Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • XAV-3500

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje chybu, pri ktorej sa začiatok súboru FLAC pri prehrávaní zasekáva, keď sa zvukové údaje nachádzajú v prvej časti súboru
 • Zlepšuje bezpečnosť firmvéru produktu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje chybu, pri ktorej dotykové ovládanie režimu WebLink Cast nefunguje, keď hostiteľská aplikácia pracuje na systéme iOS 13.4 alebo novšom

Informácie o súbore

Názov súboru .zip

 • XAV-3500_v112.zip

Verzia súboru

 • 1.12

Veľkosť súboru

 • 8,40 MB (8 815 602 bajtov)

Dátum vydania

 • 05-11-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak chcete skontrolovať aktuálne nainštalovanú verziu firmvéru jednotky, postupujte podľa týchto krokov:
Ak je zobrazená verzia 1.12, nemusíte firmvér aktualizovať.

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia).
 3. Vyberte položku „General“ (Všeobecné).
 4. Vyberte položku „Firmware Version“ (Verzia firmvéru). Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru.

Prevziať a inštalovať

Prevzatie aktualizácie

 1. Pripojte úložné zariadenie USB k počítaču s dostupným úložným miestom najmenej 10 MB a použite zariadenie s maximálnou kapacitou 32 GB pamäte USB (FAT16/FAT32).
  Poznámky:
  • Pamäť USB s formátom exFAT nie je podporovaná.
  • Pamäť USB s kapacitou viac ako 32 GB nie je podporovaná.
 2. Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 3. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 4. Rozbaľte prevzatý súbor zip Pozostáva z 3 súborov (SMSO1120.FIR/SMMC1120.U88/SMDS1120.up6).
 5. Do hlavného adresára pamäte USB pripojeného k počítaču prekopírujte všetky 3 súbory.
 6. Odpojte pamäťové zariadenie USB od počítača.

Dôležité upozornenie

 • Auto zaparkujte na bezpečnom mieste a naštartujte motor, aby ste predišli poklesu napätia v napájacom zdroji jednotky.
 • Počas aktualizácie nevypínajte jednotku.
 • Počas aktualizácie neodpájajte pamäťové zariadenie USB.
 • Po ukončení aktualizácie nastavte dátum a čas.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k portu USB hlavnej jednotky.
 2. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia). Ak nevidíte ikonu „Settings“ (Nastavenia), potiahnite spodnú časť domovskej obrazovky sprava doľava.
 3. Vyberte položku „General“ (Všeobecné).
 4. Vyberte položku „Firmware Version“ (Verzia firmvéru).
 5. Vyberte položku „Update“ (Aktualizovať).
  • Ak nemôžete stlačiť tlačidlo „Update“ (Aktualizovať), preverte súborovú štruktúru pamäťového zariadenia USB. Súbor aktualizácie nemusí byť v pamäťovom zariadení USB uložený na správnom mieste alebo typ súboru nemusí byť podporovaný.
  • Ak sa na jednotke zobrazí správa „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port“ (Navštívte lokalitu zákazníckej podpory a pripojte zariadenie USB (s aktualizáciou firmvéru) k portu USB), preverte súbory v pamäťovom zariadení USB. Pamäťové zariadenie USB nemusí obsahovať správny súbor aktualizácie.
  • Ak nie je zobrazená verzia 1.12, prevezmite najnovší súbor aktualizácie. Možno nepoužívate správny súbor aktualizácie.
 6. Znova vyberte položku „Update“ (Aktualizovať). Jednotka sa potom začne aktualizovať.
  Aktualizácia trvá približne 5 minút.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Zapnite hlavnú jednotku (ON).
 2. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Settings“ (Nastavenia).
 3. Vyberte položku „General“ (Všeobecné).
 4. Vyberte položku „Firmware Version“ (Verzia firmvéru). Potom sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru. Keď sa zobrazí číslo „verzie“ 1.12, znamená to, že aktualizácia firmvéru je dokončená.

Ak firmvér nemožno aktualizovať, vyskúšajte to znova pomocou iného zariadenia USB.

Otázky a odpovede

Odstraňovanie porúch

Tlačidlo Update (Aktualizovať) je zobrazené sivou farbou: Skontrolujte, či sú súbory SMSO1120.FIR, SMMC1120.U88 a SMDS1120.up6 správne uložené v koreňovom adresári úložného zariadenia USB.

Zobrazuje sa správa [This data is not compatible] (Tieto údaje nie sú kompatibilné): Úložné zariadenie USB môže byť chybné alebo obsahuje nesprávne súbory aktualizácie. Z úložného zariadenia USB vymažte existujúci priečinok alebo použite iné úložné zariadenie USB potom zopakujte celý proces preberania a aktualizácie od začiatku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite