Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizcii (10/10/2011)Tento súbor slúži na aktualizáciu firmvéru vášho televízora na verziu M7.039 a zabraňuje nasledujúcim situáciám:


 • Pridaná podpora titulkov pre digitálne kanály v HD.
 • Algoritmus voľby zvuku je revidovaný na základe voľby používateľa.
 • Vylepšené chyby prenosu programov.
 • Vylepšená zobrazovacia sekvencia titulkov v reálnom čase.
 • Použitá správna voľba znakov pre káblové kanály.
 • Pri pripojení niektorých zariadení prostredníctvom HDMI sa po vypnutí televízora nakrátko naďalej ozýva zvuk.
 • V niektorých prípadoch sa užívateľom nastavené usporiadanie analógových programov nezachová po vypnutí televízora.
 • Zmena kanála v prípade niekoľkých kódovaných programov trvá dlho.
 • V prípade niektorých služieb s vysokým rozlíšením (HD) sa môžu vyskytnúť obrazové artefakty.
 • Vylepšená rýchlosť navigácie v EPG.
 • Vylepšenia stability, aby sa predišlo chybám televízora v niektorých prípadoch.
 • Problémy s ladením kanálu DVB-C na 434 MHz.
 • Zoznamy obľúbených kanálov sa strácajú po 10 minútach prepnutia do úsporného režimu.
 • Za istých okolností sa informácie EPG v nórčine zobrazujú v dánčine.
 • Šírka obrazu sa v prípade niektorých kanálov neustále mení.

Kompatibiln modely


 • KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
 • KDL-26S5550 / P5550
 • KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
 • KDL-37S5650 / P5650
 • KDL-40S5650 / P5650

Upozornenie

 • Postupujte presne poda pokynov. Nedodranie pokynov me spsobi prerušenie procesu aktualizcie, take vš televzor nebude sprvne reagova alebo bude vyadova opravu.
 • Televzor nevypnajte ani ho neodpjajte z elektrickej zsuvky. Prerušenie napjania poas inštalcie me spsobi prerušenie procesu aktualizcie, take vš televzor nebude sprvne reagova alebo bude vyadova opravu.

Najastejšie otzky

 • Ako zistím verziu firmvéru televízora?
  • Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa ponuka Home.
  • Vyhľadajte možnosť „Settings“ (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Set-up“ (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Digital Set-up“ (Digitálne nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Technical Set-up“ (Tech. nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „System Information“ (Informácie o systéme) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Číslo verzie je zobrazené v prvom riadku.
 • Vyma sa moje osobn nastavenia po aktualizcii?
  Všetky uvatesk nastavenia zostan zachovan.
 • Mem si nainštalova staršiu verziu firmvru?
  Inštalcia staršieho firmvru nie je podporovan, aby sa zaistila optimlna funknos všho televzora.
 • Vypna sa televzor poas aktualizcie?
  Poas aktualizcie sa televzor reštartuje, je to obvykl proces. Reštartovanie televzora me trva o nieo dlhšie ako obvykle, pretoe sa do inštaluje nov firmvr.

Inštalácia

 1. Pred stiahnutm sboru je potrebn odshlasi podmienky nišie.

  Pred stiahnutm a nainštalovanm akchkovek sborov si starostlivo pretajte všetky informcie. Nedodranie pokynov me spsobi nesprvnu innos televzora alebo jeho poškodenie, ktor si bude vyadova opravu.

 2. Po odshlasen podmienok si aktualizan sbor ulote na pracovn plochu potaa.

  Po ukonen sahovania skontrolujte, i rozmer sboru zodpoved 26,031,352 B.
  Pritom kliknite na sbor pravm tlaidlom myši, vyberte "Vlastnosti" a skontrolujte, i sa na karte "Všeobecn" zobrazuj tieto informcie:


  Ak s informcie o rozmeroch stiahnutho sboru odlišn, sbor vymate, vyistite pam internetovho prehliadaa a sbor stiahnite znovu.

 3. Otvorte prehliada Windows, njdite stiahnut sbor "firmware.upd" a skoprujte ho do koreovho prieinka svojho zariadenia USB

  Dleit poznmky:
  • * Uistite sa, e mte vo svojom zariaden USB dostatok vonho miesta.

Postup pri aktualizcii firmvru


 • Poas aktualizcie televzor nevypnajte ani ho neodpjajte z elektrickej zsuvky. V opanom prpade mete televzor poškodi, take bude vyadova opravu.

 • V priebehu aktualizcie pouvajte len tlaidl uveden v pokynoch. V opanom prpade mete televzor poškodi, take bude vyadova opravu.

Aktualizcia firmvru me trva a 10 mint. Pred aktualizciou firmvru k svojmu televzoru si najprv pretajte prslušn pokyny.

 1. Zapnite televzor

 2. Zapojte zariadenie USB obsahujce sbor "firmware.upd" do konektora USB na bonej strane televzora.

 3. V prpade potreby stlate na diakovom ovldai tlaidlo HOME a ubezpete sa, e sa zobrazuje ponuka Home (XMB(tm))

 4. Diaľkovým ovládačom vyhľadajte „Settings“ (Nastavenia) a stlačte OK Potom vyhľadajte „Set-up“ (Nastavenie), stlačte OK, vyhľadajte „System Update“ (Aktualizácia systému) a stlačte OK. 5. Televzor zobraz viacero sprv. Postupujte poda pokynov na obrazovke.

 6. Zelen indiktor POWER (NAPJANIE) bude 30 seknd svieti, potom zane pomaly blika lt indiktor PIC OFF/TIMER (OBRAZ VYPNUT/ASOVA) a zrove svieti erven indiktor STANDBY (SPORN). O niekoko mint sa televzor vypne a potom sa op zapne, aby sa aktualizcia ukonila.

  VSTRAHA:Poas inštalcie firmvru neodpjajte zariadenie USB, nevypnajte televzor ani ho neodpjajte z elektrickej zsuvky.

 7. Po ukonen aktualizcie firmvru sa na obrazovke na 5 seknd zobraz prslušn sprva. 8. Odpojte zariadenie USB z konektora USB

 9. Kontrola verzie firmvru:
  • Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa ponuka Home.
  • Vyhľadajte možnosť „Settings“ (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Set-up“ (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Digital Set-up“ (Digitálne nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Technical Set-up“ (Tech. nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „System Information“ (Informácie o systéme) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Číslo verzie je zobrazené v prvom riadku.
  • Overte slo verzie.
  • Ak je číslo verzie zobrazené v prvom riadku M7.039, váš televízor bol správne aktualizovaný.

Na displeji televzora sa zobraz sprva "The system update failed" (Aktualizácia systému zlyhala.).


Postupujte takto:
 1. Skontrolujte, i je vaše zariadenie USB plne funkn a cel postup sahovania sboru zopakujte.
 2. Vypnite televzor tlaidlom POWER (NAPJANIE).
 3. Op stlate tlaidlo POWER (NAPJANIE) a zopakujte cel proces inštalcie.

Na displeji televzora sa zobraz sprva "Update data of newer version is not detected" (Novšia verzia softvéru nie je k dispozícii).


Vo vašom televzore u je nainštalovan novšia verzia firmvru.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • firmware.upd

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite