Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • SEL50F12GM

Povinné súbory na prevzatie

Pred stiahnutím súboru si prečítajte túto časť.

Na inštaláciu tejto aktualizácie je potrebné najprv prevziať ovládač fotoaparátu Sony. Podrobnosti nájdete v časti Postup prevzatia ovládača fotoaparátu Sony v tomto článku.

Informácie o súbore na stiahnutie

POZNÁMKY:

 • Na účely vykonania tejto aktualizácie je potrebné tento objektív pripojiť k fotoaparátu s objímkou E-mount.
 • Niektoré modely nie je možné pre túto aktualizáciu použiť. (zoznam modelov).
 • Pri použití kamery PXW-FS7M2 postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke ku kamere PXW-FS7M2.

Výhody a vylepšenia

 • Vylepšenie problému, pri ktorom dochádza v zriedkavých situáciách k nestabilnej hodnote clony pri ovládaní krúžku CLONY.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

Verzia súboru

 • 02

Veľkosť súboru

 • 1.8 MB (1 816 061 bajtov)

Dátum vydania

 • 21-06-2021

Príprava

Na vykonanie aktualizácie systémového softvéru objektívu je potrebné objektív pripevniť k fotoaparátu. Pred spustením aktualizácie nasaďte na telo fotoaparátu požadovaný objektív. Pred nasadením objektívu nezabudnite fotoaparát vypnúť.

Kontrola verzie systémového softvéru objektívu

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru objektívu. Ak je verzia systémového softvéru Ver.01, aktualizácia je potrebná.
POZNÁMKA: Ak sa po zapnutí napájania fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavenia dátumu a času, nastavte ich.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Softvérová verzia systému objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.
  POZNÁMKA: Ak používate sériu QX, v počítači spustite program na aktualizáciu softvéru systému objektívu, spustite aktualizáciu a overte softvérovú verziu systému objektívu.
  Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru objektívu je kompatibilná s týmito verziami systému Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia softvérovej aktualizácie systému objektívu je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB

Ostatné položky pre fotoaparát s vymeniteľným objektívom

 • Zdroj napájania fotoaparátu: Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne)
  POZNÁMKA: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo špecializovaný sieťový adaptér (predáva sa samostatne). Pred aktualizáciou softvéru systému objektívu odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  POZNÁMKA: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Ostatné položky pre profesionálne fotoaparáty/fotoaparáty na vysielanie a produkciu

 • Zdroj napájania fotoaparátu: Špecializovaný sieťový adaptér
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom,
  POZNÁMKA: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie a inštalácia

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete softvér systému objektívu, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Keď pripájate fotoaparát k počítaču, uistite sa, že je pripojený len počítač.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.
 • Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.

pre fotoaparáty s vymeniteľným objektívom α

 • Keď aktualizujete systémový softvér objektívu, použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií alebo špeciálny sieťový adaptér (predáva sa samostatne).
 • Skôr ako softvér systému objektívu aktualizujete, nasaďte objektív na fotoaparát. Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.

pre profesionálny fotoaparáty/fotoaparát na vysielanie a produkciu

 • Pri aktualizácii používajte špeciálny sieťový adaptér.
 • Dbajte o to, aby ste pred nasadením objektívu s aktualizáciou vybrali batériu a odpojili sieťový adaptér
 • Potvrďte nastavenia pripojenia USB
  POZNÁMKA: Postupujte podľa pokynov v okne nástroja Lens System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → USBUSB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
 • V počítačoch Mac s procesorom Apple Silicon (Apple M1) zmeňte bezpečnostné pravidlá. Na obrazovke About This Mac (O tomto počítači Mac) sa zobrazí položka Chip (Čip) a za ňou názov čipu. Pozrite si článok Ako zmeniť bezpečnostné pravidlá v počítačoch Mac s procesorom Apple Silicon. V prípade počítačov Mac s procesorom Intel tento krok nie je potrebný.

Postup prevzatia ovládača fotoaparátu Sony:

 1. Navštívte stránku preberania ovládača fotoaparátu Sony a prevezmite si príslušný ovládač:
  POZNÁMKA: Ovládače fotoaparátov Sony pre počítače Mac s procesorom Intel a s procesorom Apple Silicon sa líšia.
 2. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Ako prevziať nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu:

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) vyššie.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
  POZNÁMKA: Spustí sa preberanie súboru Update_SEL50F12GMV2D.dmg.
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Po úspešnom prevzatí súboru môžete spustiť inštaláciu aktualizácie.

Krok 1: Postup inštalácie ovládača fotoaparátu Sony

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Camera_Driver_2102a.dmg. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  POZNÁMKA: Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ho odpojte.
 3. Rozbalí sa inštalačný súbor ovládača fotoaparátu Sony.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Otvorí sa obrazovka inštalačného súboru. Postupujte podľa pokynov.
 6. Budete vyzvaní na to, aby ste povolili systému spustiť inštaláciu. Zadajte heslo pre konto správcu.

  POZNÁMKY:
  • Keď operačný systém zobrazí dialógovú správu o zablokovanom rozšírení systému (skutočná správa sa bude líšiť v závislosti od verzie operačného systému), kliknite na tlačidlo Open Security Preferences (Otvoriť predvoľby zabezpečenia). Otvorí sa obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia systému macOS.
  • Ak operačný systém nezobrazí dialógovú správu o zablokovanom rozšírení systému, prejdite ďalej na krok 2:Spustenie nástroja Updater.
 7. Na obrazovke zabezpečenia a ochranu súkromia otvorte kartu General (Všeobecné) a potom kliknite na ikonu klávesu. Po výzve na zadanie hesla zadajte heslo, ktoré ste použili pri prihlasovaní do účtu správcu, a potom kliknite na tlačidlo Unlock (Odomknúť).
 8. Kliknutím na tlačidlo Allow (Povoliť) povolíte systému spustiť načítavanie systémového softvéru.
 9. Keď po kliknutí na tlačidlo Allow (Povoliť) budete vyzvaní na reštartovanie, reštartujte počítač a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
 10. Ak obrazovky zabezpečenia a ochrany súkromia nezmiznú, zatvorte okno.

Krok 2: Spustenie nástroja Lens System Software Updater

 1. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Update_SEL50F12GMV2D.dmg. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
 2. Rozbalí sa súbor Update_SEL50F12GMV2D.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Zobrazí sa správa s výzvou, aby ste povolili aplikácii vykonať zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
 5. Spustí sa nástroj na aktualizáciu systémového softvéru objektívu (Lens System Software Updater).

  POZNÁMKY:
  • Ak systém nie je pripravený na spustenie aktualizácie, zobrazí sa chybové hlásenie. Vykonajte príslušné kroky podľa hlásenia a potom znovu dvakrát kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ak sa zobrazí správa You need to restart your computer. (Musíte reštartovať počítač.), reštartujte počítač a potom znovu dvakrát kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ak sa zobrazí správa You need to install Sony Camera Driver (Musíte nainštalovať ovládač fotoaparátu Sony), vykonajte postup opísaný v kroku 1:Postup inštalácie ovládača fotoaparátu Sony a potom znovu dvakrát kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
  • Ak sa zobrazí správa Check the Security & Privacy setting. (Skontrolujte nastavenie zabezpečenia a súkromia), vykonajte kroky 7 a 8 v kroku 1:Postup inštalácie ovládača fotoaparátu Sony, potom reštartujte počítač a znovu dvakrát kliknite na ikonu LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Zapnite fotoaparát a pomocou dodaného USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí správa USB Mode (Režim USB).
 7. V nástroji na aktualizáciu systémového softvéru objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V počítači sa zobrazí okno nástroja na aktualizáciu systémového softvéru objektívu a na displeji fotoaparátu sa zobrazí správa Follow computer instructions. (Postupujte podľa pokynov v počítači.).
  POZNÁMKA: Od tohto momentu už fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru objektívu nedokončí. V závislosti od modelu fotoaparátu môže trvať niekoľko minút, kým sa obrazovka zmení.
  • Počítač
   Skontrolujte obrazovku verzie
  • Kamera
   Obrazovka „Follow computer instructions“ (Postupujte podľa pokynov na počítači)
  Riešenie problémov:
  • Ak sa zobrazí hlásenie The update is not available for your model (Aktualizácia pre váš model nie je k dispozícii), overte, či súbor systémového softvéru, ktorý sa snažíte nainštalovať, je ten správny súbor pre objektív nasadený na fotoaparáte. Ak je spustený správny program na aktualizáciu systémového softvéru objektívu, zatvorte ho, odpojte kábel USB, vypnite fotoaparát a prejdite späť na krok 2:Spustenie nástroja Lens System Software Updater.
  • Ak sa zobrazí správa Could not find camera with the lens for this update mounted. (Nepodarilo sa nájsť fotoaparát s nainštalovaným objektívom určeným pre túto aktualizáciu.), overte, či je fotoaparát uvedený v časti Relevant Products (Relevantné produkty) a či je k počítaču pripojený pomocou kábla USB.
 8. V nástroji na aktualizáciu systémového softvéru objektívu kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Ak máte nainštalovanú verziu systémového softvéru objektívu Ver.02, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový kábel, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový kábel a zapnite fotoaparát.
  • Vyžaduje sa aktualizácia.
    Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
  • Aktualizácia nie je nutná.
   Obrázok indikujúci najnovšiu verziu softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
 9. Uistite sa, že Current version (Aktuálna verzia) je Ver.01, a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Údaje sa prenášajú do fotoaparátu (približne 5 sekúnd).
  POZNÁMKA: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.
 10. Po dokončení prenosu údajov uvidíte túto obrazovku:
  Spustite obrazovku aktualizácie
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 11. Spustí sa aktualizácia a vo fotoaparáte sa zobrazí indikátor jej priebehu (približne 30 sekúnd).
 12. Aktualizácia je dokončená, keď sa vo fotoaparáte zobrazí správa Lens update complete. (Aktualizácia objektívu sa dokončila.).
  Ak používate sériu QX, aktualizácia je dokončená, keď zmizne obrazovka série QX.
 13. Odpojte kábel USB.
  POZNÁMKA: Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

Krok 3: Potvrďte, že verzia systémového softvéru objektívu je ver. 02

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka)→ Setup (Nastavenie) →Version (Verzia).
 2. Verzia systémového softvéru objektívu sa zobrazí tak, ako je uvedené na obrázku:
  Obrázok indikujúci aktualizovanú verziu softvéru
  POZNÁMKA: Odporúčame, aby ste v prípade počítačov Mac s procesorom Apple Silicon po dokončení aktualizácie nastavili bezpečnostné pravidlá späť na pôvodné nastavenie. V prípade počítačov Mac s procesorom Intel tento krok nie je potrebný. V prípade potreby si pozrite článok Ako zmeniť bezpečnostné pravidlá v počítačoch Mac s procesorom Apple Silicon.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 10 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od fotoaparátu. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do fotoaparátu alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite fotoaparát a znova vykonajte proces inštalácie.

Po spustení programu na aktualizáciu systémového softvéru sa obrazovka s potvrdením verzie neobjaví a zobrazí sa správa Failed to update (Aktualizácia zlyhala).

V takom prípade je možné, že ste fotoaparát v minulosti aktualizovali pomocou ovládača System Software Update Helper a softvér ste neodinštalovali:

 1. Znovu prevezmite System Software Update Helper a odinštalujte ovládač pomocou nástroja na odinštalovanie v zložke Uninstaller (Nástroj na odinštalovanie) prevzatého súboru.
 2. Po odinštalovaní ovládača System Software Update Helper dvakrát kliknite na súbor Update_SEL50F12GMV2D.dmg a znovu spustite aktualizáciu.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite