Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely prehrávača diskov Blu-ray:

 • BDP-S480/S580/S780

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Názov: Aktualizácia firmvéru prehrávača diskov Blu-ray na verziu M07.R.0631
 • Dátum vydania: 24/12/2014
 • Výhody a vylepšenia:
 • Obmedzenia: určená iba pre používanie s prehrávačmi diskov Blu-ray predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Ak vlastníte nový model prehrávača diskov Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M07.R.0631 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray - ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka XrossMediaBar (XMB™).
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER.
 4. Označte položku Quick Start Mode [Režim Quick Start] a skontrolujte, či je nastavená na možnosť OFF [VYP.]. Ak je zvolená možnosť "ON [ZAP]", aktualizácia nemusí byť úspešná.
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER.
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version M07.R.0631 [Verzia softvéru M07.R.0631]" - ak je číslo verzie 11.R.0493 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray:

Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne si z internetu prevezmite aktualizáciu do vášho prehrávača diskov Blu-ray.

Budete potrebovať:

 • kábel Ethernet na pripojenie vášho prehrávača diskov Blu-ray k internetu
 • aktívne internetové pripojenie
 • kompatibilný televízor

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 • Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.)
 • Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray k internetu.
 • Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

Prevzatie aktualizácie:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M07.R.0631, the firmware upgrade was successful.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray pomocou internetu.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje správa „Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]“.
  Možné problémy so sieťovým pripojením.
  1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
  2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš prehrávač diskov Blu-ray má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
  3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
  Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila.
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

Pomocou zapisovateľného disku CD-R

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite