Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (25/12/2014) :

Tento pomocný program aktualizuje firmvér zariadenia SMP-N100 na verziu M05.R.086 a poskytuje nasledujúce výhody:

 • Improves the encryption security

Výhody poskytnuté predchádzajúcimi aktualizáciami obsiahnuté vo verzii M05.R.086:

 • Poskytuje podporu pre funkciu Party Streaming™
 • Poskytuje podporu pre funkciu Renderer
 • Vylepšuje pripojiteľnosť HDMI


Upozornenie:

 • Tento pomocný program sa predáva v krajinách v rámci Európy a je určený iba pre používanie so zariadením SMP-N100. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.
 • Postupujte presne podľa pokynov firmvéru. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie firmvéru a zapríčiniť, že systém nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Prehrávač nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Strata napájania počas inštalácie firmvéru môže spôsobiť, že systém nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Zariadenie SMP-N100 sa nastaví na pôvodné výrobné nastavenia. Po inštalácii aktualizácie budete musieť prehrávač opätovne nakonfigurovať.

Príprava

Skontrolujte verziu firmvéru systému:

 • Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač).
 • Zapnite prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač).
 • Predtým ako budete pokračovať počkajte, kým sa na televízore nezobrazí ponuka xross media bar™.
 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položku "Setup [Nastavenie]" - "System Settings [Systémové nastavenia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači označte položku "System Information [Systémové informácie]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazí verzia firmvéru aktuálne nainštalovaná v prehrávači Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) (zobrazené na doleuvedenom obrázku):

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Ak je číslo verzie M.05.R.086 alebo vyššie, inštalácia tejto aktualizácie firmvéru nie je potrebná.

Firmvér sieťového prehrávača SMP-N100 možno aktualizovať iba prostredníctvom sieťovej aktualizácie.

 • Ak chcete vykonať aktualizáciu, musíte prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) pomocou kábla Ethernet pripojiť k zdroju internetového pripojenia.
 • Bližšie informácie nájdete v doleuvedenej časti "Postup sieťovej aktualizácie".

 • Pred stiahnutím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si starostlivo prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť, že prehrávač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Prerušenie napájania počas inštalácie aktualizácie firmvéru môže spôsobiť, že prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Ak chcete použiť tento spôsob aktualizácie, prehrávač musí byť správne pripojený k aktívnemu internetovému pripojeniu.
 • Ak chcete vykonať aktualizáciu firmvéru, prehrávač musí byť správne pripojený ku kompatibilnému televízoru.

V závislosti od konfigurácie systému a sieťového pripojenia trvá postup aktualizácie firmvéru zvyčajne 15 až 30 minút.

 1. Zapnite televízor a uistite sa, že je nastavený na vstupy, do ktorých je zapojený sieťový prehrávač.
 2. Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač).
 4. V ponuke xross media bar™ pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte položku "Setup [Nastavenie]" - "Network Update [Sieťová aktualizácia]" a stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa "Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]".
 6. Vyberte možnosť "OK" a stlačte tlačidlo ENTER.
 7. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.
 8. Počas preberania sa na obrazovke televízora zobrazí správa "DL */9".
  Poznámka: "*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh.
 9. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a na obrazovke televízora sa zobrazí "VUP".
 10. Počas inštalácie aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazuje správa "VUP */9".
  Poznámka: "*" sa zmení z "0" na "9" - označuje priebeh aktualizácie.
 11. Prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) sa automaticky vypne.
 12. Zapnite prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač).
 13. Overením aktuálnej verzie firmvéru potvrďte úspešné nainštalovanie aktualizácie.

Poznámka:

 • Ak sú posledné tri číslice čísla verzie 086, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Možné problémy týkajúce sa sieťovej aktualizáciePočas sieťovej aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa "Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]" a aktualizácia firmvéru nie je možná.

Možné problémy so sieťovým pripojením. Overte správnosť nastavení siete zariadenia SMP-N100.

 1. Overte, že je kábel Ethernet správne pripojený k terminálu "LAN" prehrávača a zdroju internetového pripojenia.
 2. Skontrolujte nastavenia siete prehrávača Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) a overte, že má prehrávač vlastnú adresu IP. Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa "Proxy Server" adresu IP servera proxy, ktorý používate.
 3. Postupujte podľa pokynov sieťovej aktualizácie.


Počas procesu aktualizácie sa vyplo napájanie.

Zapnite prehrávač Network Media Player (Sieťový mediálny prehrávač) a opätovne postupujte podľa pokynov sieťovej aktualizácie.Proces sieťovej aktualizácie má dve časti - prevzatie a aktualizácia. Ak sa po dokončení preberania postup aktualizácie firmvéru nedokončí do 30 minút.

 1. Odpojte napájací kábel striedavého prúdu (hlavný prívod elektriny) zo zásuvky (elektrická sieť) a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
 2. Zapnite zariadenie SMP-N100.
 3. Znovu vykonajte postup sieťovej aktualizácie.
 4. Ak sa problém nevyrieši ani po opätovnej aktualizácii, kontaktujte spoločnosť Sony.


 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite