Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HT-ST5000

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridaná podpora zabudovaného prehrávača Chromecast pre zvukové zariadenie ver. 1.36
  • Vylepšenie možností pripojenia zabudovaného prehrávača Chromecast pre zvukové zariadenie

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Vylepšené možnosti pripojenia s bezdrôtovým hlbokotónovým reproduktorom
 • Poskytuje podporu pre funkciu eARC
  Poznámky:
  • eARC je nová štandardizovaná funkcia rozhrania HDMI 2.1, ktorá okrem zvukových formátov podporovaných súčasnou funkciou spätného zvukového kanála (ARC) poskytuje podporu pre najnovšie formáty zvuku.
  • Funkcia eARC vám umožňuje vychutnať si cieľový zvukový obsah, ako napríklad obsah vo formátoch Dolby Atmos – Dolby TrueHD a DTS:X alebo obsah vo viackanálovom formáte LPCM, ktorý sa nedá prenášať pomocou funkcie ARC.
 • Informácie o prenose sú zobrazené na jednotke hlavného displeja
 • Vylepšené možnosti pripojenia s televízormi iných výrobcov
 • Umožňuje podporu formátu podmanivého zvuku DTS; DTS: X, vrátane technológií DTS-HD Master Audio a DTS Digital Surround
 • Umožňuje prechod technológie Dolby Vision
 • Umožňuje synchronizáciu skupín prehrávania vo viacerých miestnostiach
 • V blízkej budúcnosti umožní údržbu služby Spotify Connect

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvér domáceho kina verzie M40.R.0516

Verzia súboru

 • M40.R.0516

Veľkosť súboru

 • 228 MB (240 115 972 bajtov)

Dátum vydania

 • 20-10-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak vlastníte nový reproduktorový panel, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M40.R.0516 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj reproduktorový panel. Ak je reproduktorový panel pripojený napríklad ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite reproduktorový panel
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte na domovskej obrazovke možnosti [Setup] (Nastavenie) → [System Settings] (Nastavenia systému). Potom stlačte tlačidlo ENTER
 5. Na displeji zvýraznite možnosť System Information (Informácie o systéme) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 6. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Verzia softvéru M40.R.0516 – pokiaľ je číslo verzie M40.R.0516 alebo vyššie znamená to, že máte najnovšiu verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, inak by ste mohli reproduktorový panel poškodiť
 • Počas aktualizácie reproduktorový panel nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel ani sieťový (LAN) kábel.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Spôsobilo by to zlyhanie tohto systému.

Existujú 2 jednoduché spôsoby ako aktualizovať firmvér na reproduktorovom paneli:

Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel na pripojenie reproduktorového panela k internetu
 • Na overenie, či je reproduktorový panel pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
  • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia reproduktorového panelu prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do reproduktorového panelu prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • Ethernetový kábel na pripojenie reproduktorového panela k internetu
 • Na overenie, či je reproduktorový panel pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača)
  • kompatibilný televízor.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Reproduktorový panel pripojte pomocou ethernetového kábla k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite reproduktorový panel.
  Poznámka: Niekedy sa môže zobraziť správa „The file is corrupted“ (Súbor je poškodený), môžete však pokračovať na ďalší krok.
 4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [HOME] (Domov) a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v ponuke [Home] (Domov) vyberte [Setup] (Nastavenie) → [Software Update] (Aktualizácia softvéru → [Update via Internet] (Aktualizácia prostredníctvom internetu) a potom stlačte [Enter].
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (V sieti sa našla nová verzia softvéru. Chcete aktualizovať softvér?). Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 3. Spustenie aktualizácie po prevzatí softvéru trvá približne 5 minút.
 4. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516]. Pomocou diaľkového ovládania vyberte [Start] (Spustiť) a stlačte [ENTER].
 5. Spustí sa aktualizácia.
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update Caution] (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládača vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 7. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje správa ["UPDT"] (AKTUALIZÁCIA).
 8. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa [DONE] (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená. Počas aktualizácie reproduktorový panel nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 9. Po skončení aktualizácie sa reproduktorový panel automaticky reštartuje.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M40.R.0516, aktualizácia firmvéru bola úspešná.

Odstraňovanie porúch

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru reproduktorového panela cez internet.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Aktualizácia zlyhala. Pripojte pamäťové zariadenie USB obsahujúce aktualizačné súbory a skúste to znova. Ak aktualizácia znova zlyhá, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.).
  1. Smerovač a všetky zariadenia pripojené medzi reproduktorovým panelom a smerovačom sú zapnuté.
  2. Medzi reproduktorovým panelom a smerovačom je zapojený správny typ kábla (priamy alebo krížový).
  3. Všetky káble medzi reproduktorovým panelom a smerovačom sú správne zapojené.
  4. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.

  Ak nemôžete vykonať aktualizáciu softvéru, vyskúšajte aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Po spustení aktualizácie cez internet sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %), ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.
  V závislosti od sieťového pripojenia môže aktualizácia cez internet trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) a indikátor priebehu na displeji zostane dlhší čas nezmenený.

 • Počas aktualizácie cez internet sa v televízore zobrazuje hlásenie [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav pripojenia sa nedá potvrdiť, pretože nefunguje komunikácia so serverom. Skúste to znova neskôr.) a firmvér sa nedá aktualizovať.
  • Skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN.
  • Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či reproduktorový panel má alebo nemá vlastnú IP adresu. (ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  • Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite reproduktorový panel a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová.
  Ak je reproduktorový panel pripojený k sieti bezdrôtovo, skúste ho k sieti pripojiť pomocou kábla a potom aktualizáciu zopakovať.
  Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade skúste systém aktualizovať podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Vykonajte diagnostiku siete v nastaveniach servera pripojenia.).
  Skontrolujte prosím, či je kábel LAN pripojený k reproduktorovému panelu.
 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje správa [Already Updated] (Už je aktualizované).
  V reproduktorovom paneli je momentálne nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do reproduktorového panelu.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor UPDATE_M40R0516.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Skontrolujte, či je veľkosť 228 MB 240 115 972 bajtov.
Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:
 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru UPDATE_M40R0516.zip.
  • Pre operačný systém Mac OS X®:
   1. Prejdite do umiestnenia, kam bol súbor prevzatý, a dvakrát kliknite na súbor UPDATE_M40R0516.zip.
   2. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
  • Pre operačný systém Microsoft® Windows® 10/8.1/7:
   1. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATE_M40R0516.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
    Poznámka: V prípade systémov Windows® 8.1 a Windows® 10 sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Internet Explorer® uloží do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory). Ak chcete nájsť priečinok Downloads (Stiahnuté súbory), kliknite na dlaždicu „Desktop“ (Pracovná plocha) na domovskej obrazovke a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Explorer (Windows Prieskumník).
   2. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať).
   3. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
    Poznámka: Extrahujú sa štyri súbory: MSB40-FW.BIN a MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, a MSB40FW_MB.ID.
 2. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
 3. Preneste priečinok UPDATE (Aktualizácia) do úložného zariadenia USB:
  • Pre operačný systém Mac OS X®:
   1. Myšou presuňte priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA) do koreňového adresára v zariadení USB.
  • Pre operačný systém Windows:
    Prejdite do adresára, v ktorom sa priečinok vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok UPDATE (AKTUALIZÁCIA).
   1. V ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať kam) a potom kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   2. Priečinok s aktualizačnými súbormi sa skopíruje do zariadenia USB.
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa priečinok neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov priečinka.
 4. Po skopírovaní priečinka UPDATE (Aktualizácia) zariadenie USB odpojte od počítača
Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do reproduktorového panelu.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite reproduktorový panel
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME (DOMOV) a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku
 4. Pripojte zariadenie USB, ktoré obsahuje 4 potrebné súbory
Prenos aktualizačného súboru:
 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní vyberte na domovskej obrazovke možnosti [Setup] (Nastavenie) → [Software Update] (Aktualizácia softvéru) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 2. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť „Update via USB Memory“ (Aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (V pamäťovom zariadení USB sa našli aktualizačné súbory. Chcete aktualizovať softvér? Aktuálna verzia je M29.R.XXXX, nová verzia je M29.R.0338. Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte pamäťové zariadenie USB.) Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 4. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update Caution] (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 5. Spustí sa aktualizácia.
 6. Počas aktualizácie sa na displeji predného panela zobrazuje hlásenie UPDT (AKTUALIZÁCIA).
 7. Keď sa na displeji predného panela zobrazí správa DONE (HOTOVO), aktualizácia firmvéru je dokončená. Reproduktorový panel sa automaticky reštartuje.
  Poznámka: Počas aktualizácie neodpájajte napájací kábel.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M40.R.0516, aktualizácia firmvéru bola úspešná

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru reproduktorového panela pomocou počítača a zariadenia USB vyskytnú problémy.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazujú hlásenia UPDT (AKTUALIZÁCIA) a „ERROR“ (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite napájanie reproduktorového panela.
  3. Skúste aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB.

 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo
  Zapnite reproduktorový panel a znova postupujte podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Aktualizačný súbor UPDATE_M40R0516.zip prevzatý z webovej lokality aktualizácie sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite reproduktorový panel
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite