Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • FDR-AX43

Povinné súbory na prevzatie

Pred stiahnutím súboru si prečítajte túto časť.

Na inštaláciu tejto aktualizácie je potrebné najprv prevziať ovládač fotoaparátu Sony. Podrobnosti nájdete v časti Postup prevzatia ovládača fotoaparátu Sony v tomto článku.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

DÔLEŽITÉ: Po aktualizácii na túto verziu z ver. 1.01 sa inicializujú všeobecné nastavenia. Po aktualizácii znova nakonfigurujte.

 • Zlepšuje stabilitu pri simultánnom nahrávaní videa

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_FDRAX43V102.dmg

Verzia súboru

 • 1.02

Veľkosť súboru

 • 148 MB (148 144 225 bajtov)

Dátum vydania

 • 09-03-2022

Príprava

Postup: Aktualizácia firmvéru fotoaparátu Sony

Skontrolujte verziu systémového softvéru

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru Ver. 1.01, aktualizácia je potrebná.

Poznámka: Ak sa pri zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka s nastaveniami Date/Time (Dátum/čas), nezabudnite nastaviť dátum a čas na správne hodnoty.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → General Settings (Všeobecné nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami operačného systému Macintosh:

 • macOS 10.15, 11, 12

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 600 MB

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu: Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FV70A.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame použiť plne nabitú batériu alebo sieťový adaptér.
 • Použite kábel USB dodaný s fotoaparátom.
  Poznámka: Pri použití iného kábla USB sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie a inštalácia

Dôležité upozornenie

 • Po aktualizácii na túto verziu z ver. 1.01 sa inicializujú všeobecné nastavenia. Po aktualizácii znova nakonfigurujte.
 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetok ostatný aplikačný softvér.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FV70A).
 • Počas aktualizácie nepoužívajte, nevypínajte ani neodpájajte batériu fotoaparátu alebo sieťový adaptér, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 15 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Poznámka: Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné vykonať znova.
 • Nevyberajte možnosť About This System Software Updater (O tomto nástroji na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater (Nástroj na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • Fotoaparát nepripájajte k počítaču, kým na to nebudete vyzvaní.
 • Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 • Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Connection (Pripojenie) → USB Connect Setting (Nastavenie USB pripojenia) a potom overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
 • V počítačoch Mac s procesorom Apple Silicon (Apple M1) musíte zmeniť bezpečnostné pravidlá. Na obrazovke About This Mac (O tomto počítači Mac) sa zobrazí položka Chip (Čip) a za ňou názov čipu. Pozrite si článok Ako zmeniť bezpečnostné pravidlá v počítačoch Mac s procesorom Apple Silicon. V prípade počítačov Mac s procesorom Intel tento krok nie je potrebný.

Postup prevzatia ovládača fotoaparátu Sony:

 1. Navštívte stránku preberania ovládača fotoaparátu Sony a prevezmite si príslušný ovládač:
  Poznámka: Ovládače fotoaparátov Sony pre počítače Mac s procesorom Intel a s procesorom Apple Silicon sa líšia.
 2. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) vyššie.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
  Poznámka: Spustí sa preberanie súboru Update_FDRAX43V102.dmg.
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Veľkosť súboru: 148 MB (148 144 225 bajtov)

Krok 1: Postup inštalácie ovládača fotoaparátu Sony

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Camera_Driver_2102a.dmg alebo Camera_Driver_2110a.dmg. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  Poznámka: Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ho odpojte.
 3. Rozbalí sa inštalačný súbor ovládača fotoaparátu Sony.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otvorí sa obrazovka inštalačného súboru. Postupujte podľa pokynov.
 6. Zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii umožnili inštaláciu nového softvéru. Zadajte heslo pre konto správcu.

  Poznámky:
  • Keď operačný systém zobrazí dialógovú správu o zablokovanom rozšírení systému (skutočná správa sa bude líšiť v závislosti od verzie operačného systému), kliknite na tlačidlo Open Security Preferences (Otvoriť predvoľby zabezpečenia). Otvorí sa obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia systému macOS.
  • Ak operačný systém nezobrazí dialógovú správu o zablokovanom rozšírení systému, prejdite ďalej na krok 2:Pokračujte spustením nástroja Updater.
 7. Na obrazovke zabezpečenia a ochrany súkromia otvorte kartu General (Všeobecné) a potom kliknite na ikonu klávesu. Po výzve na zadanie hesla zadajte heslo, ktoré ste použili pri prihlasovaní do účtu správcu, a potom kliknite na tlačidlo Unlock (Odomknúť).
 8. Kliknutím na tlačidlo Allow (Povoliť) povolíte systému spustiť načítavanie systémového softvéru.
 9. Keď po kliknutí na tlačidlo Allow (Povoliť) budete vyzvaní na reštartovanie, reštartujte počítač a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
 10. Ak obrazovka Security & Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmizne, zatvorte okno.

Krok 2: Spustenie nástroja Updater

 1. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Update_FDRAX43V102.dmg. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 2. Rozbalí sa súbor Update_FDRAX43V102.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 4. Zobrazí sa správa s výzvou, aby ste povolili aplikácii vykonať zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
 5. Spustí sa nástroj na aktualizáciu systémového softvéru (System Software Updater).

  Poznámky:
  • Ak systém nie je pripravený na spustenie aktualizácie, zobrazí sa chybové hlásenie. Vykonajte príslušné kroky podľa správy a potom znovu dvakrát kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ak sa zobrazí správa You need to restart your computer.(Musíte reštartovať počítač), reštartujte počítač a potom znovu dvakrát kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ak sa zobrazí správa You need to install Sony Camera Driver (Musíte nainštalovať ovládač fotoaparátu Sony), vykonajte postup opísaný v kroku 1:Postup inštalácie ovládača fotoaparátu Sony a potom znovu dvakrát kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ak sa zobrazí správa Check the Security & Privacy setting. (Skontrolujte nastavenie zabezpečenia a súkromia), vykonajte kroky 7 a 8 v kroku 1:Postup inštalácie ovládača fotoaparátu Sony, potom reštartujte počítač a znovu dvakrát kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 6. Zapnite fotoaparát a pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí správa USB Mode (Režim USB).
 7. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.
  DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí správa Could not find the camera for this update (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel). Vyskúšajte tieto kroky:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
 8. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je ver. 1.01 alebo staršia, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je aktuálna verzia systémového softvéru ver. 1.02, aktualizácie nie je potrebná. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  • Vyžaduje sa aktualizácia
   Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
  • Aktualizácia nie je nutná
   Obrázok indikujúci najnovšiu verziu softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
 9. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.
  Poznámka: Ikona načítania Loading sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 10. Spustite aktualizáciu. Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu. Aktualizácia potrvá približne 15 minút.
  DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 11. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje.
 12. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom odpojte kábel USB.
  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Poznámka: Odporúčame, aby ste v prípade počítačov Mac s procesorom Apple Silicon po dokončení aktualizácie nastavili bezpečnostné pravidlá späť na pôvodné nastavenie. V prípade počítačov Mac s procesorom Intel tento krok nie je potrebný. V prípade potreby si pozrite článok Ako zmeniť bezpečnostné pravidlá v počítačoch Mac s procesorom Apple Silicon.

Krok 3: Potvrdenie verzie systémového softvéru zariadenia

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → General Settings (Všeobecné nastavenia) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od fotoaparátu. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do fotoaparátu alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite fotoaparát a znova vykonajte proces inštalácie.

Po spustení nástroja System Software Updater (Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru) sa obrazovka s potvrdením verzie neobjaví a zobrazí sa správa Failed to update (Aktualizácia zlyhala).

V takom prípade je možné, že ste fotoaparát v minulosti aktualizovali pomocou ovládača System Software Update Helper a softvér ste neodinštalovali:

 1. Znovu prevezmite System Software Update Helper a odinštalujte ovládač pomocou nástroja na odinštalovanie v zložke Uninstaller (Nástroj na odinštalovanie) prevzatého súboru.
 2. Po odinštalovaní ovládača System Software Update Helper dvakrát kliknite na súbor Update_FDRAX43V102.dmg a znovu spustite aktualizáciu.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite