Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7RM2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Pridaná funkcia dočasného automatického vypnutia „Auto Pwr OFF Temp“.*
  *Ak sa rovnaká časť vašej kože dlhšiu dobu dotýka fotoaparátu počas jeho používania, môže to spôsobiť popáleniny nižšieho stupňa (ako napríklad sčervenanie alebo pľuzgiere), dokonca aj vtedy, keď sa vám fotoaparát nezdá byť na dotyk horúci.
  V nasledujúcich situáciách buďte opatrnejší a vykonajte potrebné opatrenia, napríklad používajte statív.
  • Počas používania fotoaparátu v prostredí s vysokými teplotami
  • Ak fotoaparát používa osoba so slabým obehom alebo zníženou citlivosťou kože
  • Počas používania fotoaparátu s funkciou dočasného automatického vypnutia „Auto Pwr OFF Temp.“ nastavenou na možnosť „High“ (Vysoká)
 • Zlepšená funkčnosť fotoaparátu:
  1. Zlepšená funkčnosť, keď je oblasť AF nastavená na flexibilný bod zaostrenia
   Tu nájdete podrobné informácie.
  2. Pridané ˜zobrazenie Live View medzi pridelenie vlastných tlačidiel
  3. Pridaná funkcia nastavenia názvu súboru Set File Name
 • Podporuje viditeľné svetlo LED v externom blesku pre automatické zaostrenie (HVL-F45RM)
 • Zlepšené oneskorenie uvoľnenia pri použití bezdrôtového blesku
 • Optimalizovaný algoritmus expozície počas zaostrovania, keď je možnosť Live View Display (Zobrazenie Live View) nastavené na možnosť Setting Effect OFF (Nastavenie efektu VYPNUTÉ)
 • Zlepšená kvalita obrazu, keď je nastavenie redukcie šumu pri dlhej expozícii VYPNUTÉ
 • Zlepšená celková stabilita fotoaparátu
 • Podpora pre osvetľovací systém ovládaný rádiom
 • Pri fotografovaní zlepšuje stabilitu fotoaparátu reguláciou vnútornej teploty.
 • Zlepšila sa celková stabilita a ovládateľnosť fotoaparátu.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM2 ver. 4.01 (Mac)

Verzia súboru

 • 4.01

Veľkosť súboru

 • 267.2 MB (267 199 906 bajtov)

Dátum vydania

 • 16-05-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 4.01 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru trvá asi 10 minút. Zabráňte tomu, aby počítač medzitým prešiel do režimu spánku.
  Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7RM2V401.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7RM2V401.dmg]. V tomto kroku zatiaľ kameru nepripájajte.
 3. Súbor [Update_ILCE7RM2V401] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting) Nástroj UpdateSetting.
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  Zadajte meno používateľa a heslo

  • Pre používateľov systému macOS 10.15

   Ak váš počítač pracuje so systémom macOS 10.15, je potrebné tiež prevziať zavádzací program ovládača. Prejdite na nižšie uvedenú stránku preberania,
   postupujte podľa pokynov a prevezmite zavádzací program ovládača, čo umožní spustenie nástroja Updater.
   Ak váš počítač pracuje s iným operačným systémom, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

  • Pre používateľa systému macOS 10.13 alebo 10.14
    Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
   • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
    Stlačte tlačidlo OK
   • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.
    Obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia
    Poznámka: Ak ste v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
   • V prípade výzvy na reštartovanie systému macOS po stlačení tlačidla [Allow] (Povoliť), vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
   • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) zostanú zobrazené, zatvorte okno.
   • Ak správa zobrazená spoločne s obrazovkou „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) ostane zobrazená, obe zatvorte kliknutím na tlačidlo [OK].
    Obrazovka zablokovania rozšírenia systému

  • Pre používateľa systému macOS 10.12 alebo nižšej verzie
    Pripojte fotoaparát k počítaču
   • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
    Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču
   • Pomocou kábla USB (súčasť dodávky) pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
   • Kliknite na tlačidlo [OK].Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju kliknutím na tlačidlo [OK].
    Stlačte tlačidlo OK
    Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte kameru ani neodpájajte USB kábel.

 6. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
  Poznámka: Ak sa aktualizácia systémového softvéru nespustí, na jej spustenie dvakrát kliknite na položku [System Software Updater] (Aktualizácia systémového softvéru) v priečinku [Update_ILCE7RM2V401] - [Resources] (Zdroje).

 7. Zapnite kameru.

 8. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater (Aktualizácia systémového softvéru). Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor).Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Setup3 – Veľkokapacitný ukladací priestor

 9. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.

 10. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 4.00 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 4.01 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Čísla terajšej verzie a aktualizovanej verzie

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 11. Fotoaparát sa automaticky reštartuje.
  Zobrazí sa obrazovka nižšie.
  Vykoná sa automatické obnovenie fotoaparátu
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 12. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Indikátor priebehu aktualizácie

 13. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD.Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 4.01.

 1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky Menu (Ponuka) > Setup subpage [6] (Podstránka nastavenia č. [6]) > Version (Verzia)
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktualizovaná verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite