Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • ILCE-5000

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia firmvéru zariadenia ILCE-5000 na verziu 1.10 (Windows)
 • Dátum vydania:30/10/2014
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite funkciu zapnutia v určený čas, keď sa používa inteligentné diaľkové ovládanie

Overenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Na kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.
Ak je verzia firmvéru ver.1.10 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Poznámky:
  * Vydanie Starter nie je podporované.

Počítačový hardvér

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FW50
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Prevzatie

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Ak s montážnym adaptérom LA-EA2/LA-EA4 používate objektív s objímkou typu A (predávané samostatne) a máte aktivovanú funkciu [AF Micro Adj.] (Prisp. autom. zaostrenia Micro), registrovaná hodnota sa vynuluje.
 • Aktualizácia firmvéru trvá približne 15 minút, preto dbajte na to, aby sa počítač neprepol do režimu spánku. Ak sa počítač prepne do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, zopakujte celý proces aktualizácie od začiatku.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE5000V110.exe].
 4. Uložte súbor do počítača.

 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8 / 8.1:

  Pri úvodnom nastavení programu Internet Explorer sa súbor aktualizácie uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Desktop] (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Downloads] (Prevzaté súbory).

Inštalácia

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Na spustenie programu na aktualizáciu firmvéru dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE5000V110.exe]. Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup Subpage 2 [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB a LCD displej fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
  Poznámka: Ak sa obrazovka LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, pripojte kábel USB do tohto terminálu.
 5. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]". - Ak sa na paneli úloh nezobrazí, prejdite na ďalší krok.
 6. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru. Na obrazovke počítača sa zobrazí nasledujúce okno:


  Kliknutím zväčšíte


  Súčasne sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí správa "Follow computer instructions [Postupujte podľa pokynov v počítači]". - Od tejto chvíle fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
 7. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti programu na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


  Ak je aktuálna verzia firmvéru 1.10 alebo novšia, aktualizácia nie je potrebná. V takom prípade ukončite pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť], vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.
 8. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
 9. Po zobrazení nasledujúceho okna ukončite pripojenie USB kliknutím na ikonu "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]" ( ) na paneli úloh v pravom dolnom rohu počítača. Kábel USB medzi fotoaparátom a počítačom však nechajte pripojený.


  Kliknutím zväčšíte


  Poznámka: Ak sa na paneli úloh ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]" nezobrazí, prejdite na ďalší krok.
 10. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
 11. Ak sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí Reset camera [Resetovať fotoaparát], stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu, aby ste ho resetovali. - LCD displej sa vypne. 12. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru.
 13. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:


  Kliknutím zväčšíte


 14. Na spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne na 15 minút). - Počas aktualizácie nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 15. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúce okno. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Kliknutím zväčšíte


 16. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Overenie, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 1.10.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup Subpage 5 [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite