Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • UBP-X800M2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Vylepšenie možnosti prehrávať disky Ultra HD Blu-ray

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Oprava problému, ktorý sa môže vyskytnúť, keď používate sieťové služby
 • Zlepšenie kvality obrazu v konkrétnych scénach

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru na verziu M45.R.0056 pre UBP-X800M2

Verzia súboru

 • M45.R.0056

Veľkosť súboru

 • 187 MB (196 107 805 bajtov)

Dátum vydania

 • 24-08-2021

Príprava

Najnovšia verzia firmvéru už môže byť nainštalovaná, najmä ak máte nový model prehrávača Blu-ray. Ak je číslo verzie M45.R.0056 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač Blu-ray. Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite prehrávač Blu-ray. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte STOP a počkajte, kým sa nezobrazí ponuka Home Screen (Domovská obrazovka).
 3. V ponuke Home Screen (Domovská obrazovka) pomocou šípok na diaľkovom ovládači zvýraznite možnosti Setup (Nastavenie) → System Settings (Nastavenia systému) a vyberte tlačidlo ENTER.
 4. Zvýraznite možnosť System Information (Informácie o systéme) a stlačte ENTER.
 5. Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí číslo verzie M45.R.0056 alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu firmvéru.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér prehrávača Blu-ray:

SpôsobBudete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
(ODPORÚČANÉ)
 • Ethernetový kábel alebo bezdrôtový smerovač na pripojenie prehrávača Blu-ray k internetu
 • Na overenie, či je prehrávač Blu-ray pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu,
  • kompatibilnému televízoru.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • počítač
 • úložné zariadenie USB.
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevzatie a inštalácia

Aktualizácia prehrávača Blu-ray cez internet

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne z internetu prevezmite aktualizáciu do prehrávača diskov Blu-ray.

Budete potrebovať:

 • aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača).
 • kompatibilný televízor.

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby aktualizácia prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu prehrávača Blu-ray.
 • Počas aktualizácie prehrávač Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený prehrávač Blu-ray. (Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.)
 2. Pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového pripojenia cez smerovač pripojte prehrávač Blu-ray k internetu.
 3. Zapnite prehrávač Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

Prevzatie aktualizácie:

 1. V ponuke Home Screen (Domovská obrazovka) pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte možnosti Setup (Nastavenie) → Software Update (Aktualizácia softvéru) a vyberte možnosť Update via Internet (Aktualizovať cez internet).
 2. V televízore sa zobrazí potvrdenie aktualizácie softvéru. Pomocou diaľkového ovládača vyberte položku OK a stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie Update to a new software version. (Aktualizujte na novú verziu softvéru.) a na televízore sa zobrazuje najnovšia verzia softvéru.
 4. Vyberte položku Start (Spustiť) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Spustí sa proces aktualizácie a v televízore sa zobrazí obrazovka aktualizácie.
 6. V priebehu aktualizácie sa v televízore zobrazí indikátor priebehu x % a kapacita priestoru na sťahovanie. Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 7. Prehrávač sa automaticky reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. Počas tohto kroku prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 8. Znova sa v televízore zobrazí indikátor priebehu x % a kapacita priestoru na sťahovanie.
  Poznámka: Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 9. Prehrávač sa automaticky vypne a reštartuje, aby sa dokončila aktualizácia.
  Poznámka: Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 10. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M45.R.0056, firmvér sa aktualizoval správne

Odstraňovanie porúch

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru prehrávača Blu-ray cez internet.

 • Ak sa na obrazovke televízora zobrazí hlásenie Connection status cannot be confirmed (Stav pripojenia nie je možné potvrdiť) alebo This device is not connected to network (Toto zariadenie nie je pripojené k sieti), znamená to, že môžete mať problém so sieťovým pripojením:
  1. Pre káblové pripojenie: skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN medzi prehrávačom a zdrojom internetového pripojenia.
  2. Pre bezdrôtové pripojenie: skontrolujte, či je zapnutý bezdrôtový smerovač a či je pripojený k zdroju internetového pripojenia.
  3. V nastaveniach siete skontrolujte, či má prehrávač Blu-ray pridelenú vlastnú IP adresu. (Ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte namiesto názvu hostiteľa proxy IP adresu servera proxy, ktorú používate).
  4. Skontrolujte v časti Network Settings (Nastavenia siete) → Network Connection Status (Stav pripojenia k sieti) stav položiek Physical Connection (Fyzické pripojenie) a Internet Access (Prístup k internetu) (pre obe položky by stav mal byť OK).
  5. Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Ak počas aktualizácie došlo k odpojeniu od elektrickej siete, zapnite prehrávač a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Ak aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová:
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
  4. Môžete tiež zrušiť aktualizáciu cez sieť a vykonať ju priamo prostredníctvom pamäťového zariadenia USB.
 • Ak sa počas aktualizácie zobrazuje hlásenie Update failed (Aktualizácia zlyhala):
  • Skontrolujte, či nie je problém s pripojením siete k internetu.
  • Na obrazovke so správou Update failed (Aktualizácia zlyhala) vyberte položku OK a pokúste sa postup aktualizácie zopakovať alebo položku Cancel (Zrušiť), ak chcete postup zastaviť.
  • Ak problémy pretrvávajú, prevezmite si súbor s firmvérom a vykonajte aktualizáciu prostredníctvom pamäťového zariadenia USB.
  • Môžete tiež zrušiť aktualizáciu cez sieť a vykonať ju priamo prostredníctvom pamäťového zariadenia USB.
 • Ak ani po niekoľkých pokusoch firmvér stále nefunguje, prevezmite si súbor s firmvérom a vykonajte aktualizáciu prostredníctvom pamäťového zariadenia USB.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do prehrávača Blu-ray.

Odporúčame použiť tieto operačné systémy:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu prehrávača Blu-ray.
 • Počas aktualizácie prehrávač Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor UPDATE_M45R00 0056.ZIP a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Properties (Vlastnosti). Veľkosť súboru musí byť 187 MB (196 107 805 bajtov).

Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:

 1. Extrahujte súbor do počítača. Extrahovaný priečinok má názov UPDATE (Aktualizácia).
 2. V priečinku UPDATE (Aktualizácia) musia byť tieto štyri súbory: MSB45-FW.BIN, MSB45-FW.ID, MSB45-FW_MB.BINMSB45-FW_MB.ID
 3. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
  Poznámka: Systémy FAT32 a NTFS sú podporované.
Pre operačné systémy Windows:
 1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE (Aktualizácia).
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať do...).
 3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
 4. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.
Pre operačné systémy macOS:
 1. Myšou presuňte priečinok UPDATE (Aktualizácia) do koreňového adresára v zariadení USB.
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do prehrávača.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený prehrávač Blu-ray. (Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač Blu-ray.
 3. Uistite sa, že k prehrávaču diskov Blu-Ray nie sú pripojené žiadne iné zariadenia USB. Ak sú, odpojte ich.
Prenos aktualizácie:
 1. Úložné zariadenie USB obsahujúce aktualizačný súbor vložte do portu USB na prednom paneli prehrávača.
 2. V ponuke Home Screen (Domovská obrazovka) vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosť Setup (Nastavenie) – Software Update(Aktualizácia softvéru) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 3. Zobrazí sa potvrdenie aktualizácie softvéru. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť aktualizácie prostredníctvom pamäťového zariadenia USB, zvýraznite možnosť OK a stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Spustí sa aktualizácia.
 5. V priebehu aktualizácie sa v televízore zobrazí indikátor priebehu x%. Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 6. Prehrávač sa automaticky reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. Počas tohto kroku prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 7. Znova sa v televízore zobrazí indikátor priebehu x%.
  Poznámka: Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 8. Po dokončení aktualizácie sa prehrávač vypne a automaticky reštartuje. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Vyberte zariadenie USB z prehrávača.
 10. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M45.R.0056, firmvér sa aktualizoval správne

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru prehrávača Blu-ray pomocou počítača a disku vyskytnú problémy?

 • Ak sa vám nedarí vybrať možnosť Update via USB Memory (Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB), skontrolujte, či:
  1. je zariadenie USB správne pripojené k prehrávaču diskov Blu-ray,
  2. je zariadenie USB formátované na podporu systému súborov (FAT32 a NTFS),
  3. je zariadenie USB kompatibilné s prehrávačom diskov Blu-ray.
 • Ak aktualizačný súbor prevzatý z webovej lokality nemožno rozbaliť, súbor sa možno neprevzal správne. Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.
 • Ak sa zobrazí hlásenie There is no update file (Aktualizačný súbor nie je dostupný), skontrolujte, či je rozbalený priečinok správne pomenovaný ako UPDATE (AKTUALIZÁCIA) (veľkými písmenami) a či obsahuje tieto súbory:
  • MSB45-FW.BIN
  • MSB45-FW.ID
  • MSB45-FW_MB.BIN
  • MSB45-FW_MB.ID
 • Ak sa zobrazí hlásenie The file is corrupted (Súbor je poškodený), prevezmite súbor ešte raz a celý postup zopakujte.
 • Ak aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová:
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Ak počas aktualizácie došlo k odpojeniu od elektrickej siete, Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a skúste postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite