Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizcii (12/05/2011)

Tento súbor slúži na aktualizáciu firmvéru vášho televízora na verziu M5.167 a zabraňuje nasledujúcim situáciám: • Predchádza uzamknutiu televízora pri prepínaní medzi viacerými službami.
 • Zväčšuje pamäť teletextovej podstránky.
 • Opravuje pravopisné chyby v položkách ponuky „Jazyk titulkov“ a „Zobraziť oblasť“.
 • Odstraňuje problémy s titulkami v prípade služieb v Lotyštine.
 • Dopĺňa podporu pre zvuk a obraz v prípade kódovaných služieb MPEG4.
 • Odstraňuje problémy so zvukom v prípade analógových stereofónnych služieb.
 • Predchádza tomu, aby sa televízor vždy zapol pri voľbe analógového programu číslo 0.
 • Informácie v baneri neboli správne, keď vysielacia spoločnosť používala elektronického programového sprievodcu (EPG) s rozpisom udalostí na 24 hodín.
 • Pridaná podpora pre „krížové“ informácie o udalostiach.
 • Pridaná podpora pre titulky v prípade služieb HD DVB-T.
 • Vylepšená automatická detekcia formátu pre set top boxy.
 • Oprava špeciálnych poľských znakov obsiahnutých v informáciách o udalostiach.
 • Vylepšená čitateľnosť teletextových titulkov.
 • Vylepšená odolnosť voči chybám vysielania DVB.

Uvedomte si, že po dokončení aktualizácie sa vyžaduje automatické ladenie.

Kompatibiln modely • KDL-32S5600 / P5600
 • KDL-37S5600 / P5600
 • KDL-40S5600 / P5600


Upozornenie

 • Postupujte presne poda pokynov. Nedodranie pokynov me spsobi prerušenie procesu aktualizcie, take vš televzor nebude sprvne reagova alebo bude vyadova opravu.
 • Televzor nevypnajte ani ho neodpjajte z elektrickej zsuvky. Prerušenie napjania poas inštalcie me spsobi prerušenie procesu aktualizcie, take vš televzor nebude sprvne reagova alebo bude vyadova opravu.


Najastejšie otzky

 • Ako zistím verziu firmvéru televízora?
  1. Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa ponuka Home.
  2. Vyhľadajte možnosť „Settings“ (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  3. Vyhľadajte možnosť „Set-up“ (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  4. Vyhľadajte možnosť „Digital Set-up“ (Digitálne nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  5. Vyhľadajte možnosť „Technical Set-up“ (Tech. nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  6. Vyhľadajte možnosť „System Information“ (Informácie o systéme) a vyberte ju tlačidlom OK.
  7. Číslo verzie je zobrazené v prvom riadku.
 • Vyma sa moje osobn nastavenia po aktualizcii?

  Všetky uvatesk nastavenia zostan zachovan.
 • Mem si nainštalova staršiu verziu firmvru?

  Inštalcia staršieho firmvru nie je podporovan, aby sa zaistila optimlna funknos všho televzora.
 • Vypna sa televzor poas aktualizcie?

  Poas aktualizcie sa televzor reštartuje, je to obvykl proces. Reštartovanie televzora me trva o nieo dlhšie ako obvykle, pretoe sa do inštaluje nov firmvr.

Inštalácia

 1. Pred stiahnutm sboru je potrebn odshlasi podmienky nišie.
 2. Po odshlasen podmienok si aktualizan sbor ulote na pracovn plochu potaa.

  Po ukonen sahovania skontrolujte, i rozmer sboru zodpoved 23.262.984 B.
  Pritom kliknite na sbor pravm tlaidlom myši, vyberte "Vlastnosti" a skontrolujte, i sa na karte "Všeobecn" zobrazuj tieto informcie:


  Ak s informcie o rozmeroch stiahnutho sboru odlišn, sbor vymate, vyistite pam internetovho prehliadaa a sbor stiahnite znovu.

 3. Otvorte prehliada Windows, njdite stiahnut sbor "firmware.upd" a skoprujte ho do koreovho prieinka svojho zariadenia USB

  Dleit poznmky:
  • * Uistite sa, e mte vo svojom zariaden USB dostatok vonho miesta.

Postup pri aktualizcii firmvru

Aktualizcia firmvru me trva a 10 mint. Pred aktualizciou firmvru k svojmu televzoru si najprv pretajte prslušn pokyny.

 1. Zapnite televzor
 2. Zapojte zariadenie USB obsahujce sbor "firmware.upd" do konektora USB na televzora.
 3. Na diaľkovom ovládači Remote Commander stlačte tlačidlo MENU.
 4. Stlačením tlačidla vyberte položku „Settings [Nastavenia]“ a stlačte tlačidlo .
 5. Stlačením tlačidla vyberte položku „Set-up [Nastaviť]“ a stlačte tlačidlo .
 6. Napokon stlačením tlačidla vyberte položku „System Update [Aktualizácia systému]“ a stlačte tlačidlo . 7. Postupujte poda pokynov na obrazovke.
 8. Zelen indiktor POWER (NAPJANIE) bude 30 seknd svieti, potom zane pomaly blika lt indiktor PIC OFF/TIMER (OBRAZ VYPNUT/ASOVA) a zrove svieti erven indiktor STANDBY (SPORN). O niekoko mint sa televzor vypne a potom sa op zapne, aby sa aktualizcia ukonila.
 9. Po ukonen aktualizcie firmvru sa na obrazovke na 5 seknd zobraz prslušn sprva. 10. Odpojte zariadenie USB z konektora USB
 11. Kontrola verzie firmvru:
  • Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa ponuka Home.
  • Vyhľadajte možnosť „Settings“ (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Set-up“ (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Digital Set-up“ (Digitálne nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „Technical Set-up“ (Tech. nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Vyhľadajte možnosť „System Information“ (Informácie o systéme) a vyberte ju tlačidlom OK.
  • Číslo verzie je zobrazené v prvom riadku.
  • Overte slo verzie.
  • Ak je číslo verzie zobrazené v prvom riadku M5.167, váš televízor bol správne aktualizovaný.

Na displeji televzora sa zobraz sprva "The system update failed" (Aktualizácia systému zlyhala.).Postupujte takto:
 1. Skontrolujte, i je vaše zariadenie USB plne funkn a cel postup sahovania sboru zopakujte.
 2. Vypnite televzor tlaidlom POWER (NAPJANIE).
 3. Op stlate tlaidlo POWER (NAPJANIE) a zopakujte cel proces inštalcie.


Na displeji televzora sa zobraz sprva "Update data of newer version is not detected" (Novšia verzia softvéru nie je k dispozícii).Vo vašom televzore u je nainštalovan novšia verzia firmvru.


Informácie o súbore

Názov súboru

 • firmware.upd

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite