Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • DSC-RX0M2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridáva funkciu [AF-S during mov rec] (AF-S počas nahrávania videozáznamu):
  Keď je táto funkcia povolená, položku AF-S je možné počas nahrávania aktivovať stlačením tlačidla uzávierky do polovice.
  Poznámky:
  • Keď je táto funkcia aktivovaná, automatické zaostrenie a zmena zorného uhla produkujú šum. S cieľom zabrániť zaznamenaniu tohto šumu na nahrávku odporúčame použiť externý mikrofón.
  • Ak používate túto funkciu prostredníctvom bezdrôtového diaľkového ovládača RMT-P1BT (predáva sa samostatne), najskôr nastavte fotoaparát na režim [movie recording] (nahrávanie videozáznamu) a na ovládači RMT-P1BT posuňte prepínač [MOVIE/STILL] (FILM/FOTOGRAFIA) do polohy [STILL position] (poloha FOTOGRAFIA).
 • Umožňuje ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača RMT-P1BT (predáva sa samostatne)
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu DSC-RX0M2 ver. 2.00 (Windows)

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 285 MB (298 892 496 bajtov)

Dátum vydania

 • 05-12-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 2.00, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [5] (Podstrana nastavení [5]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Úplne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-BJ1.
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje(tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným káblom USB.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-BJ1.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCRX0M2V200.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.


 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8.1/10:

  V rámci počiatočných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Prevzaté súbory]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Pracovná plocha] a pomocou Prieskumníka vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Prevzaté súbory].

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCRX0M2V200.exe]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater. 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater vyberte vo fotoaparáte položku Menu (Ponuka) --> Setup subpage [3] (Podstrana nastavení [3]) --> USB Connection (USB pripojenie) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 6. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  Niekedy sa počas pripojenia fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môže na displeji počítača zobraziť hlásenie s výzvou na reštartovanie počítača. V takom prípade z fotoaparátu vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov v časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 7. Po potvrdení displeja LCD fotoaparátu kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 1.00 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takomto prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový adaptér, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.


  Aktualizácia nie je nutná.


 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

 9. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 5 minút).

  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.
 10. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Taktiež sa automaticky reštartuje aj fotoaparát, čo môže trvať niekoľko minút. Počkajte, kým sa na displeji LCD fotoaparátu znova nezobrazí rovnaká obrazovka, ako pred začiatkom aktualizácie softvéru.
  Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Ak sa po reštartovaní zobrazí upozornenie na obnovenie údajov, počkajte, kým toto upozornenie nezmizne. Nevyskytli sa žiadne komplikácie.

Krok 2: Skontrolujte, či je v zariadení nainštalovaný systémový softvér ver. 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [5] (Podstrana nastavení [5]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite