Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely systému STR:

 • STR-DN840

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho AV receivera.

 • Názov: Aktualizácia firmvéru AV receivera na verziu s9327.1108.0
 • Dátum vydania: 18/08/2014
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšenie fungovania služieb Netflix a Dolby Digital Plus
 • Obmedzenia: Určené iba na používanie s AV receivermi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model AV prijímača, najnovšiu verziu firmvéru už pravdepodobne máte nainštalovanú. Ak je číslo verzie s9327.1108.0 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený AV prijímač. Ak je prijímač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Zapnite AV prijímač.
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa na TV prijímači nezobrazí domovská ponuka.
 4. V domovskej ponuke vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači položku Settings [Nastavenia] a stlačte tlačidlo Enter.
 5. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke Settings (Nastavenia) možnosť System Settings (Nastavenia systému) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 6. Vyberte možnosť Network Update (Aktualizovať sieť) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 7. Vyberte Verziu a stlačte tlačidlo ENTER.
 8. Na obrazovke TV prijímača sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version s9327.1108.0" [Verzia softvéru s9327.1092.0]. Ak je číslo verzie s9327.1108.0 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Budete potrebovať:

 • ethernetový kábel na pripojenie AV prijímača k internetu,
 • aktívne internetové pripojenie,
 • kompatibilný TV prijímač.

Zabezpečenie bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu AV prijímača.
 • Počas aktualizácie AV prijímač nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený AV prijímač. Ak je prijímač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Pomocou ethernetového kábla prepojte terminál LAN na AV prijímači so zdrojom internetového pripojenia.
 3. Zapnite AV prijímač.

Prevzatie aktualizácie:

 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa na TV prijímači nezobrazí domovská ponuka.
 2. V domovskej ponuke vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači položku Settings [Nastavenia] a stlačte tlačidlo Enter.
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke Settings (Nastavenia) možnosť System Settings (Nastavenia systému) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke Settings (Nastavenia) možnosť Network Update (Aktualizácia siete) a potom stlačte tlačidloENTER.
 5. Vyberte možnosť Update (Aktualizovať) a stlačte tlačidlo Enter - Prijímač začne vyhľadávať dostupnú aktualizáciu softvéru.
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa „Našla sa nová verzia softvéru“. Vyberte možnosť Update now (Aktualizovať teraz) a stlačte tlačidlo Enter.
 7. Vyberte možnosť Agree (Súhlasím) a stlačte tlačidlo ENTER - Spustí sa proces preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka Prevziať
 8. Po dokončení aktualizácie sa na prednom paneli zobrazí hlásenie COMPLETE[Dokončené].
 9. Po dokončení aktualizácie sa AV prijímač automaticky reštartuje. Prijímač nepoužívajte ani nevypínajte, kým sa aktualizácia nedokončí.
 10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie s9327.1108.0, aktualizácia firmvéru prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru AV prijímača pomocou internetu.

Zobrazuje sa hlásenie "The receiver failed to download the update data while performing the software update" [Prijímaču sa nepodarilo prevziať údaje aktualizácie počas vykonávania aktualizácie softvéru].
Pravdepodobne sa vyskytol problém so sieťovým pripojením.

 1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
 2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš AV prijímač má alebo nemá vlastnú adresu IP.
 3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
Zapnite prijímač. Prijímač aktualizuje softvér automaticky.

Aktualizácia trvá už 40 minút a stále sa nedokončila

 1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.
 2. AV prijímač aktualizuje softvér automaticky.
  Je aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite