MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-6400 ver. 2.00 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-6400

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridáva funkciu automatického zaostrovania na oči zvierat v reálnom čase [1]
 • Umožňuje ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača RMT-P1BT (predáva sa samostatne)
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

 • [1]
  • Oči ľudí a oči zvierat nie je možné rozpoznávať súčasne.
  • Detekcia očí nemusí byť možná v závislosti od prostredia, typu zvieraťa alebo jeho pohybu.
   Podrobné informácie nájdete na lokalite technickej podpory.
Ďalšie podrobné informácie o aktualizovaných funkciách nájdete v príručke pomocníka.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-6400 ver. 2.00 (Mac)

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 306.8 MB (306 772 955 bajtov)

Dátum vydania

 • 13-06-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [7] (Podstrana nastavení [7]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérieÚroveň nabitia batérie(tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • Pred príslušným pokynom nepripájajte fotoaparát k počítaču.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE6400V200.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE6400V200.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ju odpojte.
 3. Súbor [Update_ILCE6400V200] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting).Nástroj UpdateSetting
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  Zadajte meno používateľa a heslo

  • Pre používateľov systému macOS 11 – 12

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 11 – 12, je potrebné tiež prevziať zavádzací program ovládača. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program ovládača, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľov systému macOS 10.15

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 10.15, je potrebné tiež prevziať zavádzací program ovládača. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program ovládača, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľov systému macOS verzie 10.13 alebo 10.14
    Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
   • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
    Stlačte tlačidlo OK
   • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.
    Poznámka: Ak ste už v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
    V prípade výzvy na reštartovanie systému macOS po kliknutí na tlačidlo [Allow] (Povoliť), vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
    Obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia
   • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, zatvorte okno.
   • Ak zobrazená správa ani obrazovka „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, obe zatvorte použitím tlačidla [OK].
    Obrazovka zablokovania rozšírenia systému

 6. Pripojte fotoaparát k počítaču
  • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
   Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču
  • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky). Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
   V prípade pripojenia kábla USB ešte pred zobrazením dialógového okna s výzvou na pripojenie kábla USB, kábel USB odpojte a znova spustite nástroj na aktualizáciu.
  • Kliknite na tlačidlo [OK].Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju použitím tlačidla [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
   Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.

 7. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
  Poznámka: Ak sa aktualizácia systémového softvéru nespustí, na jej spustenie dvakrát kliknite na nástroj [System Software Updater] v priečinku [Update_ILCE6400V200] – [Resources].

 8. Zapnite fotoaparát.

 9. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor).Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Setup3 – Veľkokapacitný ukladací priestor

 10. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.Po potvrdení, že aktuálna verzia (Current version) je „Ver. 1.00 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Čísla terajšej verzie a aktualizovanej verzie

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 11. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
  Vykoná sa automatické obnovenie fotoaparátu
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 12. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Indikátor priebehu aktualizácie

 13. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD.Keď sa zobrazí LCD displej, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte USB kábel.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.00.

 1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky Menu (Ponuka) > Setup subpage [7] (Podstránka nastavenia č. 7) > Version (Verzia)
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktualizovaná verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite