Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HT-ZF9
DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Opravuje chybu, pri ktorej je vo funkciách televízora počuť biely šum počas pripojenia prostredníctvom ARC a OPT
 • Zlepšuje možnosti pripojenia týkajúce sa asistenta Amazon Alexa™

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Pridaná podpora zabudovaného prehrávača Chromecast ver. 1.40 pre zvukové zariadenie
  • Zlepšuje možnosti pripojenia zabudovaného prehrávača Chromecast
 • Podpora zabudovaného prehrávača Chromecast ver. 1.36 pre zvukové zariadenie
  • Vylepšené možnosti pripojenia prehrávača Chromecast
 • Možnosť používania služby „Spotify Connect“ aj s bezplatným kontom (okrem Ruska)
 • Pridáva podporu pre funkciu Amazon Alexa™ Multi-Room Music (MRM)
  Poznámka: Služba Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a vo všetkých krajinách/regiónoch.
 • Zlepšuje možnosti pripojenia HDMI®
 • Opravuje problém, keď pri ukončení niektorej hry na systéme PlayStation®4 počuť zvuk
 • Zlepšuje zlyhanie podujatia siete, ktoré sa objavilo vo verzii 1.816.
 • Poskytuje podporu pre funkciu eARC
  Poznámky:
  • eARC je nová štandardizovaná funkcia rozhrania HDMI 2.1, ktorá okrem zvukových formátov podporovaných súčasnou funkciou spätného zvukového kanála (ARC) poskytuje podporu pre najnovšie formáty zvuku.
  • Funkcia eARC vám umožňuje vychutnať si bezstratový zvukový obsah na báze zvukových objektov, ako napríklad obsah vo formátoch Dolby Atmos®– Dolby TrueHD® a DTS:X® alebo obsah vo viackanálovom formáte LPCM, ktorý sa nedá prenášať pomocou funkcie ARC.
 • Pridáva podporu pre funkciu Amazon Alexa®
  Poznámka: Služba Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a vo všetkých krajinách/regiónoch.
 • Zlepšuje možnosti pripojenia s televízormi od iných výrobcov
 • Podporuje prehrávanie obsahu služby Spotify cez funkciu Spotify Connect (okrem Ruska)
 • Podporuje funkciu Wireless Multi-room

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre model HT-ZF9, verzia 2.315

Verzia súboru

 • 2.315

Veľkosť súboru

 • 198 MB (208 124 246 bajtov)

Dátum vydania

 • 27-08-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak vlastníte nový reproduktorový panel, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 2.315 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj reproduktorový panel. Ak je reproduktorový panel pripojený napríklad ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite reproduktorový panel
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte na domovskej obrazovke možnosti [Setup] (Nastavenie) → [Advanced Settings] (Rozšírené nastavenia). Potom stlačte tlačidlo ENTER
 5. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte možnosti [System Settings] (Nastavenia systému) → [System Information] (Informácie o systéme). Potom stlačte tlačidlo ENTER
 6. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Verzia softvéru 002.315 (1. a 2. nulu čísla verzie softvéru môžete ignorovať.) – ak je číslo verzie 2.315 alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému HT-ZF9.
 • Počas aktualizácie systém HT-ZF9 nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel ani sieťový (LAN) kábel.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Spôsobilo by to zlyhanie tohto systému.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér systému HT-ZF9:

Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel na pripojenie reproduktorového panela k internetu
 • Na overenie, či je reproduktorový panel pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
  • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia systému HT-ZF9 prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a potom z internetu do systému HT-ZF9 prevezmite aktualizačný súbor.

Budete potrebovať:

 • Ethernetový kábel na pripojenie reproduktorového panela k internetu
 • Na overenie, či je reproduktorový panel pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača)
  • kompatibilný televízor.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Reproduktorový panel pripojte pomocou ethernetového kábla k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite reproduktorový panel.
 4. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [HOME] (Domov) a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke [Home] (Domov) možnosti [Setup] (Nastavenie) → [Advanced Settings] (Rozšírené nastavenia) → [Software Update] (Aktualizácia softvéru) → [Network update] (Aktualizácia cez sieť) a stlačte tlačidlo [Enter].
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je 00x.xxx, nová verzia je 002.315). Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update Caution] (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládača vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 4. Reproduktorový panel prevezme údaje firmvéru z internetu.
 5. Po ukončení preberania sa reproduktorový panel reštartuje a spustí sa aktualizácia hlavnej jednotky. Počas aktualizácie hlavnej jednotky sa bude na displeji predného panela zobrazovať stav priebehu aktualizácie [XX%].
 6. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie opäť automaticky reštartuje. Potom sa v prípade potreby spustí aktualizácia hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov.
 7. Aktualizácia je dokončená, keď sa na televízore zobrazí hlásenie o dokončení.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 2.315, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru reproduktorového panela cez internet.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Zariadenie nie je pripojené k sieti. Ak chcete vykonať aktualizáciu reproduktorového panela, musí byť pripojený k internetu.).
  1. Smerovač a všetky zariadenia pripojené medzi reproduktorovým panelom a smerovačom sú zapnuté.
  2. Medzi reproduktorovým panelom a smerovačom je zapojený správny typ kábla (priamy alebo krížový).
  3. Všetky káble medzi reproduktorovým panelom a smerovačom sú správne zapojené.
  4. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.

  Ak nemôžete vykonať aktualizáciu softvéru, vyskúšajte aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Po spustení aktualizácie cez internet sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) na obrazovke televízora, ale indikátor priebehu na displeji zostáva nezmenený.

  V závislosti od sieťového pripojenia môže aktualizácia cez internet trvať dlhšie (až 60 minút). Preto sa zobrazí hlásenie [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Kapacita preberania: xxxxxx kB/xxxxx kB a xx %) na obrazovke televízora a indikátor priebehu na displeji ostane dlhší čas nezmenený.
 • Počas aktualizácie cez internet sa v televízore zobrazuje hlásenie [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Stav pripojenia sa nedá potvrdiť, pretože nefunguje komunikácia so serverom. Skúste to znova neskôr.) a firmvér sa nedá aktualizovať.
  • Skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN.
  • Overte, či ste v nastaveniach siete uviedli, či reproduktorový panel má alebo nemá vlastnú IP adresu. (ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  • Skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo.
  Zapnite reproduktorový panel a skúste aktualizáciu zopakovať.
 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová.
  Ak je reproduktorový panel pripojený k sieti bezdrôtovo, skúste ho k sieti pripojiť pomocou kábla a potom aktualizáciu zopakovať.
  Ak problém pretrváva, môže to spôsobovať aj nízka prenosová rýchlosť siete. V takom prípade skúste systém aktualizovať podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
 • Na televíznej obrazovke sa zobrazuje správa [Already Updated] (Už je aktualizované).
  V reproduktorovom paneli je momentálne nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru.

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Pokiaľ je to možné, odporúčame, aby ste aktualizáciu vykonali cez internet. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému HT-ZF9.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača prevezmite súbor Z9HT2-2_315.zip a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 198 MB (208 124 246 bajtov).
Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:
 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru Z9HT2-2_315.zip.
  • Pre operačný systém Mac OS X®:
   1. Prejdite do umiestnenia, kam sa súbor prevzal, a dvakrát kliknite na súbor Z9HT2-2_315.zip.
   2. Vytvorí sa nový súbor s názvom „F_Z9HT2.UPG“.
  • Pre operačný systém Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Prejdite do adresára, kam sa súbor prevzal, a pravým tlačidlom kliknite na súbor Z9HT2-2_315.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
    Poznámka: V prípade systémov Windows® 8.1 a Windows® 10 sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Internet Explorer® uloží do priečinka Downloads (Stiahnuté súbory). Ak chcete nájsť priečinok Downloads (Stiahnuté súbory), kliknite na dlaždicu „Desktop“ (Pracovná plocha) na domovskej obrazovke a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Explorer (Windows Prieskumník).
   2. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať).
   3. Vytvorí sa nový súbor s názvom „F_Z9HT2.UPG“.
 2. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
 3. Preneste súbor F_Z9HT2.UPG do úložného zariadenia USB:
  • Pre operačný systém Mac OS X®:
   1. Myšou presuňte súbor F_Z9HT2.UPG do koreňového adresára v zariadení USB.
  • Pre operačný systém Windows:
    Prejdite do adresára, v ktorom sa súbor vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na súbor F_Z9HT2.UPG.
   1. V ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať kam) a potom kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   2. Súbor F_Z9HT2.UPG sa skopíruje do zariadenia USB.
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.
 4. Po skopírovaní súboru F_Z9HT2.UPG odpojte zariadenie USB od počítača.
Preneste aktualizáciu do vášho systému HT-ZF9

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do systému HT-ZF9.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite reproduktorový panel
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME (DOMOV) a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku
 4. Pripojte zariadenie USB so súborom F_Z9HT2.UPG.
Prenos aktualizačného súboru:
 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte v ponuke [Home] (Domov) možnosti [Setup] (Nastavenie) → [Advanced Settings] (Rozšírené nastavenia) → [Software Update] (Aktualizácia softvéru) → [USB update] (Aktualizácia cez USB) a stlačte tlačidlo [Enter].
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je xxx.xxx, nová verzia je 002.315). Pomocou diaľkového ovládania vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update Caution] (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládača vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 4. Reproduktorový panel prevezme údaje firmvéru z pamäťového zariadenia USB.
 5. Po ukončení preberania sa reproduktorový panel reštartuje a spustí sa aktualizácia hlavnej jednotky. Počas aktualizácie hlavnej jednotky sa bude na displeji predného panela zobrazovať stav priebehu aktualizácie [XX%].
 6. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie opäť automaticky reštartuje. Potom sa v prípade potreby spustí aktualizácia hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov.
 7. Aktualizácia je dokončená, keď sa na televízore zobrazí hlásenie o dokončení.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 2.315, firmvér sa aktualizoval správne

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru reproduktorového panela pomocou počítača a zariadenia USB vyskytnú problémy.

 • Na displeji predného panela sa striedavo zobrazujú hlásenia „UPDT“ (AKTUALIZÁCIA) a „ERROR“ (CHYBA).
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Zapnite napájanie reproduktorového panela.
  3. Skúste aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB.

 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo
  Zapnite reproduktorový panel a znova postupujte podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Aktualizačný súbor Z9HT2-2_315.zip prevzatý z webovej lokality aktualizácie sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite reproduktorový panel
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite