Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • BDP-S6200
 • BDP-S7200

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Odstraňuje funkciu Gracenote

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Oprava chyby pre určité tituly Blu-ray s problémom s prehrávaním
 • Rieši problém zabezpečenia služby SSL
 • Zlepšuje možnosti pripojenia služby BRAVIA® Internet Video
 • Zlepšuje možnosti pripojenia služby BRAVIA Internet Video s cieľom vyriešiť nasledujúce problémy:
  • Služba prenosu obsahu Netflix® sa môže vrátiť na hlavnú stránku alebo sa môže objaviť alarm SSL
  • Štartovacia obrazovka môže počas reklamy zamrznúť
  • Prehrávanie určitých internetových služieb (Flixter, iComedy, Golflink.com) môže zlyhať
 • Zlepšuje možnosti pripojenia smerovača Wi-Fi®
 • Zabezpečuje kompatibilitu systému na ochranu širokopásmového digitálneho obsahu (HDCP) 2.2 s funkciou Screen Mirroring (Zrkadlenie obrazovky)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru M21.R.0181 pre BDP-S6200/S7200

Verzia súboru

 • M21.R.0181

Veľkosť súboru

 • 105 MB (111 653 020 bajtov)

Dátum vydania

 • 05-03-2019

Príprava

Ak máte nový model prehrávača Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M21.R.0181 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený prehrávač Blu-ray. (Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač Blu-ray.
 3. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka ponuky XrossMediaBar (XMB).
 4. Na obrazovke XrossMediaBar (XMB) zvýraznite pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti Setup (Nastavenie) > System Settings (Nastavenia systému) a potom vyberte tlačidlo ENTER.
 5. Na displeji zvýraznite možnosť System Information (Informácie o systéme) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 6. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Software Version M21.R.0181 (Verzia softvéru M21.R.0181) – ak je číslo verzie M21.R.0181 alebo vyššie, máte najnovšiu verziu firmvéru.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér prehrávača Blu-ray:

Možnosti aktualizácie firmvéru prehrávača Blu-ray
Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel alebo bezdrôtový smerovač na pripojenie prehrávača Blu-ray k internetu
 • Na overenie, či je prehrávač Blu-ray pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
  • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia systému BDP-S6200/S7200 prostredníctvom internetu

Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 - 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne z internetu prevezmite aktualizáciu do prehrávača diskov Blu-ray.

Budete potrebovať:

 • Aktívne internetové pripojenie (pomocou kábla Ethernet alebo bezdrôtového smerovača)
 • Kompatibilný TV prijímač

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu prehrávača diskov Blu-ray
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený DVD rekordér. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI 2, ako vstup vyberte zásuvku HDMI 2.)
 2. Pomocou kábla Ethernet alebo bezdrôtového smerovača pripojte prehrávač diskov Blu-ray k internetu.
 3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

Prevzatie aktualizácie:

 1. V ponuke XrossMediaBar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) > [Update via Internet] (Aktualizovať cez internet) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 2. Na obrazovke TV prijímača sa zobrazí potvrdenie aktualizácie softvéru. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Na obrazovke TV prijímača sa zobrazí hlásenie Update to a new software version. [Aktualizovať na novú verziu softvéru.] a najnovšia verzia softvéru
 4. Vyberte položku Start [Spustiť] a stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Spustí sa proces aktualizácie a na obrazovke TV prijímača sa zobrazí obrazovka aktualizácie
 6. Počas aktualizácie sa na obrazovke TV prijímača bude zobrazovať indikátor priebehu "x %" a kapacita preberania. Znak x sa počas aktualizácie zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100
 7. Prehrávač sa sám reštartuje a bude pokračovať v aktualizácii. - Počas týchto krokov prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 8. Na obrazovke TV prijímača sa znova zobrazí indikátor priebehu "x %" a kapacita preberania. Znak x sa počas aktualizácie zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100.
 9. Aktualizácia sa dokončí, keď sa prehrávač vypne a automaticky reštartuje. – Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M21.R.0181, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila

Riešenie problémov

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru prehrávača diskov Blu-ray pomocou internetu.

 • Na obrazovke TV prijímača sa zobrazuje hlásenie "Connection status cannot be confirmed" [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia] alebo hlásenie "This device is not connected to network" [Toto zariadenie nie je pripojené k sieti]
  Pravdepodobne sa vyskytol problém so sieťovým pripojením.
  1. Káblové pripojenie: Skontrolujte, či je kábel siete LAN pripojený k prehrávaču a zdroju internetu
  2. Bezdrôtové pripojenie: Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač zapnutý a pripojený k internetovému zdroju
  3. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že prehrávač diskov Blu-ray má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa servera proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
  4. Uistite sa, že pre položku "Physical Connection" [Fyzické pripojenie] aj položku "Internet Access" [Prístup na internet] je v ponuke Network Settings [Nastavenia siete] ---> Network Connection Status [Stav pripojenia k sieti] zvolená možnosť OK.
  5. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
  4. Proces aktualizácie prostredníctvom siete môžete zrušiť aj priamo a vykonať aktualizáciu z pamäťového zariadenia USB
 • Počas aktualizácie sa zobrazí hlásenie "Update failed" [Aktualizácia zlyhala]
  • Overte, že sieťové pripojenie k internetu funguje bez problémov
  • Na obrazovke "Update failed" [Aktualizácia zlyhala] vyberte položku OK a pokúste sa postup aktualizácie zopakovať alebo proces ukončite výberom položky Cancel [Zrušiť]
  • Ak problém pretrváva, prevezmite súbor firmvéru a aktualizáciu vykonajte pomocou pamäťového zariadenia USB
  • Proces aktualizácie prostredníctvom siete môžete zrušiť aj priamo a vykonať aktualizáciu z pamäťového zariadenia USB.

 • Aj po niekoľkých pokusoch je aktualizácia firmvéru stále neúspešná
  1. Prevezmite súbor firmvéru a aktualizáciu vykonajte pomocou pamäťového zariadenia USB

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Ak je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete aktualizáciu vykonať pomocou tejto metódy. Prevezmite aktualizáciu do počítača, preneste ju do pamäťového zariadenia USB a potom do prehrávača diskov Blu-ray.

Odporúčame použiť nasledovné operačné systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X verzia 10.5 alebo novšia verzia

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu prehrávača diskov Blu-ray
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami
 2. Prevezmite súbor UPDATE_M21R0181.zip do počítača a zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Properties [Vlastnosti]. Skontrolujte, či je jeho veľkosť 105 MB (111,653,020 bajtov)

Preneste súbory aktualizácie do ukladacieho zariadenia USB:

 1. Extrahujte súbor do počítača. Extrahovaný súbor má názov "UPDATE"
 2. Skontrolujte, či sa v priečinku "UPDATE" nachádzajú tieto štyri súbory: MSB21-FW.BIN, MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN a MSB21-FW_MB.ID
 3. Pripojte kompatibilné ukladacie zariadenie USB k počítaču. Podporované sú systémy súborov FAT32 a NTFS

Pre operačný systém Windows;:

 1. Prejdite do adresára, v ktorom bol vytvorený priečinok, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na položku "Send To..." [Odoslať do...]
 3. Kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Removable Disk E: [Vymeniteľný disk E:]).
 4. Priečinok aktualizácie sa skopíruje do zariadenia USB.

Pre operačný systém Mac OS;:

 1. Myšou presuňte priečinok UPDATE do koreňového adresára v zariadení USB

Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom preneste aktualizáciu do prehrávača.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite TV prijímač a nastavte ho na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI 2, ako vstup vyberte zásuvku HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
 3. Uistite sa, že k prehrávaču diskov Blu-ray nie sú pripojené žiadne zariadenia USB. Ak sú, odpojte ich od prehrávača diskov Blu-ray

Prenos aktualizácie:

 1. Pripojte ukladacie zariadenie USB so súborom aktualizácie k portu USB umiestnenému na prednom paneli prehrávača
 2. V ponuke XrossMediaBar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) > [Update via Internet] (Aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. V televízore sa zobrazí potvrdenie aktualizácie softvéru. Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 4. Aktualizácia sa spustí
 5. Počas aktualizácie sa na obrazovke TV prijímača bude zobrazovať indikátor priebehu "x %". Znak "x" sa počas aktualizácie zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100
 6. Prehrávač sa sám reštartuje a bude pokračovať v aktualizácii. - Počas týchto krokov prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 7. Na obrazovke TV prijímača sa znova zobrazí indikátor priebehu "x %". Znak "x" sa počas aktualizácie zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 100
 8. Prehrávač sa po skončení aktualizácie automaticky vypne. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Odpojte zariadenie USB od prehrávača a prehrávač zapnite.
 10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M21.R.0181, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila

Riešenie problémov

Riešenie problémov pri aktualizácii firmvéru prehrávača diskov Blu-ray pomocou počítača a disku.

 • Nemôžem vybrať položku "Update via USB Memory" [Aktualizovať pomocou pamäťového zariadenia USB]
  Skontrolujte nasledovné:
  1. Či je zariadenie USB správne pripojené k prehrávaču diskov Blu-ray
  2. Či je zariadenie USB naformátované tak, aby podporovalo systém súborov (FAT32 a NTFS)
  3. Či je zariadenie USB kompatibilné s prehrávačom diskov Blu-ray
 • Súbor aktualizácie prevzatý z webovej lokality sa nedá extrahovať
  Bolo prevzatie súboru úspešné? Skúste súbor vymazať a potom ho znova prevziať.

 • Zobrazí sa hlásenie "There is no update file" [Súbor aktualizácie nie je k dispozícii]
  Uistite sa, že názov extrahovaného priečinka je UPDATE (veľkými písmenami) a že sa v ňom nachádzajú všetky súbory:
  • MSB21-FW.BIN
  • MSB21-FW.ID
  • MSB21-FW_MB.BIN
  • MSB21-FW_MB.ID
 • Zobrazí sa hlásenie "The file is corrupted" [Súbor je poškodený]
  Znova prevezmite súbor aktualizácie a zopakujte celý postup.
 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie
  Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a pokúste sa postup aktualizácie zopakovať
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite