Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-6600

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridáva podporu pre adaptér A-Mount LA-EA5 (predáva sa samostatne)
  • Adaptér A-Mount LA-EA5 podporuje všetky objektívy s objímkou typu A-mount
  • Je zabezpečená plná podpora pre automatické zaostrovanie detekcie fázového rozdielu ohniskovej roviny a funkciu nepretržitého snímania s automatickým zaostrovaním a vysokorýchlostného nepretržitého snímania
  • Široké pokrytie pri automatickom zaostrovaní detekcie fázového rozdielu ohniskovej roviny
  • Funkcie automatického zaostrovania na základe rozoznávania objektov vrátane automatického zaostrovania na oči v reálnom čase (ľudia, zvieratá) a sledovania v reálnom čase
  • Automatické zaostrovanie/automatická expozícia so sledovaním objektu počas nepretržitého snímania až do rýchlosti 11 snímok/s
  Poznámky:
  • Objektívy STF sú len s manuálnym zaostrovaním
  • Telekonvertory nie sú podporované na použitie so žiadnymi adaptérmi A-Mount
  • Počas nahrávania videozáznamu pri používaní adaptéra A-Mount LA-EA5 nie je k dispozícii automatické zaostrovanie
  • Pri automatickej expozícii so sledovaním objektu sa clona pevne nastaví pre prvú snímku, zatiaľ čo rýchlosť uzávierky a ISO sa používajú na nastavenie expozície
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu
Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-6600 ver. 1.10 (Mac)

Verzia súboru

 • 1.10

Veľkosť súboru

 • 318.3 MB (318,334,927 bajtov)

Dátum vydania

 • 03-09-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 1.10, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup [6] (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Macintosh:

 • macOS 10.13 – 10.15

Počítačový hardvér

Tento systémový softvér vyžaduje nasledovný hardvér:

 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo viac

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania pre zariadenie.
  Úplne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu.
 • USB kábel dodávaný so zariadením
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FZ100).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 15 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte k iným zariadeniam okrem počítača.
 • V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na tlačidlo [Download] (Prevziať).
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE6600V110.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE6600V110.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  Poznámka: Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ho odpojte.
 3. Súbor [Update_ILCE6600V110] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting). Nástroj UpdateSetting
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  Zadajte meno používateľa a heslo

  Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
  • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
  • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia
   Poznámka: Ak ste už v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
  • V prípade výzvy na reštartovanie po kliknutí na tlačidlo [Allow] (Povoliť) vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
  • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, zatvorte okno.
  • Ak sa tlačidlo [Allow] (Povoliť) nezobrazuje, pripojte sa na internet a skúste to znova, od začiatku kroku 1: Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
  • Ak zobrazená správa ani obrazovka „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, obe zatvorte použitím tlačidla [OK].
   Obrazovka zablokovania rozšírenia systému
 6. Pripojte fotoaparát k počítaču.
  • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
   Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču
  • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky). Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
   Poznámka: Ak ste kábel USB pripojili pred zobrazením dialógového okna s výzvou na pripojenie USB, odpojte kábel USB a začnite znova od „Step 1. Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
  • Kliknite na tlačidlo [OK]. Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju použitím tlačidla [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
   Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 7. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
  Poznámka: Ak sa aktualizácia systémového softvéru nespustí, na jej spustenie dvakrát kliknite na nástroj [System Software Updater] v priečinku [Update_ILCE6600V110] – [Resources].
 8. Zapnite fotoaparát.
 9. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup [4] (Nastavenie) → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Mass Storage
 10. Keď pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného USB kábla, na displeji LCD sa zobrazí „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  Ak k tomu dôjde, z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
 11. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Poznámka: Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Ak je terajšia verzia systémového softvéru 1.10 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Čísla terajšej verzie a aktualizovanej verzie

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.
 12. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
  Vykoná sa automatické obnovenie fotoaparátu
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.
 13. Spustite aktualizáciu.
  Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu.
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Poznámka: Aktualizácia potrvá približne 15 minút.
  Indikátor priebehu aktualizácie
 14. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje.
 15. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Potvrdenie softvérovej verzie systému zariadenia.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup [6] (Nastavenie) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktualizovaná verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite