Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho AV receivera.

 • Dátum vydania: 14/01/2015
 • Názov: Aktualizácia firmvéru AV receivera na verziu 981
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: STR-DA3700ES
 • Výhody a vylepšenia:
  • Improves the encryption security
  • Improved BRAVIA Internet Video service connectivity
  • Improved WAV file playback quality
  • Improved Dolby Digital Plus playback quality
 • Obmedzenia: Určené iba na používanie s AV receivermi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model AV receivera, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 981 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený AV receiver - ak je receiver pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2
 2. Zapnite AV receiver
 3. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo AMP a potom HOME [DOMOV] a počkajte, kým sa na televízore nezobrazí domovská ponuka
 4. V domovskej ponuke označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní položku Settings [Nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 5. V ponuke nastavení označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní položku System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 6. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER.
 7. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version 981 [Verzia softvéru 981]" - ak je číslo verzie 981 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Budete potrebovať:

 • ethernetový kábel na pripojenie vášho AV receivera k internetu,
 • aktívne internetové pripojenie,
 • kompatibilný televízor.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho AV receivera, pozorne si prečítajte uvedené pokyny
 • Počas aktualizácie AV receiver nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený AV receiver - ak je receiver pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2
 2. Pomocou ethernetového kábla pripojte terminál LAN AV receivera k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite AV receiver.

Prevzatie aktualizácie:

 1. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo AMP a potom HOME [DOMOV] a počkajte, kým sa na televízore nezobrazí domovská ponuka
 2. V domovskej ponuke označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní položku Settings [Nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 3. V ponuke nastavení označte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní položku Network Update [Sieťová aktualizácia] a vyberte možnosť ENTER
 4. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]
 5. Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania
 7. Počas preberania sa na obrazovke televízora zobrazí správa "*/9". Počas preberania sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9
 8. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a kontrolka multikanálového dekódovania (Multi Channel Decoding) na prednom paneli začne blikať
 9. Po dokončení aktualizácie sa AV receiver automaticky reštartuje. . Kým sa aktualizácia nedokončí, receiver nepoužívajte ani nevypínajte.
 10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 981, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila

Otázky a odpovede

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho AV receivera pomocou internetu.

Na obrazovke televízora sa zobrazuje správa "Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]".
Možné problémy so sieťovým pripojením.

 1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN
 2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš AV receiver má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
 3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať

Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
Zapnite receiver a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

Proces aktualizácie už prebieha vyše 50 minút a stále sa nedokončil

 1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte
 2. Zapnite AV receiver
 3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
  Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite