MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia firmvéru na verziu 8.464 fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KDL-49WE753
 • KDL-43WE753
 • KDL-49WE663
 • KDL-49WE665
 • KDL-40WE663
 • KDL-32WE613
 • KDL-49WE755
 • KDL-43WE755
 • KDL-40WE665
 • KDL-32WE615
 • KDL-49WE750
 • KDL-43WE750
 • KDL-49WE660
 • KDL-40WE660
 • KDL-32WE610
 • KDL-49WE754
 • KDL-43WE754

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Vaplikácii YouTube je vsúčasnosti dostupná funkcia prehrávania 360-stupňových videí (360 Video)
 • VSpojenom kráľovstve je teraz podporovaná aplikácia širokopásmového hybridného vysielania (HbbTV). Ak chcete túto funkciu nakonfigurovať, prejdite na položky „Home“ (Domov)> „Settings“ (Nastavenie)> „System Settings“ (Systémové nastavenia)> „Channel Set-up“ (Nastavenie kanálov)> „Digital Setup“ (Digitálne nastavenie)>“Interactive Application Setup“ (Nastavenie interaktívnej aplikácie)
 • Rieši problém, v rámci ktorého sa televízor za určitých okolností reštartoval po stlačení tlačidla [HOME] a následnom stlačení tlačidla [RETURN] na diaľkovom ovládaní

Predchádzajúce výhody azlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody azlepšenia.

 • Vylepšenie používateľského rozhrania domovskej obrazovky (len Rusko, Kazachstan a Ukrajina)
 • Vylepšenie funkcie posúvania prehliadača pri používaní tlačidiel CH+/- na diaľkovom ovládači
 • Podpora funkcie klávesnice USB a QWERTY
 • Podpora technológie Dolby AC-4 Audio Dialog Enhancer
 • Pridaná príručka pomocníka/právne informácie do ponuky zákazníckej podpory televízora
 • Rieši problém, keď sa televízor nedokáže pripojiť k internetovým službám (chyba 2200)
 • Rieši problém synchronizácie pier v aplikáciách prenášajúcich obsah, keď je televízor pripojený k externému zvukovému zariadeniu
 • Rieši problém, keď sa nedá spustiť/obnoviť prehrávanie v aplikácii YouTube a aplikácia sa zasekne na obrazovke načítania
 • Rieši so stereo zvukom, ktorý vystupuje iba z ľavého kanála reproduktorov televízora
 • Rieši problém, keď sa televízor nedokáže pripojiť na internet cez rozhranie Wi-Fi
 • Rieši problém, keď port USB nefunguje
 • Rieši problém, keď aplikácie nefungujú alebo sa nezobrazujú na televízore
 • Rieši problém, keď televízor nemôže prehrať videá vaplikácii Amazon video a zobrazuje nasledovnú správu: „Nedostatočná šírka pásma“
 • Prináša elektronického programového sprievodcu Freeview Play EPG (iba pre Spojené kráľovstvo)
 • Rieši problém, keď televízor nie je možné zpohotovostného režimu pripojiť kprístupovému bodu Wi-Fi
 • Rieši problém, keď sa jazyk rozhrania služby YouTube nezhoduje sjazykom vybratým na televízore
 • Rieši problém, keď sa televízor nepretržite reštartoval na satelitnom kanáli PMC
 • Rieši problém prehrávania služby Netflix po pozretí aplikácie All4
 • Zlepšuje stabilitu aplikácie Amazon Video (iba vSpojenom kráľovstve aNemecku)
 • Opravuje problém, keď pri prenose fotografií zfotoaparátu Sony ILCE-6300 prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct televízor nedokáže zobraziť fotografie
 • Opravuje problém, keď sa pri spúšťaní internetových služieb zobrazuje hlásenie so zásadami ochrany osobných údajov
 • Opravuje problém, keď nemožno načítať videá služby YouTube
 • Opravuje problém, keď po zapnutí/vypnutí funkcie Wi-Fi prestane fungovať diaľkové ovládanie
 • Opravuje problém, keď po pripojení zariadenia USB využívajúceho protokol Media Transfer Protocol (MTP) zamrzne televízor
 • Opravuje problém, keď sa jazyk rozhrania služby YouTube nezhoduje sjazykom vybratým na televízore
 • Vylepšený celkový výkon astabilita operácií používateľského rozhrania
 • Zlepšuje všeobecný výkon televízora
 • Vyriešený problém, kedy televízor nedokáže nájsť niektoré služby štandardu DVB-T2 PLP1
 • Vyriešený problém, kedy sa televízor nepretržite reštartoval pri sledovaní niektorých kanálov štandardu DVB-T2
 • Vyriešené jazykové problémy vaplikácii YouTube
 • Vyriešené prípady, kedy pri použití aplikácií IPTV nefunguje ovládanie hlasitosti
 • Zlepšený všeobecný výkon astabilita televízora
 • Zlepšuje pripojenie televízora krozhraniu Wi-Fi
 • Vylepšená funkčnosť webového prehliadača

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie sproduktmi predávanými vEurópe. Vniektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zapnite televízor astlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači zobrazte domovskú ponuku.
 2. Prejdite na položku [Settings] (Nastavenie) astlačte tlačidlo [Enter].
 3. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) astlačte tlačidlo [Enter].
 4. Vpravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model averzia softvéru: v8.464.
  – Ak je číslo verzie nižšie ako v8.233, pred inštaláciou verzie v8.464 nainštalujte verziu v8.235 zčasti preberania na stránke vášho modelu.
  – Ak je číslo verzie v8.233 alebo v8.235, inštalujte priamo verziu v8.464.
  – Ak je číslo verzie v8.464 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie Automatické preberanie softvéru (odporúčané):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť aposkytla používateľom najlepší možný dojem zpoužívania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako prijímať aktualizácie softvéru, je priame prevzatie do televízora prostredníctvom internetu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je funkcia Automatické preberanie softvéru povolená. (Toto nastavenie je predvolene povolené.)

 1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku [Settings] (Nastavenie) astlačte tlačidlo [Enter].
 3. Vyberte položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) astlačte tlačidlo [Enter].
 4. Vyberte položku [Automatic Software download] (Automatické preberanie softvéru).
 5. Výberom položky [On] (Zap.) softvér automaticky prevezmete. Výberom možnosti [Off] (Vyp.) funkciu vypnete.

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie osúbore, Prevzatie aInštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie Automatické preberanie softvéru, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.


Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak nie ste priamo pripojení kinternetu alebo ak prevzatie aktualizácie prostredníctvom funkcie Automatické preberanie softvéru zlyhá, pokúste sa aktualizáciu prevziať avykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 8.464

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2017_8464_enf_auth.zip

Verzia súboru

 • 8.464

Veľkosť súboru

 • 261 239 570 bajtov

Dátum vydania

 • 21-11-2018

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie TV prijímač nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne tlačidlá okrem tlačidiel uvedených vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či veľkosť súboru sony_tvupdate_2017_8464_enf_auth.zip je 261 239 570 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete priečinok sony_dtv02B40B0AB4BE_00100100.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte priečinok sony_dtv02B40B0AB4BE_00100100 do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie apríprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu vtelevízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút apočas inštalácie sa televízor vypne aautomaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv02B40B0AB4BE_00100100 pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.
 4. Stlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači otvorte ponuku HOME (Domov).
 5. Prejdite na kategóriu [Settings] (Nastavenie) avyberte ju stlačením tlačidla [Enter].
 6. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) avyberte ju.
 7. Prejdite na položku [Software Update] (Aktualizácia softvéru), vyberte ju anásledne vyberte položku [USB].
 8. Na televíznej obrazovke sa zobrazí viacero hlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Spustí sa aktualizácia ana prednom paneli televízora začne blikať oranžový indikátor LED.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.
 10. Keď sa na televízore zobrazí hlásenie Firmware update complete (Aktualizácia firmvéru dokončená), televízor sa vypne aznova zapne, aby sa aktualizácia dokončila. Neodpájajte zariadenie USB anevypínajte televízor.
 11. Keď sa televízor opäť zapne, úložné zariadenie USB bezpečne odpojte zportu USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie v8.464 alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je v8.464 alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite