Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • NEX-7

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia firmvéru zariadenia NEX-7 na verziu 1.03 (Windows)
 • Dátum vydania:27/08/2013
 • Výhody a vylepšenia:
  • Pridanie systému pohonu AF pre videozáznamy: Systém pohonu AF pre videozáznamy bol pridaný, aby sa zlepšila prispôsobiteľnosť budúcich objektívov so systémom uchytenia E-mount.

Verzia 1.03 obsahuje nasledujúce výhody a vylepšenia v porovnaní s predchádzajúcou inováciou programu:

 • Pridelená funkcia automatickej kompenzácie objektívu „SELP1650“
 • Zasunutie objektívu „SELP1650“ ihneď po vypnutí fotoaparátu
 • Pridaná možnosť vypnúť alebo zapnúť tlačidlo MOVIE (videozáznamy)
 • Pridané nastavenie expozície pri snímaní s gradáciou expozície (tri rámce - 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV)
 • Vylepšená odozva pri zobrazení záberu automatického prehľadu
 • Vylepšená kvalita obrazu pri použití širokouhlého objektívu
 • Vylepšená indikácia pri nastavení funkcie "Flexible Spot" (Flexibilné bodové meranie)

Overenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Na kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.
Ak je verzia firmvéru ver.1.03 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Poznámky:
  * Vydanie Starter nie je podporované.

Počítačový hardvér

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FW50
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Pri inovácii firmvéru použite plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu a neodpájajte sieťový adaptér. V opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Ak s pripevňovacím adaptérom LA-EA2 (predáva sa osobitne) používate objektív so systémom pripojenia typu A a je aktivovaná funkcia [AF Micro Adj.] (Prispôsobenie automatického zaostrenia Micro), registrovaná hodnota sa vynuluje.
 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na tlačidlo [Download] (Prevziať) nižšie.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_NEX7V103.exe] (50.4 MB (52.867.160 bytes)).
 4. Odporúčame súbor uložiť na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Pri úvodnom nastavení programu Internet Explorer sa súbor aktualizácie uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Inovujte firmvér svojho fotoaparátu

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Spustite program na aktualizáciu firmvéru tak, že dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_NEX7V103.exe].


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. (Obrázok 3)
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 5. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér].
  Poznámka: Ak sa na paneli úloh ikona nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 6. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 4 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 5.
  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa inovácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok: 4


  Obrázok: 5


 7. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na Obrázku 4 a 5 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazí v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 6)
  Po potvrdení obrazovky zobrazenej na Obrázku 6 kliknite na tlačidloNext [Ďalej] [Aktuálna verzia] je [Ver. 1.xx].Ak sa zobrazí obrazovka zobrazená na Obrázku 7, inovácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť], vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Obrázok 6: Vyžaduje sa inovácia


  Obrázok 7: Inovácia nie je potrebná


 8. Na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača kliknutím na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér] ukončite pripojenie USB.
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po ukončení pripojenia USB v počítači pomocou postupu uvedeného vyššie.
  Poznámka: Ak sa na paneli úloh ikona nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
  Obrázok: 8


 9. Resetujte fotoaparát stlačením stredu ovládacieho kolieska fotoaparátu.
  Poznámka: Po stlačení stredu ovládacieho kolieska sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.

  Obrázok: 9


  Obrázok: 10A


 10. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru.
 11. Obrázok: 8
 12. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka zobrazená na Obrázku 11.
 13. Spustite inováciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas inovácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Obrázok: 11

  Poznámka: Počas inovácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

 14. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka zobrazená na Obrázku 12. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok: 12

  Kliknutím na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezpečne odstrániť hardvér]
  na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača ukončite pripojenie USB.

  Poznámka: Ak sa na paneli úloh ikona nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.

 15. Odpojte kábel USB.
 16. Poznámka: Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér a potom znova zapnite fotoaparát.

Overenie, či je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 1.03

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako na nasledujúcom obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite