Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody azlepšenia znajnovšej aktualizácie

 • Rieši problém prehrávania služby Netflix, keď sa po niekoľkých prvých sekundách vybraného obsahu zobrazuje chybové hlásenie Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.102)
  • Ak problém naďalej pretrváva, po nainštalovaní tohto firmvéru vykonajte obnovenie výrobných nastavení *:
   • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „Home“ (Domov)
   • Prejdite nadol na položku „Settings“ (Nastavenia)
   • Vyberte položku „Customer Support“ (Zákaznícka podpora) astlačte tlačidlo OK
   • Prejdite nadol a vyberte položku „Factory Settings“ (Výrobné nastavenia) a stlačte tlačidlo OK
   • Keď sa objaví otázka spotvrdením, vyberte možnosť „Yes“ (Áno) a stlačte tlačidlo OK.
   *POZNÁMKA: Po obnovení výrobných nastavení sa na vašom televízore vymažú všetky údaje a nastavenia.

Predchádzajúce výhody azlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody azlepšenia.

 • Rieši problémy prehrávania videa so službou Netflix
 • Zlepšuje pripojenie Wi-Fi
 • Zlepšuje funkcie teletextu
 • Rieši problémy s miniatúrami pri používaní aplikácie Photoshare
 • Rieši problémy s klávesnicou na obrazovke vaplikácii internetového prehliadača
 • Rieši problém, keď sa televízor nedokáže pripojiť k miestnej sieti Wi-Fi do 30 sekúnd po vykonaní cyklu napájania
 • Rieši problém, keď sa prehrávanie zasekne pri prehrávaní súborov .wav zkľúča USB
 • Rieši problém s výberom televíznych programov vyššie než na 100. pozícii, keď sa prijímajú dva (alebo viaceré) satelitné signály
 • Rieši problém, keď sa jazyk rozhrania služby YouTube nezhoduje sjazykom vybratým na televízore
 • Rieši problém so synchronizáciou zvuku aobrazu počas pozerania pozemnej akáblovej televízie
 • Rieši problém prehrávania služby Netflix po pozretí aplikácie All4
 • Rieši problém, keď počas pozerania plateného obsahu dochádzalo kukladaniu do medzipamäte služby YouTube
 • Rieši problém, keď počas pozerania pozemných kanálov sa nezobrazovali titulky DVB
 • Rieši problém, keď po predchádzajúcej aktualizácii nefungovalo pripojenie Wi-Fi
 • Rieši problém, keď pri sledovaní kanálov MHEG nebolo možné prehrávať prostredníctvom služby YouTube
 • Pridáva letnú prevádzku/nastavenie letného času (pre Turecko aAzerbajdžan)
 • Zlepšuje celkový výkon televízora
 • Rieši problém, pri ktorom videozáznam zHbbTV nemožno druhý raz prehrať po stlačení tlačidla RETURN na diaľkovom ovládaní
 • Rieši problém, pri ktorom sa žiadne informácie oudalostiach nezobrazujú vrámci elektronického programového sprievodcu satelitného vysielania
 • Vyriešený problém, kedy sa televízor nepretržite reštartoval pri sledovaní niektorých kanálov štandardu DVB-T2
 • Vyriešený problém, kedy sa pri použití externého zariadenia spodporou Dolby Digital 5.1 neprehráva žiadny zvuk zpripojení HDMI
 • Vyriešený problém, kedy vslužbe Netflix nie je kdispozícii zvuk vo formáte Dolby Digital 5.1
 • Vyriešený problém, kedy televízor nedokáže nájsť niektoré služby štandardu DVB-T2 PLP1
 • Vylepšené zobrazenie počas prehrávania zo služby Netflix
 • Vylepšený výkon astabilita televízora počas sledovania signálu DVB-C
 • Vylepšené dekódovanie pomocou modulu CI+ po sledovaní služby NETFLIX

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie sproduktmi predávanými vEurópe. Vniektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zapnite televízor astlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači zobrazte domovskú ponuku.
 2. Prejdite na položku [Settings] (Nastavenie) astlačte tlačidlo [Enter].
 3. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) astlačte tlačidlo [Enter].
 4. Vpravom hornom rohu obrazovky by sa mal zobraziť model averzia softvéru: „v8.219"– ak je číslo verzie „v8.219" alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 8.219

Názov súboru .zip

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Verzia súboru

 • 8.219

Veľkosť súboru

 • 145 849 421 bajtov

Dátum vydania

 • 03-07-2019

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie TV prijímač nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne tlačidlá okrem tlačidiel uvedených vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či veľkosť súboru sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip je 145 849 421 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete priečinok sony_dtv02B30B06B3B6_00100100.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte priečinok sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie apríprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu vtelevízore. Tento proces môže trvať 15 až 30 minút apočas inštalácie sa televízor vypne aautomaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce priečinok sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.
 4. Stlačením tlačidla [HOME] na diaľkovom ovládači otvorte ponuku HOME (Domov).
 5. Prejdite na kategóriu [Settings] (Nastavenie) avyberte ju stlačením tlačidla [Enter].
 6. Prejdite na položku [Customer Support] (Zákaznícka podpora) avyberte ju.
 7. Prejdite na položku [Software Update] (Aktualizácia softvéru), vyberte ju anásledne vyberte položku [USB].
 8. Na televíznej obrazovke sa zobrazí viacero hlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Spustí sa aktualizácia ana prednom paneli televízora začne blikať oranžový indikátor LED.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.
 10. Keď sa na televízore zobrazí hlásenie Firmware update complete (Aktualizácia firmvéru dokončená), televízor sa vypne aznova zapne, aby sa aktualizácia dokončila. Neodpájajte zariadenie USB anevypínajte televízor.
 11. Keď sa televízor opäť zapne, úložné zariadenie USB bezpečne odpojte zportu USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie v8.219 alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je v8.219 alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite