Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • HT-XF9000
DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje možnosti pripojenia HDMI®

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje problém, keď pri ukončení niektorej hry na systéme PlayStation®4 počuť zvuk
 • Poskytuje podporu pre funkciu eARC.
  Poznámky:
  • eARC je nová štandardizovaná funkcia rozhrania HDMI 2.1, ktorá okrem zvukových formátov podporovaných súčasnou funkciou spätného zvukového kanála (ARC) poskytuje podporu pre najnovšie formáty zvuku.
  • Funkcia eARC vám umožňuje vychutnať si bezstratový zvukový obsah na báze zvukových objektov, ako napríklad obsah vo formátoch Dolby Atmos®– Dolby TrueHD® a DTS:X® alebo obsah vo viackanálovom formáte LPCM, ktorý sa nedá prenášať pomocou funkcie ARC
 • Zlepšuje možnosti pripojenia s televízormi od iných výrobcov

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre model HT-XF9000, verzia 2.050

Verzia súboru

 • 2.050

Veľkosť súboru

 • 87.2 MB (91 496 041 bajtov)

Dátum vydania

 • 02-04-2019

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak vlastníte nový reproduktorový panel, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 2.050 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj reproduktorový panel. Ak je reproduktorový panel pripojený napríklad ku konektoru HDMI2, ako vstup vyberte HDMI2.
 2. Zapnite reproduktorový panel.
 3. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní vyberte na domovskej obrazovke možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Advanced Settings] (Rozšírené nastavenia). Potom stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Zvýraznite možnosť [System Information] (Informácie o systéme) a stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Verzia softvéru 002.050 (1. a 2. nulu čísla verzie softvéru môžete ignorovať.) – ak je číslo verzie 2.050 alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu systému HT-XF9000.
 • Počas aktualizácie systému HT-XF9000 nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Počas preberania a aktualizácie softvéru nevyťahujte napájací kábel.
 • Nevyťahujte napájací kábel, kým sa aktualizácia nedokončí. Môže to zapríčiniť zlyhanie systému.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia prostredníctvom pamäťového zariadenia USB a počítača

Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho do pamäťového zariadenia USB a potom do systému HT-XF9000.

Príprava na aktualizáciu firmvéru

Pred prevzatím firmvéru sa uistite, že váš počítač používa niektorý z nasledujúcich operačných systémov, a pripravte si jednotku USB flash.

Operačné systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača prevezmite súbor X9HT1-2_050.zip – zapamätajte si, kde ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 87.2 MB (91 496 041 bajtov).
Preneste súbory aktualizácie do úložného zariadenia USB:
 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru X9HT1-2_050.zip file.
  • Pre operačné systémy Mac OS X®:
   1. Prejdite do umiestnenia, kam bol súbor uložený, a dvakrát kliknite na súbor X9HT1-2_050.zip file.
   2. Vytvorí sa nový súbor s názvom „F_X9HT1.UPG“.
  • Pre operačné systémy Microsoft® Windows® 10/8.1/7:
   1. Prejdite do adresára, kam bol súbor uložený, a pravým tlačidlom kliknite na súbor X9HT1-2_050.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
    Poznámka: V prípade systémov Windows® 8.1 a Windows® 10 sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Internet Explorer® uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Ak chcete nájsť priečinok Downloads (Stiahnuté súbory), kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) na domovskej obrazovke a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Explorer (Windows Prieskumník).
   2. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať).
   3. Vytvorí sa nový súbor s názvom „F_X9HT1.UPG“.
 2. K počítaču pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB.
 3. Preneste súbor F_X9HT1.UPG do úložného zariadenia USB:
  • Pre operačné systémy Mac OS X®:
   1. Myšou presuňte súbor F_X9HT1.UPG do koreňového adresára v zariadení USB.
  • Pre operačné systémy Windows:
    Prejdite do adresára, v ktorom sa súbor vytvoril, a pravým tlačidlom myši kliknite na súbor F_X9HT1.UPG.
   1. V ponuke kliknite na možnosť Send To... (Odoslať kam) a potom kliknite na jednotku, ktorá predstavuje vaše zariadenie USB (napr. Vymeniteľný disk E:).
   2. Súbor F_X9HT1.UPG sa skopíruje do zariadenia USB.
  Poznámka: Aktualizácia sa nevykoná, ak sa súbor neskopíruje do koreňového adresára v zariadení USB alebo sa zmení názov súboru.
 4. Po skopírovaní súboru F_X9HT1.UPG odpojte zariadenie USB od počítača.
Preneste aktualizáciu do systému HT-XF9000

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do systému HT-XF9000.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený aj reproduktorový panel. (Ak je reproduktorový panel napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite reproduktorový panel.
 3. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo HOME a počkajte, kým neuvidíte domovskú obrazovku.
 4. Pripojte zariadenie USB so súborom F_X9HT1.UPG.
Prenos aktualizačného súboru:
 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní vyberte na obrazovke [Home] (Domov) možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Advanced Settings] (Rozšírené nastavenia) > [Software Update] (Aktualizácia softvéru) a stlačte tlačidlo [Enter].
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.050] (Aktualizujte softvér na novú verziu. Zariadenie počas aktualizácie nikdy nevypínajte. Aktuálna verzia je xxx.xxx, nová verzia je 002.050). Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie [Update Caution] (Pozor: aktualizácia). Pomocou diaľkového ovládača vyberte položku [OK] a stlačte tlačidlo [ENTER].
 4. Reproduktorový panel prevezme údaje firmvéru z pamäťového zariadenia USB.
 5. Po ukončení preberania sa reproduktorový panel reštartuje a spustí sa aktualizácia hlavnej jednotky. Počas aktualizácie hlavnej jednotky sa bude na indikátore LED zobrazovať stav priebehu aktualizácie
 6. Po aktualizácii hlavnej jednotky sa reproduktorový panel opäť automaticky reštartuje. Potom sa v prípade potreby spustí aktualizácia hlbokotónového reproduktora alebo zadných reproduktorov.
 7. Aktualizácia je dokončená, keď sa na televízore zobrazí hlásenie o dokončení.

Krok 2: Skontrolujte, či bola aktualizácia úspešná

 1. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie 2.050, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru reproduktorového panela pomocou počítača a zariadenia USB vyskytnú problémy.

 • Indikátory LED „TV“, „BLUETOOTH“, „USB“, „HDMI“ a „ANALOG“ alternatívne blikajú.
  Vyskytla sa chyba aktualizácie.
  1. Vypnite systém a odpojte napájací kábel striedavého prúdu.
  2. Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom znova pripojte sieťový napájací kábel a zapnite napájanie.
  3. Skúste znova aktualizovať cez pamäťové zariadenie USB.

 • Zariadenie sa počas aktualizácie vyplo
  Zapnite reproduktorový panel a znova postupujte podľa pokynov na aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.

 • Aktualizačný súbor X9HT1-2_050.zip prevzatý z webovej lokality aktualizácie sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 60 minút a stále nie je hotová
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite reproduktorový panel.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite