Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Dátum vydania: 8. 8. 2012
 • Názov: Aktualizácia firmvéru systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na verziu M07.R.0631
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite bezpečnostné šifrovanie
 • Obmedzenia: iba na používanie so systémom domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD predávaného v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Príprava

Ak vlastníte nový model systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M07.R.0631 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD. Skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD - ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Opakovane stláčajte tlačidlo "FUNCTION [FUNKCIA]", kým sa na prednom paneli displeja nezobrazí funkcia "BD/DVD".
 3. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka obrazovky XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER.
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER.
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte: "Software Version M07.R.0631 [Verzia softvéru M07.R.0631]" - ak je číslo verzie M07.R.0631 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD:

Spôsoby aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD
Budete potrebovaťPrečo použiť túto metódu?
Internet/sieť
***ODPORÚČAME***

 • Ethernetový kábel na pripojenie vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na internet
 • Aby ste zaistili, že systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD je pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu,
  • kompatibilnému televízoru.
Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie vášho firmvéru.
Pomocou zapisovateľného disku CD-R
 • Počítač so zapisovacou CD mechanikou
 • Nový zapisovateľný disk CD-R - čistý a bez škrabancov
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite v prípade, že sa nemôžete pripojiť k internetu.

Aktualizácia pomocou zapisovateľného disku CD a počítača

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete aktualizáciu vykonať pomocou tejto metódy. Prevezmite si aktualizáciu do počítača, napáľte ju na prázdny disk a preneste do systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.

Odporúčame nasledovné operačné systémy: Windows® Vista®, alebo Windows® 7.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do vášho počítača:

 1. Prečítajte si a súhlaste so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATA_M07R0631.ZIP do vášho počítača - zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, pravým tlačidlom myši naň kliknite a kliknite na položku Properties [Vlastnosti]. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 70,8 MB (74,277,177 bajtov).

  Vlastnosti súboru

Vytvorenie disku:

 1. Rozbaľte súbor v počítači. Názvy rozbalených súborov sú MSB07-FW.BIN a MSB07-FW.ID
 2. Zapíšte súbory MSB07-FW.BIN a MSB07-FW.ID na čistý zapisovateľný disk CD. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Vyberte formát univerzálneho disku UDF (UDF).
  Používanie formátu ISO9660 môže mať za následok vytvorenie nesprávneho aktualizačného disku.

Prenos aktualizácie do vášho prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do vášho prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD. (Ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.)
 2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
 3. Opakovanie stláčajte tlačidlo "FUNCTION [FUNKCIA]" , kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia "BD/DVD" - aktualizáciu môžete vykonať len v prípade, že je zvolená funkcia "BD/DVD". Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka obrazovky XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku "Quick Start Mode [Režim Quick Start]" - uistite sa, že je položka "Quick Start Mode [Režim Quick Start]" nastavená na možnosť "Off [Vyp.]", v opačnom prípade aktualizácia firmvéru nemusí byť úspešná.
 5. Vložte disk do prehrávača a zatvorte priehradku na disk.

Prenos aktualizácie:

 1. Po načítaní disku sa na obrazovke televízora zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?].
 2. Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Spustí sa aktualizácia.
 4. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa UPDATING [PREBIEHA AKTUALIZÁCIA].
 5. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa COMPLETE [DOKONČENÉ], aktualizácia je dokončená. Prehrávač sa automaticky vypne - kým sa aktualizácia nedokončí, systém nepoužívajte ani nevypínajte.
 6. Opätovne zapnite systém.
 7. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M07.R.0631, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD pomocou počítača a disku.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazuje "UPDATE [AKTUALIZÁCIA]" a "ERROR [CHYBA]".
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
  3. Vyberte disk.
  4. Pokúste sa postup aktualizácie pomocou disku zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

 • Po vložení aktualizačného disku sa na displeji predného panela systému nezobrazí správa "UPDATING [PREBIEHA AKTUALIZÁCIA]".
  Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a opätovne zapnite systém. Aktualizácia by sa mala automaticky reštartovať.
 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a zapnite prehrávač. Aktualizácia sa automaticky reštartuje.

 • Súbor aktualizácie UPDATA_M07R0631.ZIP, ktorý som prevzal(-a) z webovej stránky aktualizácie, nie je možné rozbaliť.
  Bolo prevzatie súboru úspešné? Skúste súbor vymazať a následne ho opätovne prevziať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
  2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie pomocou disku zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 - 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne si z internetu prevezmite aktualizáciu do vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.

Budete potrebovať:

 • ethernetový kábel na pripojenie vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na internet,
 • aktívne internetové pripojenie,
 • kompatibilný televízor.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 • Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD. (Ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.)
 • Terminál LAN systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD musíte pomocou kábla Ethernet pripojiť k zdroju internetového pripojenia.
 • Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD - ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.
 • Opakovanie stláčajte tlačidlo "FUNCTION [FUNKCIA]" , kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia "BD/DVD" - aktualizáciu môžete vykonať len v prípade, že je zvolená funkcia "BD/DVD".
 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > System settings [Nastavenia systému] a potom vyberte možnosť ENTER.
 • Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku "Quick Start Mode [Režim Quick Start]" - uistite sa, že je položka "Quick Start Mode [Režim Quick Start]" nastavená na možnosť "Off [Vyp.]", v opačnom prípade aktualizácia firmvéru nemusí byť úspešná.

Prevzatie aktualizácie:

 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > Network Update [Sieťová aktualizácia] a potom vyberte možnosť ENTER.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?].
 • Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 • Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.
 • Počas preberania sa na obrazovke televízora zobrazí správa DL */9. Počas preberania sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9.
 • Po dokončení preberania sa spustí proces aktualizácie.
 • Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa UPDATING [PREBIEHA AKTUALIZÁCIA].
 • Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa COMPLETE [DOKONČENÉ], aktualizácia je dokončená. Prehrávač sa automaticky vypne - kým sa aktualizácia nedokončí, systém nepoužívajte ani nevypínajte.
 • Opätovne zapnite systém.
 • Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M07.R.0615, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD pomocou internetu.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazuje "UPDATE [AKTUALIZÁCIA]" a "ERROR [CHYBA]".
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
  3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať. Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje správa "Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]".
  Možné problémy so sieťovým pripojením.
  1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
  2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
  3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
  Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila.
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
  2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite