Informácie o súbore na stiahnutie

 • Dátum vydania: 13/02/2012
 • Vhodné modely a názov súboru:
  • STR-DA6400ES: A64E_1069.zip
 • Výhody a zlepšenia: Zmena podpory pre spôsob distribúcie obsahu internetového rádia SHOUTcast.

  Poznámka: Obsah možno nebudete môcť počúvať, ak prestane fungovať doručovacia služba alebo sa zmení systém na prenos obsahu.

Inštalácia

Čo potrebujete

 • Počítač so systémom Windows a prístupom na internet
 • Kábel LAN na pripojenie prijímača k internetu
 • Dodaný disk CD-ROM
  • ES Utility 1.0 alebo 2.0
  Ak nemáte disk CD so softvérom ES Utility, môžete tento softvér prevziať do počítača. Ďalšie podrobnosti nájdete v postupe na inštaláciu softvéru ES Utility nižšie.

 • Operačný systém
  • Pre softvér ES Utility 1.0 alebo 2.0: Systém Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32-bitový/64-bitový), Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3, 32-bitový)
 • Minimálne požiadavky na počítač:
  • Procesor: Celeron
  • Taktovacia frekvencia: 1 GHz alebo výkonnejší
  • Pamäť (RAM) (Windows XP): 512 MB alebo viac
  • Pevný disk: 20 MB alebo viac voľného miesta na disku.
   Ak nie je nainštalované rozhranie .NET Framework 2.0, vyžaduje sa 280 MB voľného miesta na disku.
  • Monitor: 1024 × 768, High Color (65 536 farieb) alebo vyššie rozlíšenie
  • Sieť: 100Base-TX alebo novšia

Zaistenie plynulej aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Postupovaním podľa nasledujúcich krokov môžete zaručiť, že sa vykoná správne na prvý pokus:

 • Pozorne si prečítajte pokyny.
 • Počas aktualizácie nevypínajte prijímač ani ho neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Pred začatím operácie nastavte hlavnú hlasitosť na hodnotu –∞.
 • K sieti sa pripojte pomocou káblového pripojenia, aby sa zaručilo vykonanie aktualizácie.

Inštalácia softvéru ES Utility

Na vykonanie aktualizácie firmvéru potrebujete softvér ES Utility. Softvér ES Utility nainštalujte v počítači podľa krokov uvedených nižšie:

Poznámka: Ak ste softvér ES Utility už nainštalovali, nemusíte ho inštalovať znova.

 1. Zapnite počítač a prihláste sa ako správca alebo pomocou konta so správcovskými oprávneniami.
 2. Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD so softvérom ES Utility.
 3. Automaticky sa spustí inštalačný program a zobrazí sa obrazovka inštalácie softvéru.
  • Ak sa inštalačný program nespustí, prejdite na súbory na disku CD a dvakrát kliknite na súbor SetupLauncher.exe.
  • Ak nemáte disk CD so softvérom ES Utility, prevezmite softvér ES Utility do počítača z tohto miesta, otvorte priečinok s prevzatými súbormi a dvakrát kliknite na súbor SetupLauncher.exe.
 4. Aplikačný softvér ES Utility nainštalujte podľa pokynov uvedených v hlásení na obrazovke.
 5. Na obrazovke Welcome to the Software Setup (Víta vás inštalácia softvéru) si prečítajte zmluvu. Ak s ňou súhlasíte, kliknite na položku I accept the terms of the license agreement (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy) a potom na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Na obrazovke Software Setup (Inštalácia softvéru) kliknite v časti Software (Softvér) na ikonu ES Utility. 7. Na obrazovke Software Setup (Inštalácia softvéru) kliknite v časti ES Utility na tlačidlo Install (Inštalovať).
 8. Na obrazovke Welcome to the ES Installer (Víta vás inštalátor ES) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 9. Na obrazovke Setup Type (Typ inštalácie) vyberte možnosť Custom (Vlastná) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 10. Na obrazovke Choose a Destination Folder (Výber cieľového priečinka) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 11. Na obrazovke Add a desktop shortcut (Pridanie odkazu na pracovnú plochu) začiarknite políčko Add a shortcut to the desktop (Pridať odkaz na pracovnú plochu) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 12. Na obrazovke Install the program (Inštalácia programu) kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať).
 13. Na obrazovke ES Utility was successfully installed (Softvér ES Utility sa úspešne nainštaloval) kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť).

  Softvér ES Utility sa nainštaloval a na pracovnej ploche sa nachádza jeho ikona.Prevzatie a inštalácia aktualizácie

 1. Prevezmite súbor s firmvérom na pracovnú plochu.
  • Prečítajte si a prijmite podmienky a požiadavky uvedené nižšie a kliknite na možnosť prevzatia súboru.
  • Po zobrazení výzvy uložte súbor na pracovnú plochu.
 2. Pripojte prijímač k sieti pomocou kábla LAN.
 3. Skontrolujte, či je prijímač pripojený k televízoru.
 4. Zapnite prijímač a počkajte 30 až 50 sekúnd na nadviazanie komunikácie so zariadením U-com.
 5. Stlačte tlačidlo GUI MODE na diaľkovom ovládači prijímača. Na displeji sa zobrazí hlásenie GUI MODE ON.
 6. Skontrolujte, či je zapnutý televízor. Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.
  Poznámka: Ak už bol prijímač nakonfigurovaný na pripojenie pomocou domácej siete, prejdite na krok č. 11.
 7. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol na diaľkovom ovládači vyberte položky Settings (Nastavenia) – Network (Sieť) – Network Setup (Nastavenie siete). 8. V ponuke Network Setup (Nastavenie siete) vyberte položku Internet Setup (Nastavenie internetu). 9. Na obrazovke Internet Setup (Nastavenie internetu) vyberte položku Connect Automatically (DHCP) (Pripájať sa automaticky (DHCP)).
  Môže sa zobraziť hlásenie Connecting... Please wait. (Pripája sa... Čakajte.). 10. Keď sa prijímač úspešne pripojí k sieti, vyberte položku Finish (Dokončiť) a stlačte tlačidlo Enter.
 11. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol a tlačidla Enter vyberte v okne ponuky položky Settings (Nastavenia) – System (Systém) – System Update (Aktualizácia systému).
 12. Vyberte položky PC update (Aktualizácia pomocou počítača) a Start (Spustiť) a stlačte tlačidlo Enter.
 13. Zobrazí sa okno PC update (Aktualizácia pomocou počítača).
 14. V počítači dvakrát kliknite na položku ES Utility.
 15. Dvakrát kliknite na prijímač, ktorý sa pripája k sieti.
 16. Na obrazovke ES Utility posúvajte posúvač naľavo a vyberte položku System (Systém).
 17. Na obrazovke System Settings (Nastavenia systému) napravo od položky File Path (Cesta k súboru) kliknutím na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vyhľadajte prevzatý súbor.
 18. Kliknite na položku Start Update (Spustiť aktualizáciu).
 19. Na obrazovke Start Update (Spustiť aktualizáciu) kliknite na položku Yes (Áno), čím spustíte aktualizáciu. Dokončenie tejto aktualizácie trvá 15 až 30 minút.
  Poznámka: Počas aktualizácie bliká indikátor MULTI CHANNEL DECODING na prednom paneli. Po dokončení aktualizácie prestane blikať.
 20. Po dokončení aktualizácie kliknite na položku Exit (Skončiť).
 21. Vypnite prijímač a odpojte ho od počítača.

Aktualizácia firmvéru sa dokončila.

Otázky a odpovede

Potrebujete ďalšie informácie?

Pozrite si najčastejšie otázky týkajúce sa aktualizácie firmvéru

Ako môžem skontrolovať verziu softvéru v prijímači?

 1. Stlačte tlačidlo GUI MODE na diaľkovom ovládači. Na displeji prijímača sa zobrazí hlásenie GUI MODE OFF (Režim grafického používateľského rozhrania vypnutý).
 2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU, pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku System Settings (Nastavenia systému) a stlačte tlačidlo Enter.
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku VERSION x.xxx (Verzia x.xxx). Zobrazia sa informácie o aktuálnej verzii softvéru prijímača.

Riešenie problémov

Ak sa aktualizácia nedokončila úspešne, postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • Overte, či ste prevzali správny súbor pre váš prijímač.
 • Overte nastavenia brány firewall:
  • Pri používaní brány firewall systému Windows: Pridajte softvér ES Utility medzi nastavenia výnimiek brány firewall. (Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie počítača alebo na webovej lokalite systému Windows.)
  • Pri používaní všeobecnej brány firewall: Vypnite bránu firewall alebo zaregistrujte softvér ES Utility ako povolený program. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie alebo Pomocníkovi.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • A64E_1069.zip
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite