EULA (End-User-License-Agreement)

Prevzatia softvéru a online aplikácie: Obmedzenia a odopretia záruk

Akékoľvek ovládače, softvér, programy (vrátane všetkých inovácií a aktualizácií), doplnky prehľadávača, periférne zariadenia a iné aplikácie, počítačové služby alebo pomocné programy, akýkoľvek softvér, ktorý je k dispozícii Používateľom v spojení s ľubovoľným predplatením (alebo na uľahčenie prístupu k nemu) súvisiacim s touto lokalitou a všetkými súbormi a obrázkami, ktoré sú súčasťou softvéru alebo ktoré vytvára softvér, programy a iné materiály dostupné na prevzatie, prípadne ako vzdialená aplikácia alebo služba, z obsahu Lokality (Pomocné programy) sa poskytujú prostredníctvom podpory a služby Používateľom. Nárok na Pomocné programy (či už prevzaté, alebo neprevzaté) sa neprenáša na Používateľov. Majiteľom (všetkých práv duševného vlastníctva v tejto súvislosti) sú Spoločnosť Sony, Pobočky spoločnosti Sony alebo relevantní poskytovatelia licencií.

Používanie akýchkoľvek Pomocných programov Používateľom sa riadi aj podmienkami akýchkoľvek súvisiacich online alebo offline dokumentov, licenčnými zmluvami s koncovým používateľom alebo inými relevantnými zmluvami a zmluvnými podmienkami špecifikovanými relevantným predajcom alebo poskytovateľom licencie (EULA) (ktoré v prípade akéhokoľvek nesúladu s týmito Podmienkami nahrádzajú tieto Podmienky). Ak k Pomocnému programu nie je pripojená žiadna zmluva EULA, licenciu na Pomocný program dostávate na neprevoditeľnom, neexkluzívnom, odvolateľnom základe pre jedného používateľa.

Pomocné programy možno používať len podľa špecifikácie v príslušnej zmluve EULA. Používateľ nesmie reprodukovať, kopírovať, prenajímať, poskytovať na lízing, spätne analyzovať, dekompilovať ani predávať Pomocné programy okrem rozsahu, ktorý je vyslovene povolený na základe zmluvy EULA alebo príslušného zákona. Neoprávnené používanie Pomocných programov porušuje právne predpisy v oblasti autorských práv a iné práva duševného vlastníctva a Spoločnosť Sony alebo relevantný poskytovateľ licencie (podľa toho, čo je vhodné) si vyhradzuje všetky práva.
Spoločnosť Sony neposkytuje žiadnu Záruku v súvislosti s presnosťou alebo spoľahlivosťou výsledkov alebo výstupov získaných používaním týchto Pomocných programov. Spoločnosť Sony neprijíma žiadnu zodpovednosť za stratu údajov ani poškodenie spôsobené inštaláciou alebo používaním ktoréhokoľvek prevzatého Pomocného programu ani neposkytuje žiadnu inú záruku, ani neprijíma žiadnu zodpovednosť s ohľadom na Pomocné programy. Spoločnosť Sony odporúča, aby si Používatelia (a Používatelia sa zaručujú, že tak budú robiť) pred inštaláciou alebo používaním akéhokoľvek Pomocného programu vždy vytvárali a uchovávali kópiu všetkých údajov na hardvéri (pomocou ktorého alebo na ktorom sa budú Pomocné programy inštalovať alebo používať).
Spoločnosť Sony a Pobočky spoločnosti Sony (s výnimkou špecificky uvedenou v príslušnej zmluve EULA, ak nejaká existuje) neponúkajú podporu ani pomoc pri používaní, inštalácii ani údržbe žiadnych Pomocných programov, ani pri riešení ťažkostí alebo problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku používania alebo inštalácie Pomocných programov.

Súhlasíte s tým, že Pomocné programy, ako aj akákoľvek sprievodná dokumentácia a/alebo technické informácie, môžu podliehať príslušným zákonom a predpisom na kontrolu exportu. Súhlasíte, že nebudete exportovať ani opätovne exportovať Pomocné programy, priamo ani nepriamo, v rozpore s akýmikoľvek takýmito zákonmi alebo predpismi.
Kde sa Spoločnosť Sony zaviaže (písomne), že bude v súvislosti s produktom Sony poskytovať technickú podporu, bude takúto podporu poskytovať len pre príslušné produkty Sony s operačnými systémami a iným softvérom v rovnakej forme a verzii, ako boli dodané z výroby od Spoločnosti Sony alebo Pobočky spoločnosti Sony, a môže sa rozhodnúť neposkytnúť podporu pre produkty Sony, do ktorých boli Pomocné programy následne začlenené alebo načítané.

Príslušná zmluva EULA môže na Pomocné programy uložiť dodatočné vylúčenia alebo obmedzenia záruky a zodpovednosti.

Prevzatie ktoréhokoľvek Pomocného programu znamená prijatie týchto Podmienok. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nesmiete prevziať žiadny Pomocný program ani sprievodnú online dokumentáciu.