Príprava

O tejto aktualizácii (24/05/2011) :

Tento pomocný program aktualizuje firmvér systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD na verziu 011 a poskytuje nasledujúce výhody:


 • Vylepšenie prehrávania diskov BD-ROM

Výhody poskytnuté predchádzajúcimi aktualizáciami obsiahnuté vo verzii 011:

 • K prehrávaniu diskov Blu-ray a DVD bola pridaná funkcia pomalého prehrávania.
 • K prehrávaniu diskov Blu-ray a DVD bola pridaná funkcia prehrávania dopredu po jednej snímke.
 • Zdokonaľuje kompatibilitu zariadenia pre vylepšenie interaktivity s niektorými diskami BD-ROM.
 • Vylepšenie prehrávania diskov BD-ROM

Vzťahuje sa na nasledujúce modely:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Vyberte si metódu, ktorú chcete použiť na aktualizáciu vášho prehrávača diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Sieťová aktualizácia:
  • Odporúčame použiť postup sieťovej aktualizácie, pretože sa jedná o priamu aktualizáciu.
  • Prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System musíte pomocou kábla Ethernet pripojiť k zdroju internetového pripojenia.

Kliknutím sem zobrazíte pokyny

Kliknutím sem zobrazíte pokyny

Sieťová aktualizácia:

bdp
 • Pred prevzatím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si pozorne prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Tento pomocný program je určený len pre prehrávače diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System predávané v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.
 • Ak chcete použiť tento spôsob aktualizácie, prehrávač musí byť správne pripojený k aktívnemu internetovému pripojeniu.
 • Ak chcete vykonať aktualizáciu firmvéru, prehrávač musí byť správne pripojený ku kompatibilnému televízoru.
 • V závislosti od konfigurácie systému a sieťového pripojenia trvá postup aktualizácie firmvéru zvyčajne 15 až 30 minút.

Pokyny:

 • Než začnete:
 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 2. Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.
 • Vykonanie aktualizácie:
 1. V ponuke xross media bar™ pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položku "Setup [Nastavenie]" - "Network Update [Sieťová aktualizácia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa "Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]".
 3. Vyberte možnosť "OK" a stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.
 5. Počas preberania sa na obrazovke televízora a na displeji predného panela prehrávača zobrazuje správa "*/9".

  Poznámka: "*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh.
 6. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí "UPDATING".
 7. Počas inštalácie aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa "UPDATING".
 8. Keď sa na displeji predného panela prehrávača zobrazí "COMPLETE [DOKONČENÉ]", aktualizácia firmvéru sa dokončila.

  UPOZORNENIE!! Kým sa táto správa nezobrazí, prehrávač neobsluhujte ani nevypínajte. V opačnom prípade to môže zapríčiniť, že prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 9. Prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System sa automaticky vypne.
 10. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. Overením aktuálnej verzie firmvéru potvrďte úspešné nainštalovanie aktualizácie.

  Poznámka: Ak sú posledné tri číslice čísla verzie 011 aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Možné problémy týkajúce sa sieťovej aktualizácie

Na prednom paneli displeja sa striedavo zobrazuje „UPDATE [AKTUALIZÁCIA]“ a „INCOMPLETE [NEDOKONČENÁ]“.

 1. Odpojte a opätovne pripojte kábel napájania.
 2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
 3. Znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.
 4. Ak sa problém nevyrieši ani po opätovnej aktualizácii, kontaktujte spoločnosť Sony.


Počas sieťovej aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa „Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]“ a aktualizácia firmvéru nie je možná.

Možné problémy so sieťovým pripojením. Overte správnosť sieťových nastavení systému domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.

 1. Skontrolujte, či je kábel LAN správne vložený do konektora.
 2. Skontrolujte nastavenie siete a potvrďte, že má systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD vlastnú adresu IP. Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa „Proxy Server“ adresu IP servera proxy, ktorý používate.
 3. Potom znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.


Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.

Znovu zapnite systém. Potom znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.Keď systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD po aktualizácii zapnem, na displeji predného panela sa nepretržite zobrazuje správa „WELCOME [VITAJTE]“.

Kontaktujte spoločnosť Sony.Aktualizácia firmvéru (nie je to preberanie súboru) sa nedokončí ani po 30 minútach.

 1. Odpojte napájací kábel striedavého prúdu (hlavný prívod elektriny) zo zásuvky (elektrická sieť) a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
 2. Zapnite systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD.
 3. Znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.
 4. Ak sa problém nevyrieši ani po opätovnej aktualizácii, kontaktujte spoločnosť Sony.


Systém negeneruje 3D signál po aktualizácii 3D ani vtedy, keď je pripojený k televízoru kompatibilnému s 3D.


Televízor kompatibilný s 3D pripojte pomocou pripojenia HDMI.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Stlačte tlačidlo „HOME [DOMOV]“.
  Na obrazovke televízora sa objaví domovská ponuka.
 2. Tlačidlom vyberte položku „Setup [Nastavenie]“.
 3. Tlačidlom vyberte položku „Screen Settings [Nastavenia obrazovky]“ a stlačte tlačidlo Enter.
 4. Tlačidlom vyberte položku „Output Video Format [Výstupný formát videa]“ a stlačte tlačidlo Enter.
 5. Tlačidlom vyberte položku „HDMI“ a stlačte tlačidlo Enter.
 6. Vyberte položku „Auto [Automaticky]“ a na dokončenie nastavenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vytvorenie aktualizačného disku, ktorý sa vkladá do vášho prehrávača diskov Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Ak ste pomocou funkcie "Network upgrade [Sieťová aktualizácia]" váš systém Blu-ray úspešne aktualizovali, tento postup nemusíte vykonať.

Vzťahuje sa na nasledujúce modely:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Ak medzi uvedenými nie je váš model systému BD, kliknite sem, aby ste zvolili správny model.

Upozornenie:

 • Tento pomocný program je určený iba pre používanie so systémom domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD predávaného v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.
 • Pri aktualizácii postupujte presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie a zapríčiniť, že systém nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Systém nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Strata napájania počas inštalácie firmvéru môže spôsobiť, že systém nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Systém domáceho kina na prehrávanie diskov Blu-ray/DVD sa nastaví na pôvodné výrobné nastavenia. Po inštalácii aktualizácie budete musieť vykonať opätovnú konfiguráciu systému.
 • Aktualizáciu firmvéru napáľte na nový zapisovateľný disk CD-R. Systém nemusí správne prečítať znečistený alebo poškriabaný disk.
 • Odporúčané operačné systémy pre počítač, na ktorom sa bude preberať aktualizácia firmvéru:
  • Odporúča sa operačný systém Windows® Vista®, Windows® XP alebo Windows® 7.
 • Potrebujete počítač, ktorý má zapisovaciu CD mechaniku.

Skontrolujte verziu firmvéru systému domáceho kina:

 • Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený systém domáceho kina BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Zapnite systém domáceho kina BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Ak systém domáceho kina spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo "STOP [ZASTAVIŤ]" a pred pokračovaním počkajte, kým sa na televízore zobrazí modrá obrazovka Sony Blu-ray Disc™.
 • Na obrazovke "xross media bar™" (XMB™) pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "Setup [Nastavenie]" > "System Settings [Systémové nastavenia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "System Information [Systémové informácie]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazí verzia firmvéru aktuálne nainštalovaná na zariadení BDV-E300/E800W/E801/Z7 (zobrazené na doleuvedenom obrázku):

  VERZIA SOFTVÉRU XX.X.006

  Ak je číslo verzie 011 alebo vyššie, inštalácia tejto aktualizácie firmvéru nie je potrebná.

Postup preberania:

 1. Prevezmite súbor UPDATA_13x011.ZIP do dočasného adresára alebo adresára na prevzatie (zaznamenajte si tento adresár pre budúce použitie).
 2. Prejdite do adresára, do ktorého sa súbor prevzal a overte, že je veľkosť súboru UPDATA_13x011.ZIP 48,165,706 bajtov.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor UPDATA_13x011.ZIP a kliknite na položku "Properties [Vlastnosti]".
 4. Na obrazovke "UPDATA_13x011.ZIP Properties [Vlastnosti súboru UPDATA_13x011.ZIP]" overte, že je uvedená "Veľkosť:" "46,9 MB (48,165,706 bajtov)". 5. Rozbaľte súbor UPDATA_13x011.ZIP do vybraného umiestnenia.
 6. Rozbalené súbory majú názov "BD13-VUD.BIN" a "SONY_VUP.ID".
 7. Ak chcete vytvoriť aktualizačný disk firmvéru, zapíšte rozbalené súbory ("BD13-VUD.BIN" a "SONY_VUP.ID") do hlavného adresára disku CD-R. (pri používaní softvéru na zapisovanie nepoužívajte formát ISO9660).

Dôležité poznámky:

 • Ak používate napaľovací softvér diskov DVD/CD, vyberte formát UDF.
 • Uistite sa, že je disk finalizovaný.
 • Uistite sa, že napaľovanie disku prebehlo správne a bez akýchkoľvek chýb. V prípade pochybností vytvorte nový aktualizačný disk.
 • Používanie formátu ISO9660 môže mať za následok vytvorenie nesprávneho aktualizačného disku.
 • Nevytvárajte aktualizačný disk iným spôsobom, než je spôsob opísaný vyššie.

Postup pri aktualizácii firmvéru:

 • Upozornenie:

  - Počas procesu aktualizácie systém nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môžete systém poškodiť a bude si vyžadovať opravu.

  - V priebehu aktualizácie používajte len tlačidlá uvedené v pokynoch. V opačnom prípade môžete systém poškodiť a bude si vyžadovať opravu.
 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený systém domáceho kina BD/DVD.
 2. Zapnite systém domáceho kina BD/DVD.
 3. Aktualizačný disk vložte do systému a zatvorte priehradku na disk.
 4. Po načítaní disku sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]. 5. Vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo ENTER .
 6. Spustí sa proces preberania a na displeji predného panela systému sa zobrazí "UPDATE [AKTUALIZÁCIA]".
 7. Počas aktualizácie:
  Na displeji predného panela sa zobrazí UPDATE */9 [AKTUALIZÁCIA */9]("*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh). 8. Keď sa na displeji predného panela systému domáceho kina zobrazí COMPLETE! [DOKONČENÉ!], aktualizácia firmvéru sa dokončila.
  Kým sa táto správa nezobrazí, systém domáceho kina neobsluhujte ani nevypínajte. V opačnom prípade to môže zapríčiniť, že systém domáceho kina BD/DVD nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 9. Vyberte aktualizačný disk zo systému.
 10. Zapnite systém domáceho kina BD/DVD.
 11. Skontrolujte verziu firmvéru:Možne težave z načinom nadgradnje s ploščo za nadgradnjo

Na displeji predného panela systému domáceho kina je zobrazené "SYS ERR [SYSTÉMOVÁ CHYBA]" alebo "UPDATE NG [AKTUALIZÁCIA NG]".

 1. Izključite napajalni kabel in ga znova vključite.
 2. Vključite sistem za domači kino Blue-Ray/DVD.
 3. Če težava po ponovni nadgradnji ni odpravljena, ploščo za nadgradnjo vzemite iz sistema in izbrišite datoteke za nadgradnjo z računalnika.
 4. Znova prenesite nadgradnjo in sledite celotnemu zgoraj navedenemu postopku, da ustvarite novo ploščo za nadgradnjo in namestite nadgradnjo vdelane programske opreme.
 5. Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte Sony.


Ko je plošča za nadgradnjo vstavljena, na zaslonu ni prikazano sporočilo "UPDATE".

Vzemite ploščo za nadgradnjo iz sistema in izbrišite datoteke za nadgradnjo iz računalnika. Znova prenesite nadgradnjo in sledite celotnemu zgoraj navedenemu postopku, da ustvarite novo ploščo za nadgradnjo in namestite nadgradnjo vdelane programske opreme.Med posodobitvijo je bilo prekinjeno napajanje.

Znova zagotovite napajanje sistema, plošča za nadgradnjo pa naj bo pri tem vstavljena. Nadgradnja bi se morala samodejno znova zagnati.Datoteke za nadgradnjo UPDATA_13x011.ZIP, ki sem jo prenesel(-a) s spletne strani za nadgradnjo, ne morem razširiti.

Prenos morda ni bil uspešen. Izbrišite preneseno datoteko in znova prenesite datoteko za nadgradnjo.Nadgradnja vdelane programske opreme se po več kot 30 minutah ne zaključi.

 1. Izvlecite električni kabel (napajalni kabel) iz vtičnice (električno omrežje) in ga čez nekaj minut znova vstavite v vtičnico.
 2. Vključite sistem za domači kino Blue-Ray/DVD.
 3. Znova izvedite postopek mrežne nadgradnje.
 4. Če težava po ponovni nadgradnji ni odpravljena, kontaktirajte Sony.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite