Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely TV prijímačov:

 • KDL-32R420A / R421A / R423A / R424A
 • KDL-40R470A / R471A / R473A / R474A
 • KDL-46R470A / R473A

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Firmware update to v4010 for TV
 • Dátum vydania: 13/05/2014
 • Musím aktualizovať firmvér? Ak vlastníte nový model TV prijímača Bravia, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu firmvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov.
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšenie fungovania TV prijímača pri používaní elektronického sprievodcu programami
 • Obmedzenia: určené iba na používanie s TV prijímačmi predávanými v Európe. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • USB kľúč,
 • kompatibilný TV prijímač.

Inštalácia

Pri aktualizácii firmvéru TV prijímača postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie. Po aktualizácii ostanú osobné nastavenia TV prijímača nezmenené.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie TV prijímač nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania.

Prevzatie súboru aktualizácie

Pred inštaláciou je potrebné aktualizáciu prevziať z internetu a uložiť na USB kľúč.

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky uvedené nižšie, vyjadrite s nimi súhlas a kliknite na položku download file [Prevziať súbor].
 2. Po zobrazení výzvy uložte súbor na pracovnú plochu. Po dokončení preberania skontrolujte, či je veľkosť súboru 34,521,220 bajtov. Veľkosť zistíte tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na súbor, vyberiete možnosť properties [Vlastnosti] a veľkosť skontrolujete na karte General [Všeobecné].
 3. Otvorte program Windows Explorer [Prieskumník], vyhľadajte prevzatý súbor sony_tvupdate_2013_4010_aef_auth.zip a rozbaľte ho. Na lokálnej jednotke sa vytvorí priečinok s názvom sony_dtv027000097009_00000100.
 4. Priečinok skopírujte na USB kľúč.

Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie môžete vykonať inštaláciu aktualizácie v TV prijímači. Postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie.

Tento proces môže trvať až 5 minút a počas inštalácie sa TV prijímač vypne a automaticky znovu zapne.

 1. Zapnite TV prijímač.
 2. Zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv027000097009_00000100 pripojte do zásuvky USB na TV prijímači.
 3. Stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači otvorte ponuku MENU.
 4. Vyberte položku Settings [Nastavenia], zvýraznite položku Set-up [Nastavenie] a stlačte tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači.
 5. Zvýraznite položku USB System Update [Aktualizácia systému cez USB] a stlačte tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie Do you want to start system update now [Chcete spustiť aktualizáciu systému teraz], vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo Enter.
 7. Spustí sa aktualizácia a na prednom paneli TV prijímača začne blikať oranžová kontrolka LED. - Neodpájajte USB kľúč a nevypínajte TV prijímač.
 8. Po niekoľkých minútach sa TV prijímač vypne a následne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia. - Neodpájajte zariadenie USB a nevypínajte TV prijímač.
 9. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa na obrazovke TV prijímača zobrazí hlásenie.
 10. Odpojte zariadenie USB od zásuvky USB.

Skontrolujte úspešnosť aktualizácie:

 1. Zapnite TV prijímač a stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači zobrazte ponuku Domov.
 2. Vyhľadajte položku settings [Nastavenia], zvýraznite položku Set-up [Nastavenie] a stlačte tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte kategóriu Product Support [Podpora produktu] a stlačte tlačidlo OK.
 4. Na obrazovke TV prijímača by sa malo zobraziť číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte: SOFTWARE VERSION v4010 - ak je číslo verzie v4010 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Otázky a odpovede

Potrebujete viac informácií? Pozrite si Najčastejšie otázky o aktualizácii firmvéru cez internet

Najčastejšie otázky a riešenie problémov

Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

Môžem si nainštalovať staršiu verziu firmvéru?
Aby sa zabezpečil optimálny výkon vášho televízora, nie je inštalácia staršieho firmvéru možná.

Môže dôjsť počas aktualizácie k vypnutiu televízora?
Počas aktualizácie sa televízor reštartuje, je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového firmvéru trvá reštartovanie televízora dlhší čas.

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho televízora pomocou internetu.

Na obrazovke televízora sa zobrazí jedna z nasledujúcich správ: "An error occurred during the software update [Pri aktualizácii softvéru sa vyskytla chyba]", alebo "Software cannot be updated using this USB device [Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB]" .

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie USB funguje správne. Ak áno, pokúste sa prevziať súbor aktualizácie znovu.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla POWER [NAPÁJANIE] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER [NAPÁJANIE] a zopakujte celý proces inštalácie.

Na displeji predného panela televízora sa zobrazí hlásenie "No newer version of the TV software was found [Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora]".
Váš televízor už má nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru, takže ho nemusíte aktualizovať.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite