Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • SRS-ZR5

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje bezpečnosť komunikácie
 • Sprístupňuje službu Spotify Connect na používanie, a to aj s bezplatným kontom
 • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak chcete aj naďalej používať službu distribúcie hudby prostredníctvom zabudovaného prehrávača Chromecast, musíte vykonať túto aktualizáciu firmvéru.
  Ak nevykonáte inštaláciu aktualizácie manuálne, inštalácia nastane automaticky v čase, keď bude dostupné aktívne pripojenie k sieti a zariadenie sa nebude používať.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Zlepšuje bezpečnosť komunikácie
 • Pridaná funkcia hlasového usmernenia pre režim párovania cez Bluetooth
 • Podpora pre prehrávanie služby Spotify vo vstavanom prehrávači Chromecast
 • Funkcia „Wireless Surround“ (Bezdrôtový priestorový zvuk) teraz podporuje zariadenia SCMS-T pri prehrávaní hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth
 • Služba Google Cast pre zvukový obsah:
  • Funkcia Google Multi Room je už podporovaná
  • Podporuje zdroje hudby odosielané zo zariadení SCMS-T prostredníctvom pripojenia Bluetooth a súčasné využívanie funkcie bezdrôtového stereofónneho zvuku/bezdrôtového priestorového zvuku
 • Vylepšenia prevádzky a stability
 • Zlepšená stabilita pri použití počas prehrávania hudobných súborov z pamäťového zariadenia USB počas pripojenia Wi-Fi

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru 6.05 pre model SRS-ZR5

Verzia súboru

 • 6.05

Dátum vydania

 • 06-08-2019

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím túto aktualizáciu prevziať? Táto aktualizačná pomôcka nie je potrebná, ak je firmvér vášho osobného audio systému aktualizovaný na verziu 6.05.
Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

Nižšie sú k dispozícii dva spôsoby.

Potvrdzovanie pomocou aplikácie „Sony | Music Center (SongPal)“.
 1. Pripojte jednotku k rovnakej sieti Wi-Fi, ako je pripojený smartfón, prostredníctvom aplikácie „Sony | Music Center (SongPal)“.
 2. Spustite na smartfóne aplikáciu „Sony | Music Center (SongPal)“.
 3. Vyberte možnosť „SRS-ZR5“

 4. Vyberte možnosť „Settings (Nastavenia)“.

 5. Vyberte možnosť „Other Settings (Ďalšie nastavenia)“.

 6. Potvrďte verziu firmvéru modelu SRS-ZR5

Kontrola pomocou osobného počítača.
 1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla LAN (nedodáva sa).

  Poznámka : Reproduktor pripojte k počítaču priamo pomocou kábla siete LAN.
 2. Pripojte napájací kábel (dodáva sa) k napájaciemu adaptéru (dodáva sa). Stlačením tlačidla (zapnutie/pohotovostný režim) zapnite napájanie.

  Počkajte, kým indikátor LINK neprestane blikať a neostane nepretržite svietiť naružovo
 3. V počítači otvorte program Sony Network Device Setting [Nastavenie sieťového zariadenia Sony].
  1. Spustite prehľadávač.
  2. Do panela s adresou zadajte nasledujúcu adresu URL: http://169.254.1.1

 1. Keď sa zobrazí položka Language Setup [Nastavenie jazyka], vyberte jazyk.
 2. Verzia "X.XX.X.XX" je položka System Software Version [Verzia systémového softvéru] v ponuke Device Details [Podrobnosti o zariadení].

 3. Verzia softvéru, názov modelu, názov zariadenia, typ pripojenia, prístup k internetu, identifikátor SSID a metóda zabezpečenia sú iba príklady.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér systému SRS-ZR5:

Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel alebo bezdrôtový smerovač na pripojenie systému SRS-ZR5 k internetu
 • Na overenie, či je systém SRS-ZR5 pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Úložné zariadenie USB
 • Počítač
 • Úložné zariadenie USB
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Internet/sieť

Aktualizácia softvéru je dostupná prostredníctvom internetu (siete). Vykonajte kroky uvedené nižšie.
Poznámka: Ak NIE JE zariadenie pripojené k internetu (sieti), aktualizáciu na najnovší softvér nebude možné vykonať.
Dôležité:

 • Ešte pred spustením aktualizácie zaistite, aby jednotka bola pripojená do elektrickej zásuvky prostredníctvom sieťového adaptéra USB.

 1. Pripojenie do napájacej elektrickej zásuvky
  • Na pripojenie jednotky do elektrickej zásuvky použite sieťový adaptér USB a dodávaný kábel Micro USB pripojený k portu DC IN 5 V jednotky.
  Poznámka: Aktualizáciu softvéru nemožno vykonať len pri napájaní batériou
 2. Pripojenie k internetu (sieti)
  • Pripojenie k mobilnému zariadeniu prostredníctvom aplikácie „Sony | Music Center (SongPal)“
  • Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Pripojenie pomocou počítača
  Podrobnejšie informácie nájdete v návode na používanie zariadenia.
 3. Ak je reproduktor zapnutý, vypnite ho stlačením tlačidla (zapnuté/pohotovostný režim).
 4. Sieťový napájací kábel pripojený k sieťovému adaptéru bezpečne zapojte do sieťovej zásuvky.
  Poznámka: Aktualizáciu softvéru nie je možné vykonať, keď je zariadenie napájané len z batérie.
 5. Zapnite napájanie stlačením tlačidla (zapnuté/pohotovostný režim).
 6. Počkajte, kým indikátor LINK prestane blikať a zostane svietiť na oranžovo. Vždy, keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, rozsvieti sa tlačidlo UPDATE/WPS.
 7. Ťuknite na tlačidlo UPDATE/WPS a podržte ho, kým nezaznie zvukový signál. Po spustení aktualizácie softvéru začne tlačidlo UPDATE/WPS blikať.
  Poznámka: Počas aktualizácie nebude reproduktor fungovať.
 8. Blikanie (interval a stav) tlačidla UPDATE/WPS sa počas aktualizácie mení.
 9. Po dokončení aktualizácie tlačidlo UPDATE/WPS zhasne a reproduktor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu BLUETOOTH alebo siete.
 10. Skontrolujte verziu podľa postupu, ktorý sa nachádza pod položkou Check the firmware version (Overiť verziu firmvéru), aby ste sa uistili, že aktualizácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Svietia všetky indikátory LED funkcií?

Aktualizácia softvéru bola neúspešná. Stlačením tlačidla (zapnuté/pohotovostný režim) vypnite reproduktor a potom ho znova zapnite. Uistite sa, že reproduktor je pripojený k internetu a že svieti tlačidlo UPDATE/WPS, a potom znova spustite aktualizáciu.


Indikátor UPDATE zostane svietiť na oranžovo

Aktualizácia softvéru bola neúspešná. Aktualizáciu firmvéru pre osobný zvukový systém možno vykonať prostredníctvom jednotky USB flash.


Indikátor bliká na červeno a tlačidlo UPDATE/WPS bliká na oranžovo

Aktualizácia softvéru bola neúspešná. Aktualizáciu firmvéru pre osobný zvukový systém možno vykonať prostredníctvom jednotky USB flash.


USB

Podporované operačné systémy:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – používajte ho v režime pracovnej plochy.
 • Windows® 7 s balíkom Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) alebo novší

Nahrávacie médium: jednotka USB flash: s kapacitou viac než 256 MB – funkčnosť nie je zaručená v prípade všetkých jednotiek USB flash.

Poznámky:

 • Počet zablikaní indikátora UPDATE sa mení podľa priebehu aktualizácie. Indikátor UPDATE najprv bliká štyrikrát, potom trikrát a po dokončení aktualizácie sa vypne.
 • Počas aktualizácie nechajte reproduktor pripojený k napájaniu.
 • Neodpájajte sieťový napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí.
 • Počas aktualizácie nevypínajte zariadenie.
 • Aktualizácia zvyčajne trvá 3 až 10 minút.

 1. Zatvorte všetky ostatné okná a spustené programy okrem tejto stránky.
 2. Prečítajte si zmluvné podmienky na tejto stránke a začiarknutím políčka potvrďte svoj súhlas s nimi.
 3. Prevezmite aktualizáciu firmvéru. Začne sa preberanie súboru SRS16003.UPG, 150 MB (157 327 552 bajtov).
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Ak používate operačný systém Windows 10 alebo 8.1, súbor aktualizácie sa môže automaticky uložiť do priečinka Prevzaté súbory. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Pracovná plocha a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte v priečinku Prevzaté súbory prevzatý súbor.
 5. Prekopírovanie súborov aktualizácie na jednotku USB flash:
  1. Zasuňte inicializovanú (naformátovanú) jednotku USB flash do zásuvky USB v počítači
  2. Prekopírujte priečinok UPDATE na jednotku USB flash.

Aktualizácia zvukového systému prostredníctvom rozhrania USB:

 1. Reproduktor pripojte k sieťovej zásuvke a zapnite ho stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného režimu
 2. Keď sa indikátor POWER rozsvieti nazeleno, do zásuvky reproduktora vložte jednotku USB flash.
 3. Stlačte a podržte tlačidlo UPDATE/WPS a bezprostredne stlačte a podržte tlačidlo FUNCTION. Obidve tlačidlá držte stlačené 4 sekundy, kým nezaznie zvukový signál. – Počas pripájania reproduktora k sieti môže indikátor UPDATE svietiť oranžovou farbou. Aj v tomto prípade možno zariadenie používať
 4. Po spustení aktualizácie prostredníctvom USB indikátor UPDATE bliká oranžovou farbou – počas tejto činnosti reproduktor nepoužívajte.

 5. V priebehu aktualizácie indikátor UPDATE (a indikátor napájania) niekoľkokrát zablikajú.
 6. Po dokončení aktualizácie sa indikátor UPDATE vypne a reproduktor automaticky prejde do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu pripojenia BLUETOOTH/siete.
  Poznámka: Po prvom zapnutí reproduktora po aktualizácii indikátor UPDATE trikrát zabliká na oranžovo.
 7. Overte verziu firmvéru
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite