Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely prehrávačov diskov Blu-ray:

 • BDP-S390

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača diskov Blu-ray.

 • Názov: Aktualizácia firmvéru prehrávača diskov Blu-ray na verziu M11.R.0502
 • Dátum vydania: 17/12/2014
 • Výhody a vylepšenia:
 • Obmedzenia: určená iba pre používanie s prehrávačmi diskov Blu-ray predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách

Ak vlastníte nový model prehrávača diskov Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M11.R.0502 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray - ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1
 2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP [ZASTAVIŤ] a počkajte, kým sa zobrazí ponuka XrossMediaBar (XMB™)
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBarTM označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 4. Označte položku Quick Start Mode [Režim Quick Start] a skontrolujte, či je nastavená na možnosť OFF [VYP.]. Ak je zvolená možnosť "ON [ZAP]", aktualizácia nemusí byť úspešná.
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version M11.R.0502 [Verzia softvéru M11.R.0502]" - ak je číslo verzie 11.R.0493 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 jednoduché spôsoby aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray:

Sony - Domáce audio a video: Prevzatie firmvéru  

Uvedenú metódu odporúčame, pretože sa jedná o najjednoduchší spôsob aktualizácie. Aktualizácia trvá približne 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne si z internetu prevezmite aktualizáciu do vášho prehrávača diskov Blu-ray.

Budete potrebovať:

 • kábel Ethernet na pripojenie vášho prehrávača diskov Blu-ray k internetu
 • aktívne internetové pripojenie
 • kompatibilný televízor

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača diskov Blu-ray, pozorne si prečítajte uvedené pokyny
 • Počas aktualizácie prehrávač diskov Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Príprava zariadenia:

 • Zapnite televízor a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je prehrávač pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.)
 • Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača diskov Blu-ray k internetu
 • Zapnite prehrávač diskov Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

Prevzatie aktualizácie:

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > Network Update [Sieťová aktualizácia] a potom vyberte možnosť ENTER
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]
 3. Pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER
 4. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania
 5. Počas preberania sa na obrazovke televízora zobrazí správa „*/9“. Počas preberania sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 6. Prehrávač sa reštartuje a bude pokračovať v aktualizácii. – Počas týchto krokov prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 7. Na obrazovke televízora sa opätovne zobrazí správa „*/9“. Počas preberania sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 8. Keď sa prehrávač automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Opätovne zapnite prehrávač
 10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M11.R.0502, aktualizácia firmvéru bola úspešná

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača diskov Blu-ray pomocou internetu.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje správa „Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]“.
  Možné problémy so sieťovým pripojením.
  1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN
  2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš prehrávač diskov Blu-ray má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
  3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
  Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila.
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

 • Aj po niekoľkých pokusoch je aktualizácia firmvéru stále neúspešná.
  1. Vytvorte aktualizačný disk a vložte ho do prehrávača
  2. Na obrazovke zlyhania aktualizácie vyberte položku „Retry [Znova]“.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony

Pomocou zapisovateľného disku CD-R

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite