Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho fotoaparátu.

 • Dátum vydania: 05/02/2013
 • Názov: Update_NEX5NV102.exe
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: NEX-5N
 • Výhody a vylepšenia:
  • Pridelená funkcia automatickej kompenzácie objektívu „SELP1650“
  • Aktualizácia verzie formátu údajov RAW
   *Po tejto aktualizácii budú v aplikácii Image Data Converter verzie 4.2 alebo novšej verzie k dispozícii údaje korekcie skreslenia záberov vo formáte RAW. Najnovšia verzia aplikácie Image Data Converter je k dispozícii na nasledujúcej lokalite: http://support.d-imaging.sony.co.jp/imsoft/Win/idc/us.html
  • Pridané nastavenia expozície pri snímaní s gradáciou expozície (tri rámce – 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV)
  • Zasunutie objektívu „SELP1650“ ihneď po vypnutí fotoaparátu
  • Vylepšenie stability procesu automatického zaostrenia
  • Vylepšenie odozvy automatického zaostrenia (AF): Ak sa vzdialenosť objektu výrazne mení.
  • Vylepšená stabilita určitých funkcií fotoaparátu:
   • Pri súčasnom nastavení funkcie [Lens Compensation: Distortion] (Kompenzácia objektívu: Deformácia) "Auto [Automatické]" a [Picture Effect] (Efekt obrázka) "Miniature [Miniatúra]".
   • Pri nastavení funkcie [Exposure Compensation] (Kompenzácia expozície) je vylepšená funkcia [Intelligent AF] (Inteligentné automatické zaostrenie).
 • Použiteľný operačný systém (OS)
  • Windows Vista* SP2/Windows 7 SP1 / Windows 8
   • * 64-bitové vydanie a Starter vydanie nie je podporované.
   • * Vydanie Starter nie je podporované.
 • Obmedzenia: určené iba na používanie s fotoaparátmi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model fotoaparátu NEX-5N, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 1.02 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Ak je verzia firmvéru fotoaparátu NEX-5N 1.02 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

Inštalácia

Budete potrebovať

 • Počítačový hardvér
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
  • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predávané samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Ak s montážnym adaptérom LA-EA2 používate objektív s objímkou typu A (predávané samostatne) a máte aktivovanú funkciu [AF Micro Adj.] (Prisp. autom. zaostrenia Micro), registrovaná hodnota sa vynuluje.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie

Krok 1: Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_NEX5NV102.exe] (50,6 MB (53 071 520 bajtov)).
 4. Uložte súbor do počítača.
Poznámka pre používateľov systému Windows 8:
Pri úvodnom nastavení programu Internet Explorer sa súbor aktualizácie uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Krok 2: Aktualizácia firmvéru vášho fotoaparátu

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Na spustenie programu na aktualizáciu firmvéru dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_NEX5NV102.exe]. Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB a LCD displej fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
  Poznámka: Ak sa obrazovka LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, pripojte kábel USB do tohto terminálu.
 5. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]". - Ak sa na paneli úloh nezobrazí, prejdite na ďalší krok.
 6. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru. Na obrazovke počítača sa zobrazí nasledujúce okno:


  Kliknutím zväčšíte


  Súčasne sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí správa "Follow computer instructions [Postupujte podľa pokynov v počítači]". - Od tejto chvíle fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
 7. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti programu na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


  Ak je aktuálna verzia firmvéru 1.02 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť], vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.
 8. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
 9. Po zobrazení nasledujúceho okna ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]" ( ) na paneli úloh v pravom dolnom rohu počítača. Kábel USB medzi fotoaparátom a počítačom však nechajte pripojený.


  Kliknutím zväčšíte


  Poznámka: Ak sa na paneli úloh ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]" nezobrazí, prejdite na ďalší krok.
 10. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
 11. Ak sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí Reset camera [Resetovať fotoaparát], stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu, aby ste ho resetovali. - LCD displej sa vypne. 12. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru.
 13. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:


  Kliknutím zväčšíte


 14. Na spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne na 5 minút). - Počas aktualizácie nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 15. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúce okno. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.


  Kliknutím zväčšíte


 16. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Krok 3: Overenie, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 1.02.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite