Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely systémov domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Názov: Aktualizácia firmvéru systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na verziu M04.R.789
 • Dátum vydania: 02/01/2015
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite bezpečnostné šifrovanie
 • Obmedzenia: iba na používanie so systémom domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD predávaného v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M04.R.789 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD. Skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD - ak je systém pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2
 2. Opakovane stláčajte tlačidlo "FUNCTION [FUNKCIA]", kým sa na prednom paneli displeja nezobrazí funkcia "BD/DVD"
 3. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka obrazovky XrossMediaBar™ (XMB™)
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte: "Software Version M04.R.789 [Verzia softvéru M04.R.789]" - ak je číslo verzie M04.R.789 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD:

 1. Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

  • Pred prevzatím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si pozorne prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu
  • Tento pomocný program je určený len pre prehrávače diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System predávané v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách
  • Ak chcete použiť tento spôsob aktualizácie, prehrávač musí byť správne pripojený k aktívnemu internetovému pripojeniu.
  • Ak chcete vykonať aktualizáciu firmvéru, prehrávač musí byť správne pripojený ku kompatibilnému televízoru.
  • V závislosti od konfigurácie systému a sieťového pripojenia trvá postup aktualizácie firmvéru zvyčajne 15 až 30 minút

  Pokyny:

  • Než začnete:
  1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  2. Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System k zdroju internetového pripojenia.

  3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  4. Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.

  • Vykonanie aktualizácie:
  1. V ponuke xross media bar™ pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položku "Setup [Nastavenie]" - "Network Update [Sieťová aktualizácia]" a stlačte tlačidlo ENTER.

  2. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa "Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]".

  3. Vyberte možnosť "OK" a stlačte tlačidlo ENTER.

  4. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.

  5. Počas preberania sa na obrazovke televízora a na displeji predného panela prehrávača zobrazuje správa "*/9".

   Poznámka: "*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh.

  6. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí "UPDATING".

  7. Počas inštalácie aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa "UPDATING".

  8. Keď sa na displeji predného panela prehrávača zobrazí "COMPLETE [DOKONČENÉ]", aktualizácia firmvéru sa dokončila.

   UPOZORNENIE!! Kým sa táto správa nezobrazí, prehrávač neobsluhujte ani nevypínajte. V opačnom prípade to môže zapríčiniť, že prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.

  9. Prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System sa automaticky vypne.

  10. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  11. Overením aktuálnej verzie firmvéru potvrďte úspešné nainštalovanie aktualizácie.

   Poznámka: Ak sú posledné tri číslice čísla verzie 789 aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

  Možné problémy týkajúce sa sieťovej aktualizácie


  Na prednom paneli displeja sa striedavo zobrazuje „UPDATE [AKTUALIZÁCIA]“ a „INCOMPLETE [NEDOKONČENÁ]“.

  1. Odpojte a opätovne pripojte kábel napájania
  2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD
  3. Znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie
  4. Ak sa problém nevyrieši ani po opätovnej aktualizácii, kontaktujte spoločnosť Sony

  Počas sieťovej aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa „Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]“ a aktualizácia firmvéru nie je možná.

  Možné problémy so sieťovým pripojením. Overte správnosť sieťových nastavení systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.

  1. Skontrolujte, či je kábel LAN správne vložený do konektora.
  2. Skontrolujte nastavenie siete a potvrďte, že má systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD vlastnú adresu IP. Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa „Proxy Server“ adresu IP servera proxy, ktorý používate.
  3. Potom znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie

  Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.

  Znovu zapnite systém. Potom znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.


  Keď systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD po aktualizácii zapnem, na displeji predného panela sa nepretržite zobrazuje správa „WELCOME [VITAJTE]“.

  Kontaktujte spoločnosť Sony.


  Aktualizácia firmvéru (nie je to preberanie súboru) sa nedokončí ani po 30 minútach.

  1. Odpojte napájací kábel striedavého prúdu (hlavný prívod elektriny) zo zásuvky (elektrická sieť) a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte
  2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD
  3. Znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie
  4. Ak sa problém nevyrieši ani po opätovnej aktualizácii, kontaktujte spoločnosť Sony


  Systém negeneruje 3D signál po aktualizácii 3D ani vtedy, keď je pripojený k televízoru kompatibilnému s 3D.  Televízor kompatibilný s 3D pripojte pomocou pripojenia HDMI.

  Vykonajte nasledujúce kroky:

  1. "Stlačte tlačidlo „HOME [DOMOV]“.
   Na obrazovke televízora sa objaví domovská ponuka
  2. Tlačidlom vyberte položku „Setup [Nastavenie]“.
  3. Tlačidlom vyberte položku „Screen Settings [Nastavenia obrazovky]“ a stlačte tlačidlo Enter.
  4. Tlačidlom vyberte položku „Output Video Format [Výstupný formát videa]“ a stlačte tlačidlo Enter.
  5. Tlačidlom vyberte položku „HDMI“ a stlačte tlačidlo Enter
  6. Vyberte položku „Auto [Automaticky]“ a na dokončenie nastavenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • UPDATA_M04R789.ZIP
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite