Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • BDV-E2100
 • BDV-E3100
 • BDV-E4100
 • BDV-E6100
 • BDV-EF1100

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Odstraňuje funkciu Gracenote

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje problém, keď nie je možné prehrávať niektoré tituly Blu-ray
 • Zlepšuje možnosti pripojenia s televízormi od iných výrobcov
 • Rieši problémy zabezpečenia služby SSL
 • Zlepšuje možnosti pripojenia služby BRAVIA® Internet Video
 • Zlepšuje hrateľnosť diskov BD-ROM

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 na verziu M16.R.0257

Verzia súboru

 • M16.R.0257

Veľkosť súboru

 • 102 MB (107 018 636 bajtov)

Dátum vydania

 • 05-03-2019

Príprava

Overte verziu firmvéru

Váš firmvér už môže byť aktuálny. Ak je číslo verzie M16.R.0257 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. takže ak je systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pripojený napríklad k portu HDMI 2, ako vstup vyberte port HDMI 2
 2. Zapnite systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 3. Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNCTION“, kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia „BD/DVD“
 4. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka ponuky XrossMediaBar (XMB).
 5. V ponuke XrossMediaBar (XMB) zvýraznite pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti Setup (Nastavenie) > System Settings (Nastavenia systému) a potom vyberte tlačidlo ENTER.
 6. Na displeji zvýraznite možnosť System Information (Informácie o systéme) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 7. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Software Version M16.R.0257 (Verzia softvéru M16.R.0257). Ak je číslo verzie M16.R.0257 alebo vyššie, máte najnovšiu verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 • Počas aktualizácie systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tých, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Počas preberania alebo aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel ani sieťový (LAN) kábel.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Spôsobí to zlyhanie systému.

Existujú dva jednoduché spôsoby ako aktualizovať firmvér systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100:


Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel na pripojenie systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 k internetu
 • Zaistiť pripojenie systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
  • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Pomocou zapisovateľného disku CD-R
 • Počítač s CD napaľovačkou
 • Úplne nový zapisovateľný disk CD-R, čistý a nepoškriabaný.
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 cez internet

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • Ethernetový kábel na pripojenie systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 k internetu
 • Zaistiť pripojenie systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača)
  • kompatibilný televízor.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.(Ak je systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pripojený napríklad k portu HDMI 2, ako vstup vyberte port HDMI 2)
 2. Systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pripojte k zdroju internetového pripojenia pomocou ethernetového kábla.
 3. Zapnite systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 – ak sa v prehrávači nachádza disk, vyberte ho.
 4. Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNCTION“, kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia „BD/DVD“. – Aktualizáciu môžete vykonať iba v prípade, ak je vybraná funkcia „BD/DVD“.
 5. V ponuke XrossMediaBar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [System Settings] (Nastavenia systému) a potom vyberte tlačidlo ENTER.
 6. Pomocou diaľkového ovládania vyberte „Quick Start Mode“ (Režim rýchleho spustenia) – skontrolujte či je režim „Quick Start Mode“ nastavený na možnosť „Off“, pretože inak nemusí byť aktualizácia firmvéru úspešná.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. V ponuke XrossMediaBar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Network Update] (Aktualizácia siete) a potom stlačte tlačidlo [Enter].
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V sieti sa našla nová verzia softvéru. Chcete aktualizovať softvér?). Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257] (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je M16.R.xxxx, nová verzia je M16.R.0257.). Pomocou diaľkového ovládania vyberte [Start] (Spustiť) a stlačte [ENTER].
 4. Spustí sa aktualizácia.
 5. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa ["UPDATE"] (AKTUALIZÁCIA).
 6. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa [DONE] (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.
 7. Znova zapnite systém.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M16.R.0257, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pomocou internetu vyskytnú problémy.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update failed. ...] (Aktualizácia zlyhala...).
  1. Smerovač a všetky zariadenia pripojené medzi systémom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 a smerovačom sú zapnuté.
  2. Medzi systémom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 a smerovačom je zapojený správny typ kábla (priamy alebo krížový).
  3. Všetky káble medzi systémom BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 a smerovačom sú správne zapojené.
  4. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.

  Ak nemôžete vykonať aktualizáciu softvéru, vyskúšajte aktualizáciu cez disk CD-R.

 • Po spustení aktualizácie cez internet sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %), ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.
  V závislosti od sieťového pripojenia môže aktualizácia cez internet trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) a indikátor priebehu na displeji zostane dlhší čas nezmenený.
 • Počas aktualizácie cez internet sa v televízore zobrazuje hlásenie [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav pripojenia sa nedá potvrdiť, pretože nefunguje komunikácia so serverom. Skúste to znova neskôr.) a firmvér sa nedá aktualizovať.
  • Skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN.
  • Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 má alebo nemá vlastnú IP adresu.(ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  • Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová.
  Ak je systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pripojený k sieti bezdrôtovo, skúste ho k sieti pripojiť pomocou kábla a potom aktualizáciu zopakovať.
  Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade skúste systém aktualizovať podľa pokynov na aktualizáciu cez disk CD-R.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Vykonajte diagnostiku siete v nastaveniach servera pripojenia.).
  Skontrolujte, či je k systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pripojený kábel LAN.
 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje správa [Already Updated] (Už je aktualizované).
  V systéme BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 už je nainštalovaná aktuálna verzia firmvéru.

Aktualizácia prostredníctvom disku CD-R a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho na disk CD-R a potom do systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si disk CD-R.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor UPDATA_M16R0215.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 102 MB (107 018 636 bajtov).
Vytvorte disk:
 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru UPDATA_M16R0215.zip.
  1. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATA_M16R0215.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
   Poznámka: V prípade systémov Windows® 8.1 a Windows® 10 sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Internet Explorer® uloží do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory).Ak chcete nájsť priečinok Downloads (Stiahnuté súbory), kliknite na dlaždicu „Desktop“ (Pracovná plocha) na domovskej obrazovke a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Explorer (Windows Prieskumník).
  2. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať).
  3. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
   Poznámka: Extrahujú sa štyri súbory: MSB16-FW.BIN, MSB16-FW.ID, MSB16-FW_MB.BIN a MSB16FW_MB.ID.
 2. Napáľte tieto 4 súbory na čistý zapisovateľný disk CD. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Vyberte formát UDF (Universal Disk Format).
  Pri použití formátu ISO9660 môže dôjsť k vytvoreniu nesprávneho disku aktualizácie.
Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100. (Ak je systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pripojený napríklad k portu HDMI 2, ako vstup vyberte port HDMI 2)
 2. Zapnite systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
 3. Opakovane stláčajte tlačidlo „FUNCTION“, kým sa na displeji predného panela nezobrazí funkcia „BD/DVD“.
 4. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka ponuky XrossMediaBar (XMB).
 5. Pomocou diaľkového ovládania vyberte „Quick Start Mode“ (Režim rýchleho spustenia) – skontrolujte či je režim „Quick Start Mode“ nastavený na možnosť „Off“, pretože inak nemusí byť aktualizácia firmvéru úspešná.
 6. Vložte disk do prehrávača a zatvorte zásobník diskov.
Prenos aktualizačného súboru:
 1. Po načítaní disku sa na televíznej obrazovke zobrazí správa [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M16.R.xxxx New version M16.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Bol vložený disk aktualizácie. Chcete aktualizovať softvér? Aktuálna verzia je M16.R.xxxx, nová verzia je M16.R.0257. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte.)
 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 3. Spustí sa aktualizácia.
 4. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa UPDATE (AKTUALIZÁCIA)
 5. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa [DONE] (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.
 6. Znova zapnite systém

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M16.R.0257, firmvér sa aktualizoval správne

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100 pomocou počítača a disku CD-R vyskytnú problémy.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazujú hlásenia „UPDT“ (AKTUALIZÁCIA) a „ERROR“ (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite napájanie systému BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100.
  3. Vyberte disk.
  4. Skúste aktualizovať cez disk CD-R.

 • Po vložení disku aktualizácie sa na prednom paneli nezobrazuje správa „UPDATE“.
  Zapnite systém znova, pričom nechajte disk aktualizácie v zásobníku diskov. Aktualizácia by sa mala automaticky reštartovať.

 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo
  Zapnite systém znova, pričom nechajte disk aktualizácie v zásobníku diskov. Aktualizácia by sa mala automaticky reštartovať.

 • Aktualizačný súbor UPDATA_M16R0215.zip, ktorý som prevzal z webovej lokality aktualizácie, sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite systém BDV-E2100/E3100/E4100/E6100/EF1100
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite