Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Pridáva funkciu, ktorá umožňuje aplikácii SensMe™ interne analyzovať kanály:
  • Teraz je možné analyzovať také zvukové zdroje, ktorých analýza zo siete predtým nebola možná
  • Aktuálne môžete špecifikovať albumy, priečinky a skladby a analyzovať ich kanály SensMe ™
  • Štandardná doba analýzy 5-minútového obsahu je približne 12 minút
  • Ak sa táto aktualizácia nevykoná, nový obsah pridaný od mája 2019 sa automaticky nepridá do kanálov SensMe ™
 • Opravuje problém, keď sa objavuje správa „Prebieha proces aktualizácie databázy alebo komunikácie s inými zariadeniami." a nie je možné zariadenie vypnúť
 • Opravuje problém, keď nie je možné prehrávať niektoré súbory FLAC
Poznámka:
 • Ak použijete aplikáciu „HDD Audio Remote“, musíte túto aktualizáciu aj nainštalovať
 • Najnovšia verzia aplikácie „HDD Audio Remote“ nepodporuje operačné systémy Android 3 (alebo staršie) alebo iOS 8 (alebo staršie)

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Pridáva podporu natívneho výstupu DSD s produktmi USB DAC
 • Pridáva nastavenie hornej hranice hlasitosti (iba zariadenie HAP-S1)
 • Zlepšuje prevádzku tým, že zariadenie HAP môže zapnúť napájanie prostredníctvom prístupu k mediálnemu serveru počas pohotovostného režimu siete
 • Možnosť používania služby Spotify Connect aj s bezplatným účtom
 • Zmena spôsobu prístupu na server Gracenote
  (Prístup na server nie je možný po 1.4.2019 bez aktualizácie firmvéru 18777R alebo novšej)
 • Podporuje zmeny špecifikácií v službe Spotify
 • Zlepšuje pripojenie a prevádzku s produktmi USB DAC
 • Zlepšuje stabilitu pri dlhodobom používaní aplikácie „HDD Audio Remote“
 • Rieši problém, keď nebolo možné prenášať hudobné súbory z počítača so systémom Windows10 PC prostredníctvom nastavení počítača
 • Zlepšená kvalita prehrávania pre funkciu digitálneho výstupu USB
 • Zlepšené sieťové pripojenie s aplikáciou „HDD Audio Remote“ alebo „HAP Music Transfer“
 • Zlepšená bezpečnostná komunikácia
 • Podporuje nasledujúce funkcie:
  • mediálny server,
  • funkcia digitálneho výstupu USB (rozbočovač USB na pripojenie 1 pevného disku, 1 jednotky CD a 1 jednotky USB DAC),
  • operácie vyhľadávania,
  • postupné zosilňovanie a zoslabovanie zvuku,
  • do ponuky možností pridáva funkciu „prechodu na žáner, umelca, album alebo priečinok“.
 • Pridáva nasledujúce operácie:
  • umiestnenie skladby za momentálne prehrávanú skladbu alebo za poslednú skladbu v poradí,
  • odstránenie skladby z frontu skladieb,
  • vytvorenie zoznamu skladieb z frontu skladieb,
  • odstránenie zoznamu skladieb,
  • odstránenie skladby zo zoznamu skladieb,
  • odstránenie informácií z odpojenej jednotky externého pevného disku.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru 19226R pre modely HAP-S1 / Z1ES

Verzia súboru

 • Verzia 19226R

Dátum vydania

 • 18-04-2019

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak máte nový model systému HAP-S1 / Z1ES, firmvér už môže byť aktualizovaný. Ak je číslo verzie 19226R alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite zariadenie HAP-S1 / Z1ES
 2. Skôr než bude možné pokračovať, je potrebné stlačiť tlačidlo HOME na zariadení HAP-S1 / Z1ES a počkať, kým sa na displeji LCD zobrazí domovská ponuka
 3. V ponuke Home menu [Domovská ponuka] pomocou krokového otočného ovládača označte položku Settings [Nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 4. V ponuke nastavení pomocou krokového otočného ovládača označte položku System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 5. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER
 6. Na displeji LCD sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version 19226R" [Verzia softvéru 19226R] - ak je číslo verzie 19226R alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Budete potrebovať

 • eternetový kábel na pripojenie zariadenia HAP-S1 / Z1ES k internetu v prípade pripojenia prostredníctvom káblovej siete LAN,
 • aktívne internetové pripojenie

Dôležité upozornenie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia HAP-S1 / Z1ES
 • Počas aktualizácie zariadenie HAP-S1 / Z1ES nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch

Prevziať a inštalovať

Príprava zariadenia

 1. Pripojte zariadenie HAP-S1 / Z1ES k internetu pomocou eternetového kábla alebo siete Wi-Fi
 2. Zapnite zariadenie HAP-S1 / Z1ES

Prevzatie aktualizácie:

 1. Skôr než budete pokračovať stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým sa na displeji LCD zobrazí domovská ponuka
 2. V ponuke Home menu [Domovská ponuka] pomocou krokového otočného ovládača označte položku Settings [Nastavenia] a vyberte možnosť ENTER
 3. V ponuke nastavení pomocou krokového otočného ovládača označte položku Network Update [Sieťová aktualizácia] a vyberte možnosť ENTER
 4. Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?]
 5. Vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Spustí sa postup preberania a na displeji LCD sa zobrazí obrazovka preberania
 7. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a na displeji LCD sa zobrazí obrazovka aktualizácie
 8. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie HAP-S1 / Z1ES automaticky reštartuje. Kým sa aktualizácia nedokončí, zariadenie HAP-S1 / Z1ES nepoužívajte ani nevypínajte
 9. Zistite verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 19226R, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru zariadenia HAP-S1 / Z1ES pomocou internetu.

Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie "Cannot connect to server" [Nie je možné sa pripojiť k serveru].
Pravdepodobne sa vyskytol problém so sieťovým pripojením.

 1. V prípade pripojenia prostredníctvom káblovej siete LAN skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN
 2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že zariadenie HAP-S1 / Z1ES má alebo nemá vlastnú adresu IP
 3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať

Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
Zapnite zariadenie HAP-S1 / Z1ES a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

Proces preberania (Krok 6 v časti "Prevzatie aktualizácie vyššie") už prebieha vyše 60 minút a stále sa nedokončil.
Zrušte sieťovú aktualizáciu a skontrolujte sieťové pripojenie.

Proces aktualizácie (Krok 7 v časti "Prevzatie aktualizácie vyššie") už prebieha vyše 60 minút a stále sa nedokončil.

 1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho znova zapojte
 2. Zapnite zariadenie HAP-S1 / Z1ES
 3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať

Proces aktualizácie databázy sa zastaví a zobrazí sa hlásenie o zlyhaní.
Vypnite a znova zapnite zariadenie HAP-S1 / Z1ES. Proces aktualizácie databázy sa znova spustí.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite