Informácie o súbore na stiahnutie

Ak ste pomocou funkcie "Network upgrade [Sieťová aktualizácia]" váš prehrávač diskov Blu-ray úspešne aktualizovali, tento postup nemusíte vykonať.

Vzťahuje sa na nasledujúce modely:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Ak medzi uvedenými nie je váš model prehrávača diskov BD, kliknite sem, aby ste zvolili správny model.

Upozornenie:

 • Tento pomocný program je určený len pre prehrávače diskov Blu-ray predávané v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.
 • Pri aktualizácii postupujte presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie a zapríčiniť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Prehrávač nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Prerušenie napájania počas inštalácie aktualizácie firmvéru môže spôsobiť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Prehrávač diskov Blu-ray sa nastaví na pôvodné výrobné nastavenia. Po inštalácii aktualizácie budete musieť prehrávač opätovne nakonfigurovať.
 • Aktualizáciu firmvéru napáľte na nový zapisovateľný disk CD-R. Prehrávač nemusí správne prečítať znečistený alebo poškriabaný disk.
 • Odporúčané operačné systémy pre počítač, na ktorom sa bude preberať aktualizácia firmvéru:
  • Odporúča sa operačný systém Mac OS X 10.6.3 a .
 • Potrebujete počítač, ktorý má zapisovaciu CD mechaniku.

Zistite verziu firmvéru prehrávača:

 • Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray.
 • Zapnite prehrávač diskov Blu-ray Disc™.
 • Ak prehrávač spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo "STOP [ZASTAVIŤ]" a pred pokračovaním počkajte, kým sa na televízore zobrazí modrá obrazovka Sony Blu-ray Disc™.
 • Na obrazovke "xross media bar™" (XMB™) pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "Setup [Nastavenie]" > "System Settings [Systémové nastavenia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "System Information [Systémové informácie]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazí verzia firmvéru aktuálne nainštalovaná na zariadení Blu-ray (zobrazené na doleuvedenom obrázku):

  VERZIA SOFTVÉRU XX.X.011

  Ak je číslo verzie 011 alebo vyššie, inštalácia tejto aktualizácie firmvéru nie je potrebná.

Postup prevzatia:

 1. Prevezmite súbor UPDATA_11X011M.ZIP do dočasného adresára alebo adresára Prevzaté súbory (adresár si pre budúce použitie poznačte) a súbor Zip extrahujte.
 2. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a overte, či je veľkosť súboru UPDATA_11X011M.ZIP 48,0 MB (50 435 241 bajtov).
 3. Extrahujte súbor. Extrahovaný súbor bude mať názov UPDATA_11x011.ISO.
 4. Pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATA_11x011.ISO a v zobrazenej ponuke vyberte možnosť [GET INFO] (Získať informácie).
 5. Na obrazovke s informáciami o súbore UPDATA_11x011.ISO overte, či je uvedená veľkosť 48,1 MB (50 475 008 bajtov).

 6. Disk inovácie firmvéru vytvorte nasledovne:
  1. V počítači otvorte program Disk Utility (Obsluha disku). (Program sa nachádza v časti Applications > Utilities > Disk Utility (Aplikácie > Nástroje > Obsluha disku))
  2. Myšou presuňte súbor UPDATA_11x011.ISO z umiestnenia, kam bol súbor prevzatý (dočasný adresár alebo Prevzaté súbory), do ľavého panelu okna programu Disk Utility (Obsluha disku).

  3. Do počítača vložte prázdny disk CD-R.
  4. Vyberte súbor UPDATA_11x011.ISO a kliknite na ikonu [BURN] (Napáliť). V zobrazenom okne kliknite na možnosť [BURN] (Napáliť).

   Poznámka: Napálené údaje môžete overiť kliknutím na trojuholník odkrytia a v zobrazenom okne označením začiarkavacieho políčka [Verify Burned data] (Overiť napálené údaje).

  5. Proces sa spustí a súbor sa zapíše na disk CD.
  6. Keď sa zobrazí správa „burned successfully“ (napálenie úspešné), kliknite na tlačidlo [OK] a disk sa vysunie.

Dôležité poznámky:

 • Uistite sa, že disk je dokončený.
 • Uistite sa, že disk bol vytvorený správne a bez akýchkoľvek chýb. V prípade pochybností vytvorte nový disk inovácie.
 • Disk inovácie nevytvárajte pomocou iného ako vyššie opísaného postupu.

Postup pri aktualizácii firmvéru:

 • Upozornenie:
  - Počas procesu aktualizácie prehrávač nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. V opačnom prípade môžete prehrávač poškodiť a bude si vyžadovať opravu.

  - V priebehu aktualizácie používajte len tlačidlá uvedené v pokynoch. V opačnom prípade môžete prehrávač poškodiť a bude si vyžadovať opravu.
 • Než začnete:
 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač diskov Blu-ray.

 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.

 3. Aktualizačný disk vložte do prehrávača a zatvorte priehradku na disk.

 • Vykonanie aktualizácie:
 1. Po načítaní disku sa na obrazovke televízora zobrazí správa "Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]".

 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť "OK" a stlačte tlačidlo ENTER.

 3. Spustí sa aktualizácia a na displeji predného panela sa zobrazí "VUP". (Obrazovka televízora sa zmení na čiernu.)

 4. Na displeji predného panela sa zobrazí séria rozličných správ.

 5. Keď sa na displeji predného panela prehrávača zobrazí "FINISH [DOKONČENÉ]", aktualizácia firmvéru sa dokončila.
  Kým sa táto správa nezobrazí, prehrávač neobsluhujte ani nevypínajte. V opačnom prípade to môže zapríčiniť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.

 6. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača.

 7. Zapnite prehrávač BD a podľa pokynov na obrazovke vykonajte EASY SETUP [JEDNODUCHÚ INŠTALÁCIU].

 8. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 011, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Možné problémy týkajúce sa metódy s použitím aktualizačného disku


Aktualizačný disk sa nevysunie

Ak sa aktualizačný disk nevysunie ani potom ako sa zobrazí správa "FINISH [DOKONČENÉ]", postupujte podľa doleuvedených krokov.

 1. Vypnite prehrávač a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
 2. Opätovne pripojte napájací kábel striedavého prúdu pri súčasnom stlačení tlačidla "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]".
 3. Tlačidlo "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]" na prehrávači držte stlačené, kým sa neotvorí priehradka na disk.
 4. Vyberte disk
  Uvedomte si, že stlačenie tlačidla "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]" na diaľkovom ovládaní nebude fungovať. Musíte stlačiť tlačidlo "Open/Close [Otvoriť/zatvoriť]" na prehrávači diskov Blu-ray.

Na displeji predného panela prehrávača sa zobrazí "SYS ERR [SYS. CHYBA]" alebo "VUP NG".

 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "POWER [NAPÁJANIE]" po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.
 2. Opätovným stlačením tlačidla "POWER [NAPÁJANIE]" budete pokračovať v procese aktualizácie firmvéru.
 3. Ak sa po opätovnej aktualizácii problém nevyrieši, vyberte aktualizačný disk z prehrávača a vymažte súbor aktualizácie z počítača.
 4. Opätovne prevezmite súbor aktualizácie, zopakovaním horeuvedeného postupu vytvorte nový aktualizačný disk a nainštalujte aktualizáciu firmvéru.
 5. Ak problém pretrváva, kontaktujte spoločnosť Sony.

Po vložení aktualizačného disku sa na displeji predného panela prehrávača nezobrazí "VUP".

Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a súbor aktualizácie vymažte z počítača. Opätovne prevezmite súbor aktualizácie, zopakovaním horeuvedeného postupu vytvorte nový aktualizačný disk a nainštalujte aktualizáciu firmvéru.


Počas aktualizácie sa vyplo NAPÁJANIE.

Aktualizačný disk ponechajte v priehradke na disk a opätovne zapnite prehrávač. Aktualizácia by sa mala automaticky reštartovať.


Súbor aktualizácie UPDATA_11X011M.ZIP, ktorý som prevzal z webovej stránky aktualizácie, nie je možné rozbaliť.

Preberanie mohlo zlyhať. Vymažte prevzatý súbor aktualizácie a opätovne ho prevezmite.


Aktualizácia firmvéru sa nedokončí ani po 30 minútach.

Kontaktujte spoločnosť Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite