Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Odstraňuje funkciu Gracenote
 • Zlepšuje výmenu informácií bezdrôtového zariadenia Miracast™

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje problém, keď nie je možné prehrávať niektoré tituly Blu-ray
 • Zlepšenie možnosti pripojenia služby BRAVIA Internet Video
 • Zlepšenie kompatibility prehrávania disku BD-ROM
 • Vylepšené možnosti pripojenia s televízormi iných výrobcov

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru M21.R.0182 pre zariadenia BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Verzia súboru

 • M21.R.0182

Veľkosť súboru

 • 105 MB (110 653 212 bajtov)

Dátum vydania

 • 19-03-2019

Príprava

Overte verziu firmvéru

Váš firmvér už môže byť aktuálny. Ak je číslo verzie M21.R.0182 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. Ak je systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pripojený napríklad ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte konektor HDMI2
 2. Zapnite systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNCTION“, kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia „BD/DVD“
 4. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka ponuky XrossMediaBar (XMB)
 5. V ponuke XrossMediaBar (XMB) zvýraznite pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti Setup (Nastavenie) > System Settings (Nastavenia systému) a potom vyberte tlačidlo ENTER.
 6. Na displeji zvýraznite možnosť System Information (Informácie o systéme) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 7. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Software Version M21.R.0182 (Verzia softvéru M21.R.0182) – ak je číslo verzie M21.R.0182 alebo vyššie, máte najnovšiu verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Počas aktualizácie systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel ani sieťový (LAN) kábel.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Spôsobilo by to zlyhanie tohto systému.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220:


Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel na pripojenie systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 k internetu
 • Zaistiť pripojenie systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
  • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 cez internet

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • Ethernetový kábel na pripojenie systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 k internetu
 • Zaistiť pripojenie systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača)
  • kompatibilný televízor.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Ak je systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pripojený napríklad k portu HDMI 2, ako vstup vyberte port HDMI 2)
 2. Systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pripojte k zdroju internetového pripojenia pomocou ethernetového kábla.
 3. Zapnite systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 – ak sa v prehrávači nachádza disk, vyberte ho.
 4. Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNCTION“, kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia „BD/DVD“. – Aktualizáciu môžete vykonať iba v prípade, ak je vybraná funkcia „BD/DVD“.
 5. V ponuke XrossMediaBar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [System Settings] (Nastavenia systému) a potom vyberte tlačidlo ENTER.
 6. Pomocou diaľkového ovládania vyberte „Quick Start Mode“ (Režim rýchleho spustenia) – skontrolujte či je režim „Quick Start Mode“ nastavený na možnosť „Off“, pretože inak nemusí byť aktualizácia firmvéru úspešná.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. V ponuke Xross Media Bar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) > [Update via Internet] (Aktualizovať cez internet) a potom stlačte tlačidlo [Enter].
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V sieti sa našla nová verzia softvéru. Chcete aktualizovať softvér?). Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je M21.R.xxxx, nová verzia je M21.R.0182.). Pomocou diaľkového ovládania vyberte [Start] (Spustiť) a stlačte [ENTER].
 4. Spustí sa aktualizácia.
 5. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa ["UPDATE"] (AKTUALIZÁCIA).
 6. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa [DONE] (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.
 7. Znova zapnite systém.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M21.R.0182, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pomocou internetu vyskytnú problémy.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update failed. ...] (Aktualizácia zlyhala...).
  1. Smerovač a všetky zariadenia pripojené medzi systémom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 a smerovačom sú zapnuté.
  2. Medzi systémom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 a smerovačom je zapojený správny typ kábla (priamy alebo krížový).
  3. Všetky káble medzi systémom BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 a smerovačom sú správne zapojené.
  4. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.

  Ak nemôžete vykonať aktualizáciu softvéru, vyskúšajte aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Po spustení aktualizácie cez internet sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %), ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.
  V závislosti od sieťového pripojenia môže aktualizácia cez internet trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) a indikátor priebehu na displeji zostane dlhší čas nezmenený.
 • Počas aktualizácie cez internet sa v televízore zobrazuje hlásenie [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav pripojenia sa nedá potvrdiť, pretože nefunguje komunikácia so serverom. Skúste to znova neskôr.) a firmvér sa nedá aktualizovať.
  • Skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN.
  • Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 má alebo nemá vlastnú IP adresu.(ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  • Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová.
  Ak je systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pripojený k sieti bezdrôtovo, skúste ho k sieti pripojiť pomocou kábla a potom aktualizáciu zopakovať.
  Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade skúste systém aktualizovať podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Vykonajte diagnostiku siete v nastaveniach servera pripojenia.).
  Skontrolujte, či je k systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pripojený kábel LAN.
 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje správa [Already Updated] (Už je aktualizované).
  V systéme BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 už je nainštalovaná aktuálna verzia firmvéru.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor UPDATA_M21R0182.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 105 MB (110 653 212 bajtov).
Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:
 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATA_M21R0182.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
   Poznámka: V prípade systémov Windows® 8.1 a Windows® 10 sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Internet Explorer® uloží do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory).Ak chcete nájsť priečinok Downloads (Stiahnuté súbory), kliknite na dlaždicu „Desktop“ (Pracovná plocha) na domovskej obrazovke a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Explorer (Windows Prieskumník).
  2. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať).
  3. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
   Poznámka: Extrahujú sa štyri súbory: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN a MSB21FW_MB.ID.
 2. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
 3. Preneste priečinok UPDATE (Aktualizácia) do úložného zariadenia USB:
   Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA).
  1. V ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať kam) a potom kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
  2. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa priečinok neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov priečinka.
 4. Po skopírovaní priečinka UPDATE (Aktualizácia) zariadenie USB odpojte od počítača.
Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Ak je systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pripojený napríklad k portu HDMI 2, ako vstup vyberte port HDMI 2)
 2. Zapnite systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNCTION“, kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia „BD/DVD“.
 4. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka ponuky XrossMediaBar (XMB).
 5. Pomocou diaľkového ovládania vyberte „Quick Start Mode“ (Režim rýchleho spustenia) – skontrolujte či je režim „Quick Start Mode“ nastavený na možnosť „Off“, pretože inak nemusí byť aktualizácia firmvéru úspešná.
 6. Pripojte zariadenie USB, ktoré obsahuje 4 potrebné súbory.
Prenos aktualizačného súboru:
 1. V ponuke Xross Media Bar vyberte možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní a potom stlačte tlačidlo ENTER
 2. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť „Update via USB Memory“ (Aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 3. Na televíznej obrazovke sa zobrazuje správa ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] („V pamäťovom zariadení USB sa našli aktualizačné súbory. Chcete aktualizovať softvér? Aktuálna verzia je M21.R.xxxx, nová verzia je M21.R.0182. Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte pamäťové zariadenie USB.“). Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 4. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update Caution] (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 5. Spustí sa aktualizácia.
 6. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa „UPDATE“ (AKTUALIZÁCIA).
 7. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa DONE (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.
 8. Znova zapnite systém.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M21.R.0182, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 pomocou počítača a zariadenia USB vyskytnú problémy.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazujú hlásenia „UPDT“ (AKTUALIZÁCIA) a „ERROR“ (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite napájanie systému BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Vyberte disk.
  4. Skúste aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB.

 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo
  Systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 znova zapnite a postupujte podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Aktualizačný súbor UPDATA_M21R0182.zip, ktorý som prevzal z webovej lokality aktualizácie, sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite systém BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite