB vyskytnú problémy.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazujú hlásenia UPDT (AKTUALIZÁCIA) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte sieťový napájací kábel.
  2. Zapnite napájanie reproduktorového panela.
  3. Skúste zopakovať postup aktualizácie cez pamäťové zariadenie USB.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo
  Zapnite reproduktorový panel a znova postupujte podľa postupu aktualizácie cez pamäťové zariadenie USB.
 • Aktualizačný súbor A3HT-1_077.zip prevzatý z webovej lokality sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Odstráňte súbor a prevezmite ho znova.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je dokončená.
  1. Odpojte sieťový napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite reproduktorový panel.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite