Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7SM3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje chybu, kde prenos FTP mohol zlyhať, keď sa používal s niektorými konverznými adaptérmi USB-LAN
  Poznámka: Nezaručuje sa, že všetky konverzné adaptéry USB-LAN budú fungovať správne
 • Vylepšená stabilita pripojenia vo funkcii „USB tethering“ pri používaní so zariadením iPhone
  Poznámky:
  • Momentálne funkcia „USB tethering“ nepodporuje iOS 14
  • Odporúčame používať smartfón a kábel USB, ktorý podporuje USB-PD (USB Power Delivery)
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7SM3 ver. 1.02 (Mac)

Verzia súboru

 • 1.02

Veľkosť súboru

 • 569 MB (596,692,302 bajtov)

Dátum vydania

 • 29-10-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 1.02, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia)→ Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Macintosh:

 • macOS 10.13 – 10.15

Počítačový hardvér

Táto aktualizácia systémového softvéru vyžaduje nasledovný hardvér:

 • Miesto na pevnom disku: 700 MB alebo viac
 • Pamäť RAM: 700 MB alebo viac

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania zariadenia.
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • Kábel USB Type-C dodávaný so zariadením.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FZ100).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 30 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte k iným zariadeniam okrem počítača.
 • V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na tlačidlo [Download] (Prevziať).
 2. Začne sa sťahovať súbor [Update_ILCE7SM3V102.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7SM3V102.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  Poznámka: Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ho odpojte.
 3. [Update_ILCE7SM3V102] je rozšírený.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting). Nástroj UpdateSetting
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  Zadajte meno používateľa a heslo

  Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
  • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
  • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia
   Poznámka: Ak ste už v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
  • V prípade výzvy na reštartovanie po kliknutí na tlačidlo [Allow] (Povoliť) vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
  • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, zatvorte okno.
  • Ak sa tlačidlo [Allow] (Povoliť) nezobrazuje, pripojte sa na internet a skúste to znova, od začiatku kroku 1: Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
  • Ak zobrazená správa ani obrazovka „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, obe zatvorte použitím tlačidla [OK].
   Obrazovka zablokovania rozšírenia systému
 6. Pripojte fotoaparát k počítaču.
  • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
   Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču
  • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky). Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
   Poznámka: Ak ste kábel USB pripojili pred zobrazením dialógového okna s výzvou na pripojenie USB, odpojte kábel USB a začnite znova od „Step 1. Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
  • Kliknite na tlačidlo [OK]. Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju použitím tlačidla [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
   Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 7. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
  Poznámka: Ak sa aktualizácia systémového softvéru nespustí, na jej spustenie dvakrát kliknite na nástroj [System Software Updater] v priečinku [Update_ILCE7SM3V102] – [Resources].
 8. Zapnite fotoaparát.
 9. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → USB → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Mass Storage
 10. Keď pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného USB kábla, na displeji LCD sa zobrazí „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  Ak k tomu dôjde, z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „Krok 1: Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
 11. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Poznámka: Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver.1.01“, kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 1.02 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Čísla terajšej verzie a aktualizovanej verzie

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.
 12. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
  Vykoná sa automatické obnovenie fotoaparátu
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 13. Spustite aktualizáciu.
  Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu.
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Poznámka: Aktualizácia potrvá približne 30 minút.
  Indikátor priebehu aktualizácie
 14. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje.
 15. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Potvrdenie softvérovej verzie systému zariadenia.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia)→ Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktualizovaná verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 30 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite