Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Odstraňuje funkciu Gracenote

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Oprava chyby pre určité tituly Blu-ray s problémom s prehrávaním
 • Rieši problém zabezpečenia služby SSL
 • Zlepšuje hrateľnosť diskov BD-ROM
 • Zlepšuje možnosti pripojenia služby BRAVIA® Internet Video
 • Zlepšuje možnosti pripojenia aplikácie Opera™ browser pre službu Sony Entertainment Network
 • Zlepšuje hrateľnosť aplikácie YouTube® Leanback pre službu BRAVIA® Internet Video
 • Rieši problém, pri ktorom sa po aktualizácii na verziu M14.R.0136 neprehráva určitý sieťový obsah

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru M15.R.0257 pre BDP-S4100/S5100

Verzia súboru

 • M15.R.0257

Veľkosť súboru

 • 100 MB (105 757 698 bajtov)

Dátum vydania

 • 05-03-2019

Príprava

Ak máte nový model prehrávača Blu-ray, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0257 alebo vyššie, nemusíte vykonať aktualizáciu.

Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený prehrávač Blu-ray. (Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač Blu-ray.
 3. Ak sa spustí prehrávanie disku, stlačte tlačidlo STOP a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka ponuky XrossMediaBar (XMB).
 4. Na obrazovke XrossMediaBar (XMB) zvýraznite pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti Setup (Nastavenie) > System Settings (Nastavenia systému) a potom vyberte tlačidlo ENTER.
 5. Pomocou diaľkového ovládania zvýraznite „Quick Start Mode“ (Režim rýchleho spustenia) – skontrolujte, či je režim „Quick Start Mode“ nastavený na možnosť „Off“, pretože inak nemusí byť aktualizácia firmvéru úspešná.
 6. Na displeji zvýraznite možnosť System Information (Informácie o systéme) a potom stlačte tlačidlo ENTER
 7. Na televíznej obrazovke sa zobrazí číslo verzie firmvéru vo formáte:
  Software Version M15.R.0257 (Verzia softvéru M15.R.0257). Ak je číslo verzie M15.R.0257 alebo vyššie, máte najnovšiu verziu firmvéru.

Existujú 2 jednoduché spôsoby, ako aktualizovať firmvér prehrávača Blu-ray:

Možnosti aktualizácie firmvéru prehrávača Blu-ray
Budete potrebovaťPrečo použiť tento spôsob?
Internet/sieť
***ODPORÚČA SA***
 • Ethernetový kábel alebo bezdrôtový smerovač na pripojenie prehrávača Blu-ray k internetu
 • Na overenie, či je prehrávač Blu-ray pripojený k:
  • aktívnemu internetovému pripojeniu
  • kompatibilný televízor.
Uvedený spôsob odporúčame ako najjednoduchší a najrýchlejší spôsob aktualizácie firmvéru.
Pomocou zapisovateľného disku CD-R
 • Počítač s CD napaľovačkou
 • Úplne nový zapisovateľný disk CD-R, čistý a nepoškriabaný.
Tento spôsob aktualizácie firmvéru použite, ak sa nemôžete pripojiť k internetu.

Prevziať a inštalovať

Aktualizácia prehrávača BDP-S4100/S5100 prostredníctvom internetu

Odporúčame tento spôsob aktualizácie, pretože je najjednoduchší. Aktualizácia zvyčajne trvá 15 – 30 minút. Najskôr pripravte zariadenie a následne z internetu prevezmite aktualizáciu do prehrávača diskov Blu-ray.

Budete potrebovať:

 • aktívne internetové pripojenie (pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového smerovača).
 • kompatibilný televízor.

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby aktualizácia prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu prehrávača Blu-ray.
 • Počas aktualizácie prehrávač Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený prehrávač Blu-ray. (Ak je prehrávač napríklad pripojený ku konektoru HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Pomocou ethernetového kábla alebo bezdrôtového pripojenia cez smerovač pripojte prehrávač Blu-ray k internetu.
 3. Zapnite prehrávač Blu-ray. (Ak je v prehrávači vložený disk, vyberte ho.)

Prevzatie aktualizácie:

 1. V ponuke XrossMediaBar vyberte pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní možnosti [Setup] (Nastavenie) > [Network Update] (Aktualizácia cez sieť) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 2. V televízore sa zobrazí potvrdenie aktualizácie cez sieť. Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 3. Na obrazovke televízora sa zobrazuje hlásenie Update to a new software version. a najnovšia verzia softvéru.
 4. Vyberte položku Start (Spustiť) a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 5. Spustí sa proces aktualizácie a v televízore sa zobrazí obrazovka aktualizácie.
 6. V priebehu aktualizácie sa v televízore zobrazí indikátor priebehu „x %“ a kapacita priestoru na sťahovanie. – Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 7. Prehrávač sa automaticky reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. – Počas tohto kroku prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 8. Znova sa v televízore zobrazí indikátor priebehu „x %“ a kapacita priestoru na sťahovanie. – Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 9. Prehrávač sa automaticky vypne a reštartuje, aby sa dokončila aktualizácia. – Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 10. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0257, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Riešenie problémov s aktualizáciou firmvéru prehrávača Blu-ray cez internet.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazí správa „Connection status cannot be confirmed“ (Stav pripojenia nie je možné potvrdiť) alebo „This device is not connected to network“ (Toto zariadenie nie je pripojené k sieti“.
  Znamená to, že môžete mať problém so sieťovým pripojením.
  1. V prípade káblového pripojenia: skontrolujte, či je pripojený kábel siete LAN medzi prehrávačom a zdrojom internetového pripojenia.
  2. V prípade bezdrôtového pripojenia: skontrolujte, či je zapnutý bezdrôtový smerovač a či je pripojený k zdroju internetového pripojenia.
  3. V nastaveniach siete skontrolujte, či má prehrávač Blu-ray pridelenú vlastnú IP adresu. (ak používate server proxy, do poľa servera proxy zadajte IP adresu servera proxy, ktorú používate, namiesto názvu hostiteľa proxy).
  4. Skontrolujte v časti Network Settings (Nastavenia siete) ---> Network Connection Status (Stav pripojenia k sieti) stav položiek Physical Connection (Fyzické pripojenie) a Internet Access (Prístup k internetu) (pre obe položky by stav mal byť OK).
  5. Skúste aktualizáciu zopakovať.

 • Počas aktualizácie došlo k odpojeniu od elektrickej siete.
  Zapnite prehrávač a skúste aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
  4. Môžete tiež zrušiť aktualizáciu cez sieť a vykonať ju priamo prostredníctvom disku CD-R

 • Počas aktualizácie sa zobrazuje hlásenie „Update failed“ (Aktualizácia zlyhala).
  • Skontrolujte, či nie je problém s pripojením siete k internetu.
  • Na obrazovke so správou „Update failed“ (Aktualizácia zlyhala) vyberte položku OK a pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
  • Ak problémy pretrvávajú, prevezmite si súbor s firmvérom a vykonajte aktualizáciu prostredníctvom disku CD-R
  • Môžete tiež zrušiť aktualizáciu cez sieť a vykonať ju priamo prostredníctvom disku CD-R

 • Aktualizáciu firmvéru sa nedarí dokončiť ani po niekoľkých pokusoch.
  1. Prevezmite si súbor s firmvérom a vykonajte aktualizáciu prostredníctvom disku CD-R

Aktualizácia prostredníctvom disku CD-R a počítača

Keď je to možné, odporúčame vykonať aktualizáciu prostredníctvom internetu. Ak to nie je možné, môžete použiť nasledujúci spôsob. Prevezmite si aktualizačný súbor do počítača, preneste ho na disk CD-R a potom do prehrávača BDP-S4100/S5100.

Odporúčame použiť tieto operačné systémy:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X verzia 10.5 alebo novšia verzia

Zabezpečenie hladkého priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak chcete, aby prebehla správne na prvýkrát, postupujte takto:

 • Pozorne si prečítajte uvedené pokyny, aby nedošlo k poškodeniu prehrávača Blu-ray.
 • Počas aktualizácie prehrávač Blu-ray nevypínajte ani neodpájajte od elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Do počítača si prevezmite súbor UPDATA_M15R0257.ZIP a zapamätajte si, do ktorého adresára ste ho uložili.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na ponuku Vlastnosti. Veľkosť súboru musí byť 100 MB (105 757 698 bajtov).

Vytvorte disk:

 1. Rozbaľte aktualizačný súbor zo súboru UPDATA_M15R0257.zip.
  1. Prejdite do adresára, kam bol súbor prevzatý, a pravým tlačidlom kliknite na súbor UPDATA_M15R0257.zip. Potom kliknite na možnosť „Extract All“ (Extrahovať všetko).
   Poznámka: V prípade systémov Windows® 8.1 a Windows® 10 sa súbor podľa predvolených nastavení prehliadača Internet Explorer® uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Ak chcete nájsť priečinok Downloads (Stiahnuté súbory), kliknite na dlaždicu „Desktop“ (Pracovná plocha) na domovskej obrazovke a potom vyhľadajte prevzatý súbor pomocou programu Windows Explorer (Windows Prieskumník).
  2. V okne „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Extrahovanie komprimovaných priečinkov (ZIP)) kliknite na možnosť „Extract“ (Extrahovať).
  3. Vytvorí sa nový priečinok s názvom „UPDATE“ (Aktualizácia).
   Poznámka: Extrahujú sa štyri súbory: MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN a MSB15FW_MB.ID.
 2. Napáľte tieto štyri súbory na čistý zapisovateľný disk CD. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Vyberte formát UDF (Universal Disk Format).
  Pri použití formátu ISO9660 môže dôjsť k vytvoreniu nesprávneho disku aktualizácie.
Prenos aktualizácie do prehrávača

Najskôr pripravte zariadenie a potom aktualizáciu preneste do prehrávača.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na rovnaký vstup, k akému je pripojený prehrávač Blu-ray. (Ak je prehrávač napríklad pripojený k portu HDMI 2, ako vstup vyberte HDMI 2.)
 2. Zapnite prehrávač Blu-ray.
 3. Vložte disk do prehrávača a zatvorte zásobník diskov.
Prenos aktualizačného súboru:
 1. Po načítaní disku sa na obrazovke televízora zobrazí správa o aktualizácii firmvéru.
 2. Pomocou diaľkového ovládača vyberte OK a stlačte ENTER.
 3. Spustí sa aktualizácia.
 4. V priebehu aktualizácie sa v televízore zobrazí indikátor priebehu „x %“. Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 5. Prehrávač sa automaticky reštartuje a aktualizácia bude pokračovať. – Počas tohto kroku prehrávač nepoužívajte ani nezapínajte.
 6. Znova sa v televízore zobrazí indikátor priebehu „x %“. Počas aktualizácie sa x zmení na 0 a bude stúpať až po 100.
 7. Keď sa otvorí zásobník diskov a prehrávač sa automaticky vypne, znamená to, že je aktualizácia dokončená. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 8. Vyberte aktualizačný disk z prehrávača a prehrávač zapnite.
 9. Overte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M15.R.0257, firmvér sa aktualizoval správne.

Odstraňovanie porúch

Čo robiť, ak sa pri aktualizácii firmvéru prehrávača Blu-ray pomocou počítača a disku vyskytnú problémy?

 • Aktualizačný disk sa nevysunie. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Vypnite prehrávač a odpojte sieťový napájací kábel.
  2. Opätovne pripojte sieťový napájací kábel a zároveň držte stlačené tlačidlo otvorenia/zatvorenia na prehrávači (nie na diaľkovom ovládaní).
  3. Tlačidlo otvorenia/zatvorenia na prehrávači držte stlačené, kým sa zásobník neotvorí.
  4. Vyberte disk.
  5. Po vybratí disku odpojte a znova pripojte sieťový napájací kábel, čím reštartujete prehrávač.

 • Aktualizačný súbor UPDATA_M15R0257.zip prevzatý z webovej lokality aktualizácie sa nedá rozbaliť.
  Prevzali ste súbor správne? Skúste súbor odstrániť a prevziať ho znova.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále nie je hotová.
  1. Odpojte napájací kábel od elektrickej siete a o niekoľko minút ho znova zapojte.
  2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray.
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
 • Počas aktualizácie došlo k odpojeniu od elektrickej siete.
  Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a skúste postup aktualizácie zopakovať.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite