Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely televízorov:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody azlepšenia znajnovšej aktualizácie

 • Problém, ktorý bránil inštalácii aplikácie Kodi, bol vyriešený – aplikáciu si teraz môžete nainštalovať a využívať ju
 • Obsah HDR služby YouTube sa teraz automaticky rozpozná a zobrazí vo formáte HDR
 • Rieši problém skompatibilitou, keď vprípade niektorých vysielateľov fungovali nesprávne informačné a číselné klávesy (0-9)
 • Rieši príznak, pri ktorom sa za určitých podmienok zobrazujú na obraze zvislé čiary

Predchádzajúce výhody azlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody azlepšenia.

 • Vponuke nastavení jazyka boli ku niektorým jazykom doplnené popisy krajín aoblastí
 • Funkcia WPS (Wi-Fi Protected Setup) už viac nie je pre pripojenia bezdrôtovej siete dostupná
 • Na zaistenie bezpečného pripojenia knovej bezdrôtovej sieti vyberte svoj identifikátor siete Wi-Fi SSID (názov) zo zoznamu dostupných sietí apo zobrazení výzvy zadajte kľúč/heslo kbezdrôtovému pripojeniu. Prípadne môžete svoj televízor pripojiť ksmerovaču priamo pomocou ethernetového kábla
 • Zlepšuje celkový výkon televízora
 • Zlepšuje pripojenie Wi-Fi

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie sproduktmi predávanými vEurópe. Vniektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu softvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Na televíznej obrazovke by sa malo zobraziť číslo verzie firmvéru.


[1] Model
[2] Verzia softvéru

Ak je číslo verzie PKG6.0744.xxxx alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu softvéru aaktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“ (odporúčané)
 • Použitie úložného zariadenia USB
Použitie funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“ (odporúčané):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť aposkytla používateľom najlepší možný dojem zpoužívania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako prijímať aktualizácie softvéru, je prostredníctvom pripojenia televízora kinternetu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je funkcia „Automatické vyhľadanie aktualizácie“ povolená. (Toto nastavenie je predvolene povolené.)
 1. Stlačte tlačidlo [HELP] (Pomocník) na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku [Aktualizácia systémového softvéru].
 3. Vyberte položku [Automatically check for update] (Automatické vyhľadanie aktualizácie).

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie osúbore, Prevzatie aInštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom úložného zariadenia USB. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.


Použitie úložného zariadenia USB:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím úložného zariadenia USB. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie kinternetu alebo ak prevzatie aktualizácie prostredníctvom funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“ zlyhá, pokúste sa aktualizáciu prevziať avykonať použitím úložného zariadenia USB podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač sprístupom na internet,
 • úložné zariadenie USB.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 6.0744

Názov súboru .zip

 • sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip

Verzia súboru

 • 6.0744

Veľkosť súboru

 • 1 312 859 644 bajtov

Dátum vydania

 • 27-03-2019

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte zelektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené vpokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte všetky nahrávania. (len rekordéry spevným diskom USB)

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať zinternetu auložiť do úložného zariadenia USB.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vhornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky avyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] vdolnej časti stránky aprevezmite súbor aktualizácie do počítača.

 2. Overte si názov aveľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či je veľkosť súboru sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip je 1 312 859 644 bajtov.
   POZNÁMKA: Vpočítačoch soperačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti vpoložke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip.
 4. Vložte úložné zariadenie USB do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip do koreňového adresára zariadenia USB.

  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte úložné zariadenie USB zpočítača aprejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať 10 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.

 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.

 3. Úložné zariadenie USB obsahujúce súbor sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný znich.

 4. Po rozpoznaní úložného zariadenia USB sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  POZNÁMKA: Ak sa správy nezobrazujú automaticky, skúste televízor vypnúť aznova zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru zúložného zariadenia USB, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo ana televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.

 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne anásledne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora zelektrickej siete.

 7. Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky reštartuje.

 8. Opatrne vyberte zariadenie USB zotvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru , aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie PKG6.0744.xxxx alebo vyššie, softvér sa úspešne aktualizoval.
 • Ak číslo verzie nie je PKG6.0744.xxxx alebo vyššie, aktualizáciu znova prevezmite anainštalujte.

Otázky a odpovede

Počas aktualizácie sa môže vyskytnúť problém

Potrebujete viac informácií? Pozrite si často kladené otázky oaktualizácii softvéru cez internet:

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. Vzáujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody avylepšenia predchádzajúcich verzií.

 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne azapne?
  Počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy saktualizáciou firmvéru televízora cez internet?

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Uistite sa, že úložné zariadenie USB funguje správne. Ak funguje správne, pokúste sa znova prevziať súbor aktualizácie.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 3. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] azopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na displeji predného panela televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), vtelevízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

Ďalšie často kladené otázky oriešení problémov nájdete včasti Otázky aodpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite