Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • RSX-GS9

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z predchádzajúcej aktualizácie

 • Prehrávanie v natívnom formáte DSD 11,2 MHz/1 bit(*) so smartfónom so systémom Android cez port USB DAC
  Prehrávanie v natívnom formáte DSD 5,6 MHz/1 bit(*) so zariadením iPhone cez port USB DAC
  obe prostredníctvom aplikácie Sony | Music Center.
  (*)Na prehrávanie v natívnom formáte DSD je potrebný smartfón.
 • Kompatibilita funkcie výstupu portu USB DAC aplikácie Sony | Music Center

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Zobrazenie názvu skladby prostredníctvom zariadenia USB 1 a USB 2
 • Zobrazenie mena volajúceho pri telefonovaní bez pomoci rúk cez funkciu Bluetooth
 • Prejdite na položku Settings (Nastavenia) > Sony App (aplikácia Sony) na nastavenie spustenia aplikácie Music Center na možnosť AUTO (automaticky) alebo OFF (vyp.)
 • Nastavenie jasu
 • Prehrávanie v natívnom formáte DSD 11,2 MHz/1 bit so zariadením Walkman(*) cez port USB DAC
  (*)Na prehrávanie v natívnom formáte DSD 11,2 MHz/1 je potrebné kompatibilné zariadenie Walkman.
  Kompatibilné zariadenie Walkman nemusí byť vo vašej krajine alebo regióne k dispozícii.
 • Kompatibilita s aplikáciou Sony | Music Center
 • obsah vo formáte DSD 5,6 MHz/1 bit teraz možno prehrávať prostredníctvom portov USB1 a USB2
 • Opravy chýb pre vysokopriepustný filter a nízkopriepustný filter
 • Rovnako oprava chyby, pri ktorej funkcia synchronizácie načasovania priestorového zvuku (Time Alignment) nezostane bežať pri zapnutí zapaľovania

Informácie o súbore

Názov súboru

 • RSXGS9_v13.zip

Verzia súboru

 • 13

Veľkosť súboru

 • 72.1 MB (75 699 787 bajtov)

Dátum vydania

 • 09/11/2017

Príprava

 • Kompatibilné verzie firmvéru:
  • Ak je verzia firmvéru vašej jednotky „13“ alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu

Spôsob potvrdenia verzie firmvéru na hlavnej jednotke

Poznámka: Majte pri sebe diaľkové ovládanie

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Stlačením a podržaním tlačidla „SRC“ 1 sekundu na hlavnej jednotke sa vypne zdroj a zobrazia sa hodiny.
 3. Na viac než 2 sekundy stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládaní.
 4. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „GENERAL“ (Všeobecné nastavenia) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 5. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „Firmware“ (Firmvér) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 6. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „Version“ (Verzia) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 7. Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru. Ak je zobrazená verzia 13 alebo vyššia, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Inštalácia

1. Príprava: postup prípravy úložného zariadenia USB na aktualizáciu firmvéru

 1. Pripojte zariadenie USB k počítaču a naformátujte ho výberom systému súborov FAT16, FAT32 alebo ex-FAT.
 2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 3. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  • Názov súboru: RSXGS9_v13.zip
  • Veľkosť súboru: 72.1 MB (75 699 787 bajtov)
 4. Rozbaľte prevzatý súbor zip
 5. Do hlavného adresára zariadenia USB pripojeného k počítaču prekopírujte priečinok „UPDATE“ (Aktualizácia).
 6. Odpojte zariadenie USB od počítača.

2. Aktualizácia: postup aktualizácie firmvéru hlavnej jednotky pomocou úložného zariadenia USB

Poznámky:

 • Aktualizáciu prostredníctvom USB môžete vykonať len s využitím portu USB1 na prednom paneli
 • Nezabudnite vykonať všetky kroky uvedené nižšie.
 • Dokončenie postupu aktualizácie vo vašom aute zaberie asi 5 minútu.
 • Auto zaparkujte na bezpečnom mieste a naštartujte motor, aby ste zabránili poklesu napätia v jednotke.
 • Počas aktualizácie neodpájajte napájanie batérie ani napájanie zapaľovania (napájanie príslušenstva), pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON) a počkajte 30 sekúnd, kým sa činnosť jednotky úplne obnoví z pohotovostného režimu.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla „SRC“ 1 sekundu na hlavnej jednotke sa vypne zdroj a zobrazia sa hodiny.
 3. Na viac než 2 sekundy stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládaní.
 4. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „GENERAL“ (Všeobecné nastavenia) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 5. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „Firmware“ (Firmvér) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 6. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „Update“ (Aktualizácia) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 7. Stláčaním tlačidiel „↑“ alebo „↓“ diaľkového ovládanie zobrazte položku „YES“ (Áno) a potom na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „ENTER“.
 8. Keď sa na displeji zobrazí hlásenie „Vložte USB“, vložte úložné zariadenie USB s aktualizáciou firmvéru do portu USB1.
 9. Aktualizácia by sa mala ukončiť za približne 5 minút. Po jej úspešnom ukončení sa jednotka automaticky reštartuje zo stavu vypnutia (OFF) zdroja (v ktorom sa zobrazujú hodiny)
 10. Podľa postupu „Spôsob potvrdenia verzie firmvéru na hlavnej jednotke“ uvedeného vyššie skontrolujte, či je verzia firmvéru aktualizovaná. Ak je zobrazené číslo verzie 13, aktualizácia firmvéru je dokončená.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite