Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • STR-DN1060
 • STR-DN860

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Pridaná podpora zabudovaného prehrávača Chromecast ver. 1.36 pre zvukové zariadenie
  • Zlepšuje možnosti pripojenia zabudovaného prehrávača Chromecast

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Zobraziť predchádzajúce výhody a zlepšenia 

Obmedzenia

 • Určené na používanie iba s produktami predávanými v Európe. V niektorých krajinách alebo oblastiach sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore

Názov

 • Aktualizácia firmvéru AV prijímača na verziu M29.R.0533

Názov súboru .zip

 • UPDATE_M29R0533.zip

Verzia súboru

 • Verzia M29.R.0533

Veľkosť súboru

 • 219 MB (229 809 710 bajtov)

Dátum vydania

 • 20-07-2021

Príprava

Ak vlastníte nový AV prijímač, pravdepodobne už máte najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M29.R.0533 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj AV prijímač. Ak je AV prijímač napríklad pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite AV prijímač.
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka HOME.
 4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a potom pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položky Setup (Nastavenie) → System Settings (Nastavenia systému) → System Information (Systémové informácie) a stlačte tlačidlo ENTER
 5. Ak sa na televíznej obrazovke zobrazuje číslo verzie M29.R.0533 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú dva jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér AV prijímača:

SpôsobBudete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?

Internet/sieť
(ODPORÚČANÉ)

 • aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača).
 • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • počítač
 • úložné zariadenie USB.
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Inštalácia

Aktualizácia AV prijímača prostredníctvom internetu

Tento spôsob odporúčame, pretože je to najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 60 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do AV prijímača prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača).
 • kompatibilný televízor.

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby aktualizácia prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj AV prijímač. (Ak je prijímač napríklad pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.)
 2. Pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového pripojenia cez smerovač pripojte AV prijímač k internetu.
 3. Zapnite AV prijímač.

Prevzatie aktualizácie:

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v ponuke Home (Domov) vyberte Setup (Nastavenie) → System Settings (Nastavenie systému) → Software Update (Aktualizácia softvéru) → Update via Internet (Aktualizácia prostredníctvom internetu) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 2. V prípade zobrazenia hlásenia A new software version has been found on the network.Do you want to update the software? (Na sieti sa našla nová verzia softvéru. Chcete softvér aktualizovať?) vyberte položku OK a potom stlačte ENTER.
 3. Keď sa na obrazovke zobrazuje hlásenie Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0533 (Aktualizujte na novú verziu softvéru. Počas aktualizácie nikdy nevypínajte napájanie. Aktuálna verzia M29.R.XXXX. Nová verzia...), vyberte položku Start (Spustiť) a potom stlačte ENTER.
 4. Spustí sa aktualizácia.
 5. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie : When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. (Po spustení aktualizácie sa v okne displeja prijímača zobrazí správa „UPDATING“ (AKTUALIZUJE SA). Aktualizácia môže trvať až 60 minút.)Po dokončení aktualizácie sa v okne na displeji prijímača zobrazí slovo COMPLETE („COMPLETE“ (DOKONČENÉ)) a prijímač sa automaticky reštartuje.Do not disconnect the power cord during the update process. (Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.)
  Poznámka: Po stiahnutí softvéru trvá spustenie aktualizácie približne 5 minút. Vyberte položku OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje hlásenie UPDATING (AKTUALIZUJE SA).
 7. Keď sa na displeji zobrazí hlásenie COMPLETE („COMPLETE“ (DOKONČENÉ)), aktualizácia firmvéru je dokončená.
 8. Po dokončení aktualizácie sa AV prijímač automaticky reštartuje.
 9. Overte verziu firmvéru. Ak je zobrazená verzia s číslom M29.R.0533, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Odstraňovanie porúch

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru AV prijímača cez internet.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie Update failed (Aktualizácia neúspešná). Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. (Pripojte pamäťové zariadenie USB obsahujúce súbory aktualizácie alebo sa pripojte k sieti a skúste to znova.)Na obrazovke televízora sa zobrazuje If the update fails again, please contact the customer service center (Ak aktualizácia znova zlyhá, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.)
  1. Skontrolujte, či je AV prijímač a všetky zariadenia pripojené medzi AV prijímačom a smerovačom zapnuté.
  2. Skontrolujte , či je medzi AV prijímačom a smerovačom zapojený správny typ kábla (priamy alebo krížový).
  3. Skontrolujte, či sú všetky káble medzi AV prijímačom a smerovačom správne zapojené.
  4. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
  Ak nemôžete vykonať postup Update via Internet (Aktualizácia cez internet) vyskúšajte postup Update via USB Memory (Aktualizácia cez pamäťové zariadenie USB).
 • Po spustení aktualizácie cez internet sa na obrazovke televízora zobrazí hlásenie Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %), ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.
  V závislosti od sieťového pripojenia môže postup Update via Internet (Aktualizácia cez internet) trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazuje hlásenie Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) na obrazovke televízora a indikátor priebehu na displeji ostane dlhší čas nezmenený.
 • Počas postupu Update via Internet ´(Aktualizácia cez internet) sa v televízore zobrazuje hlásenie Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Stav spojenia nemožno potvrdiť. Komunikácia so serverom nie je možné. Skúste to znova neskôr.) a nemôžete vykonať aktualizáciu firmvéru.
  • Skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN.
  • Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či AV prijímač má alebo nemá vlastnú IP adresu (ak používate server proxy, zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  • Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite AV prijímač a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 90 minút a stále nie je hotová.
  Ak je AV prijímač pripojený k sieti bezdrôtovo, skúste ho k sieti pripojiť pomocou kábla a potom aktualizáciu zopakovať. Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade skúste systém aktualizovať podľa pokynov na Update via USB Memory (Aktualizácia cez pamäťové zariadenie USB).
 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie This device is not connected to network.Perform network diagnostics in the connection server setting (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Vykonajte diagnostiku siete v nastaveniach servera pripojenia.).
  Skontrolujte, či je k AV prijímaču pripojený kábel LAN.
 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje správa Already Updated (Už je aktualizované).
  V AV prijímači je momentálne nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.

Update via USB Memory

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do AV prijímača.

Odporúčame použiť tieto operačné systémy:

 • Windows 10 alebo 8.1
 • Mac OS X

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si stiahnite súbor UPDATE_M29R0533.zip a zapamätajte si umiestnenie, kam ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Properties (Vlastnosti). Veľkosť súboru musí byť 219 MB (229 809 710 bajtov)

Uloženie súboru do pamäťového zariadenia USB:

 1. Extrahujte súbor do počítača:
  • Pre operačný systém Mac OS X: Prejdite do umiestnenia, kam bol súbor prevzatý, a dvakrát kliknite na súbor UPDATE_M29R0533.zip. Extrahovaný priečinok má názov UPDATE (Aktualizácia).
  • Pre systém Windows 10 alebo 8.1:
   1. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATE_M29R0533.zip. Potom kliknite na možnosť Extract All (Extrahovať všetko).
   2. V okne Extract Compressed (Zipped) Folders (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť Extract (Extrahovať).
   3. Vytvorí sa nový priečinok s názvom UPDATE (Aktualizácia).
 2. V priečinku UPDATE musia byť tieto štyri súbory: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN a MSB29-FW_MB.ID.
 3. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
  • Pre operačné systémy Mac OS X: Myšou presuňte priečinok UPDATE (Aktualizácia) do koreňového priečinka v zariadení USB.
  • Pre operačné systémy Windows:
   1. Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE (Aktualizácia).
   2. V zobrazenej ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať do...).
   3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   4. Priečinok UPDATE (Aktualizácia) sa skopíruje do zariadenia USB.

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do AV prijímača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do AV prijímača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj AV prijímač. (Ak je AV prijímač napríklad pripojený ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.)
 2. Zapnite AV prijímač.
 3. Uistite sa, že k AV prijímaču nie sú pripojené žiadne iné zariadenia USB. Ak sú, odpojte ich.

Prenos aktualizačného súboru:

 1. Úložné zariadenie USB obsahujúce aktualizačný súbor vložte do portu USB na prednom paneli AV prijímača.
 2. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v ponuke Home (Domov) vyberte Setup (Nastavenie) → System Settings (Nastavenie systému) → Software Update (Aktualizácia softvéru) → Update via USB Memory (Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Správa Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0533. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (V pamäťovom zariadení USB sa našli aktualizačné súbory. Chcete aktualizovať softvér? Aktuálna verzia je M34.R.xxxx, nová verzia je M29.R.0533. Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte pamäťové zariadenie USB.) sa zobrazuje na obrazovke televízora. Vyberte položku OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Na obrazovke televízora sa zobrazí nasledujúce hlásenie: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. (Po spustení aktualizácie sa v okne displeja prijímača zobrazí správa „UPDATING“ (AKTUALIZUJE SA). Aktualizácia môže trvať až 60 minút.)Po dokončení aktualizácie sa v okne na displeji prijímača zobrazí slovo COMPLETE („COMPLETE“ (DOKONČENÉ)) a prijímač sa automaticky reštartuje.Do not disconnect the power cord during the update process. (Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.) Vyberte položku OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Spustí sa aktualizácia.
 6. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje hlásenie UPDATING (AKTUALIZUJE SA).
 7. Keď sa na displeji zobrazí hlásenie COMPLETE („COMPLETE“ (DOKONČENÉ)) aktualizácia firmvéru je dokončená.
  Poznámka: Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 8. AV prijímač sa po dokončení aktualizácie automaticky vypne. Kým sa aktualizácia nedokončí, AV prijímač nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Odpojte zariadenie USB od AV prijímača a prijímač zapnite.
 10. Overte verziu firmvéru. Ak je zobrazená verzia s číslom M29.R.0533, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru AV prijímača pomocou počítača a pamäťového zariadenia USB vyskytnú problémy?.

 • Na displeji prijímača sa striedavo zobrazujú hlásenia UPDATE (AKTUALIZÁCIA) a ERROR (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite AV prijímač.
  3. Skúste postup Update via USB Memory (Aktualizácia cez pamäťové zariadenie USB) znova pomocou iného pamäťového zariadenia USB.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Znova zapnite AV prijímač a postupujte podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
 • Aktualizačný súbor UPDATE_M29R0533.zip prevzatý z webovej lokality aktualizácie sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.
 • Aktualizácia trvá už 90 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite AV prijímač.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite