MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru SEL18200 objektívu ver. 02 (postup pre počítače so systémom Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Informácie o súbore na stiahnutie


Dôležité

 • Pred vykonaním aktualizácie softvéru pripojte objektív k fotoaparátu.- Pred pripojením objektívu k fotoaparátu fotoaparát vypnite.


 • Dátum vydania: 30/08/2013
 • Modely a názvy súborov na prevzatie:
  ModelNázov súboru
  SEL18200Update_SEL18200_V2.dmg
 • Výhody a vylepšenia:
  • Poskytuje funkciu "Fast Hybrid AF" (Rýchle hybridné automatické zaostrenie).- Bez tejto aktualizácie objektívu bude fotoaparát používať bežné automatické zaostrenie s detekciou kontrastu aj po výbere funkcie Fast Hybrid AF.
   Poznámka: Okrem aktualizácie tohto systémového softvéru je potrebné aktualizovať aj firmvér fotoaparátu NEX-5R alebo NEX-6.

Systémové požiadavky

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Dôležité:
  V prípade systému macOS 10.13 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu DriverLoader_1013.
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Core Duo nie sú podporované.
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo viac
  Poznámka: Pred aktualizáciou systémového softvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu: Plne nabitá batéria NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne) - Aktualizáciu je možné vykonať len v prípade, ak zostávajúca kapacita nabitia batérie dosahuje úroveň troch značiek indikátora alebo vyššiu. Odporúčame použiť plne nabitú batériu alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne).
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom- Funkčnosť aktualizácie nie je použitím iného kábla USB zaručená.

Inštalácia

Dôležité poznámky:
 • Počas aktualizácie systémového softvéru používajte plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér. V opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Pred vykonaním aktualizácie systémového softvéru pripojte objektív k fotoaparátu.- Pred pripojením objektívu k fotoaparátu fotoaparát vypnite.

Skontrolujte verziu systémového softvéru podľa nasledujúceho postupu.

 1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) -> [Version] (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.- Ak je verzia systémového softvéru vášho objektívu ver. 02 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

1. Prevzatie súboru aktualizácie

2. Spustenie programu na aktualizáciu systémového softvéru

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Spustite program na aktualizáciu systémového softvéru tak, že dvakrát kliknite na prevzatý súbor.

3. Kontrola režimu pripojenia USB vo fotoaparáte

 1. Zapnite fotoaparát. - Ak bol fotoaparát už zapnutý, vypnite ho a znova zapnite.
 2. Podľa pokynov uvedených v programe na aktualizáciu systémového softvéru vyberte vo fotoaparáte položky [Menu] (Ponuka) -> [Setup] (Nastavenie) -> [USB Connection] (Pripojenie USB) a skontrolujte, či je vybratá možnosť [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie).
  Ak je vybratá iná možnosť ako [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie), vyberte možnosť [Mass Storage] (Veľkokapacitné úložné zariadenie).

4. Fotoaparát pripojte k počítaču.

Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.

 1. Skontrolujte, či je displej LCD fotoaparátu vypnutý, a potom pripojte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
  V závislosti od nastavenia "Power Saving Start Time" (Čas spustenia režimu úspory energie) sa fotoaparát prepne do režimu úspory energie. Ak sa fotoaparát prepne do režimu úspory energie a displej LCD fotoaparátu sa vypne, stlačením spúšte do polovice ukončite režim úspory energie a pripojte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

  Ak sa na obrazovke počítača zobrazí chybové hlásenie, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, pripojte kábel USB do tohto terminálu.
 2. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona . - Ak sa ikona na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 3. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v programe na aktualizáciu systémového softvéru na tlačidlo [Next] (Ďalej). V programe na aktualizáciu systémového softvéru sa zobrazí Obrázok 4 a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 5. - Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.

  Obrázok 4


  Obrázok 5

  • Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie "The update is not available for your model." (Pre váš model nie je aktualizácia k dispozícii), overte, či je program na aktualizáciu systémového softvéru správny súbor pre objektív pripojený k fotoaparátu.
  • Ak sa toto hlásenie zobrazí napriek tomu, že je program na aktualizáciu systémového softvéru spustený, zatvorte program na aktualizáciu systémového softvéru, odpojte kábel USB, vypnite fotoaparát a potom prejdite späť na krok 2 "Spustenie programu na aktualizáciu systémového softvéru".
  • Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie "Could not find the camera with the lens for this update mounted." (Fotoaparát s pripojeným objektívom pre túto aktualizáciu sa nenašiel), overte, či fotoaparát má funkciu "Fast Hybrid AF" (Rýchle hybridné automatické zaostrenie) a či je pripojený k počítaču pomocou kábla USB.

5. Overenie potreby aktualizácie

 1. Po potvrdení obrazoviek zobrazených na Obrázku 4 a 5 kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazí v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 6).
 2. Po potvrdení obrazovky zobrazenej na Obrázku 6 kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej) (Current version (Aktuálna verzia) je [Ver.01]).- Ak sa zobrazí obrazovka zobrazená na obrázku 7, aktualizácia nie je potrebná. Podľa zobrazenej správy ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér a potom znova zapnite fotoaparát.


  Obrázok 6: Vyžaduje sa aktualizácia


  Obrázok 7: Nevyžaduje sa aktualizácia

6. Spustenie aktualizácie

 1. Kliknutím na tlačidlo [Run] (Spustiť) spustite aktualizáciu.- Počas prenosu údajov (trvá približne 5 sekúnd) sa bude zobrazovať indikátor priebehu.

  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 2. Po dokončení prenášania údajov sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Kliknite na tlačidlo [Dokončiť].
 3. Spustí sa aktualizácia a na displeji fotoaparátu sa zobrazí indikátor priebehu (približne 30 sekúnd).

7. Dokončenie aktualizácie

 1. Proces aktualizácie je dokončený, keď sa na displeji fotoaparátu zobrazí hlásenie "Lens update complete." (Aktualizácia objektívu je dokončená).
 2. Ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu na paneli úloh v pravom spodnom rohu obrazovky počítača.- Ak sa na paneli úloh ikona nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.
 3. Odpojte kábel USB. - Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát, vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér a potom znova zapnite fotoaparát.

8. Znova skontrolujte verziu systémového softvéru a overte, že verzia firmvéru objektívu je Ver. 02.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite