Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KDL-32W6600
 • KDL-32W6605
 • KDL-32WE610
 • KDL-32WE613
 • KDL-32WE615
 • KDL-40WE660
 • KDL-40WE663
 • KDL-40WE665
 • KDL-49WE660
 • KDL-49WE663
 • KDL-49WE665
 • KDL-43WE750

Povinné súbory na prevzatie

Pred stiahnutím súboru si prečítajte túto časť.

Ak má aktualizácia firmvéru na verziu v8.605 fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Aktualizácia firmvéru na verziu v8.235

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Rieši problém, ktorý blokoval reakcie diaľkového ovládania počas sledovania niektorých kanálov

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Zobraziť predchádzajúce výhody a zlepšenia

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zapnite televízor a stlačením tlačidla HOME (DOMOV) na diaľkovom ovládači zobrazte domovskú ponuku.
 2. Prejdite na položku Settings (Nastavenie) a stlačte tlačidlo Enter.
 3. Prejdite na položku Customer Support (Zákaznícka podpora) a stlačte tlačidlo Enter.
 4. V pravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model a verzia softvéru: v8.605.
  • Ak je číslo verzie nižšie ako v8.233, pred inštaláciou verzie v8.605 nainštalujte verziu v8.235 z časti preberania na stránke vášho modelu.
  • Ak je číslo verzie v8.233 alebo v8.235, aktualizujte priamo na verziu v8.605.
  • Ak je číslo verzie v8.605 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru na verziu 8.605 pre televízor

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2017_8605_enf_auth.zip

Verzia súboru

 • 8.605

Veľkosť súboru

 • 287 129 157 bajtov

Dátum vydania

 • 10-03-2021

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry s pevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať z internetu a uložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) v dolnej časti stránky a prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov a veľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či je veľkosť súboru sony_tvupdate_2017_8605_enf_auth.zip 287 129 157 bajtov.
   POZNÁMKA: V počítačoch s operačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Properties (Vlastnosti) v položke Size (Veľkosť), nie Size on disk (Veľkosť na disku).
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete priečinok sony_dtv02B40B0AB4BE_00100100.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor sony_dtv02B40B0AB4BE_00100100 do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Root directory (Koreňový adresár) je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB z počítača a prejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Nainštalujte aktualizáciu

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv02B40B0AB4BE_00100100 pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný z nich.
 4. Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači otvorte ponuku HOME (Domov).
 5. Prejdite na kategóriu Settings (Nastavenia) a vyberte ju stlačením tlačidla Enter.
 6. Prejdite na položku Customer Support (Zákaznícka podpora) a vyberte ju.
 7. Prejdite na položku Software Update (Aktualizácia softvéru), vyberte ju a následne vyberte položku USB.
 8. Na televíznej obrazovke sa zobrazí viacero hlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Spustí sa aktualizácia a na prednom paneli televízora začne blikať oranžový indikátor LED.
  VAROVANIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora z elektrickej siete.
 10. Keď sa na televízore zobrazí hlásenie Firmware update complete (Aktualizácia firmvéru dokončená), televízor sa vypne a znova zapne, aby sa aktualizácia dokončila. Neodpájajte zariadenie USB a nevypínajte televízor.
 11. Keď sa televízor opäť zapne, úložné zariadenie USB bezpečne odpojte z portu USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie v8.605 alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je v8.605 alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite a nainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky o aktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.
 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. V záujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná: najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody a vylepšenia predchádzajúcich verzií.
 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne a zapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy s aktualizáciou firmvéru televízora cez internet

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa An error occurred during the software update (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo Software cannot be updated using this USB device (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania POWER na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania POWER a zopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie No newer version of the TV software was found (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), v televízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite