Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KD-65XG7096
 • KD-65XG7093
 • KD-65XG7077
 • KD-65XG7073
 • KD-65XG7005
 • KD-65XG7004
 • KD-65XG7003
 • KD-65XG7002
 • KD-55XG7096
 • KD-55XG7093
 • KD-55XG7077
 • KD-55XG7073
 • KD-55XG7005
 • KD-55XG7004
 • KD-55XG7003
 • KD-55XG7002
 • KD-49XG7096
 • KD-49XG7093
 • KD-49XG7077
 • KD-49XG7073
 • KD-49XG7005
 • KD-49XG7004
 • KD-49XG7003
 • KD-49XG7002
 • KD-43XG7096
 • KD-43XG7093
 • KD-43XG7077
 • KD-43XG7073
 • KD-43XG7005
 • KD-43XG7004
 • KD-43XG7003
 • KD-43XG7002

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody azlepšenia znajnovšej aktualizácie

 • Vylepšený používateľský komfort pri sledovaní televízneho vysielania
 • Spresňuje triedenie kanálov pre určitých poskytovateľov televízie (iba Nemecko)
 • Odstraňuje problém nepresného času/hodín zobrazených pri používaní určitých aplikácií HbbTV
 • Rieši problém prehrávania služby Netflix, keď sa po niekoľkých prvých sekundách vybraného obsahu zobrazuje chybové hlásenie Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.102)
  • Ak problém naďalej pretrváva, po nainštalovaní tohto firmvéru vykonajte obnovenie výrobných nastavení *:
   • Vyberte položku [Settings] (Nastavenia).
   • Vyberte položku [System Settings] (Systémové nastavenia).
   • Vyberte položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora).
   • Vyberte položku [Factory Settings] (Výrobné nastavenia).
   • Vyberte položku [OK].
   *POZNÁMKA: Po obnovení výrobných nastavení sa na vašom televízore vymažú všetky údaje a nastavenia.
 • Podporuje aktualizáciu aplikácie Demand 5 na aplikáciu My5
  • Táto aktualizácia firmvéru pripraví váš televízor na novú aplikáciu My5. Dostupnosť tejto novej aplikácie je ponechaná na uváženie vysielateľa.
 • Zlepšuje výkon astabilitu celkového používateľského rozhrania

Predchádzajúce výhody azlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody azlepšenia.

 • Zlepšuje kompatibilitu formátu médií vrežime prehrávania cez rozhranie USB
 • Rieši problémy prehrávania videa so službami YouTube, Netflix aAll4 apps
 • Rieši problém prístupu kslužbe YouTube počas vstupu do aplikácie prostredníctvom ponuky „All apps“
 • Rieši problémy pri pokuse kzískaniu prístupu k„odporúčanému“ obsahu (vzávislosti od oblasti)

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie stelevízormi predávanými vEurópe. Vniektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zapnite televízor astlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači zobrazte domovskú ponuku.
 2. Prejdite na položku [Settings] (Nastavenie) astlačte tlačidlo [Enter].
 3. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) astlačte tlačidlo [Enter].
 4. Vpravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model averzia softvéru: „v8.821"– ak je číslo verzie „v8.821" alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie „Automatické preberanie softvéru“ (nenáročné)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie „Automatické preberanie softvéru“ (nenáročné):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť aposkytla používateľom najlepší možný dojem zpoužívania televízora.Najjednoduchší spôsob, ako získavať aktualizácie softvéru, je použitie funkcie „Automatické preberanie softvéru“. Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Ak ste povolili nižšie uvedené „Automatické preberanie softvéru“, automaticky dostanete upozornenie na aktualizáciu televízora.

 1. Stlačte tlačidlo [HOME] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku [Settings] (Nastavenie) astlačte tlačidlo [Enter].
 3. Vyberte položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) astlačte tlačidlo [Enter].
 4. Vyberte položku [Automatic Software download] (Automatické preberanie softvéru).
 5. Výberom položky [On] (Zap.) softvér automaticky prevezmete. Výberom možnosti [Off] (Vyp.) funkciu vypnete.

Nová aktualizácia firmvéru sa bude postupne rozširovať na všetky televízory pripojené k internetu v priebehu niekoľkých týždňov po jej vydaní.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie osúbore, Prevzatie aInštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie „Automatické preberanie softvéru“, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.


Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie kinternetu alebo ak nemáte záujem čakať na aktualizáciu prostredníctvom funkcie „Automatické preberanie softvéru“, pokúste sa aktualizáciu prevziať avykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 8.821

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2017_8821_eff_auth.zip

Verzia súboru

 • 8.821

Veľkosť súboru

 • 280 328 639 bajtov

Dátum vydania

 • 03-07-2019

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie TV prijímač nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne tlačidlá okrem tlačidiel uvedených vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či veľkosť súboru sony_tvupdate_2017_8821_eff_auth.zip je 280 328 639 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete priečinok sony_dtv02B40B09B4BD_00200100.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte priečinok sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie apríprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu vtelevízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút apočas inštalácie sa televízor vypne aautomaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.
 4. Stlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači otvorte ponuku HOME (Domov).
 5. Prejdite na kategóriu [Settings] (Nastavenie) avyberte ju stlačením tlačidla [Enter].
 6. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) avyberte ju.
 7. Prejdite na položku [Software Update] (Aktualizácia softvéru), vyberte ju anásledne vyberte položku [USB].
 8. Na televíznej obrazovke sa zobrazí viacero hlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Spustí sa aktualizácia ana prednom paneli televízora začne blikať oranžový indikátor LED.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.
 10. Keď sa na televízore zobrazí hlásenie Firmware update complete (Aktualizácia firmvéru dokončená), televízor sa vypne aznova zapne, aby sa aktualizácia dokončila. Neodpájajte zariadenie USB anevypínajte televízor.
 11. Keď sa televízor opäť zapne, úložné zariadenie USB bezpečne odpojte zportu USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie v8.821 alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je v8.821 alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite