Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • PCM-A10
DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Rieši problém, pri ktorom sa v zriedkavých prípadoch nemôže zapnúť napájanie rekordéra po pripojení prostredníctvom zariadenia USB a počítač prejde do režimu spánku

DÔLEŽITÉ: Ak sa na vašom modeli vyskytne problém „No power ON“ (Bez napájania), po reštartovaní modelu aktualizujte firmvér.
Reštartovanie modelu:
Posuňte prepínač HOLD•POWER do polohy [POWER] (Napájanie) a podržte minimálne 8 sekúnd. Následne prepínač HOLD•POWER uvoľnite. Spustí sa proces reštartovania.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Mac OS:
DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

 • macOS 10.13 - 10.15

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre sériu PCM-A10, verzia 1.01 (Mac)

Verzia súboru

 • Verzia 1.01

Veľkosť súboru

 • 12.8 MB (13 465 128 bajtov)

Dátum vydania

 • 13-12-2018

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím túto aktualizáciu prevziať? Táto aktualizácia nie je potrebná, ak bolo vaše zariadenie PCM-A10 už aktualizované na firmvér verzie 1.01 funkciou automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [HOME/BACK] (DOMOV/SPÄŤ), kým sa nezobrazí ponuka [Home] (Domov).
 2. Z ponuky vyberte položky [Settings] (Nastavenia) > [Common Settings] (Bežné nastavenia) > [Unit Information] (Informácie o zariadení)
 3. Skontrolujte číslo modelu a verziu firmvéru.

Pred inováciou

 • Počas aktualizácie sa nezabudnite pripojiť k sieti.
 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Všetky údaje preneste zo zariadenia do počítača, pretože počas aktualizácie sa môžu údaje ponechané v zariadení vymazať.
  Neručíme za skladby a údaje, ktoré sa počas procesu aktualizácie poškodia alebo vymažú.
 • Pri inovácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení približne 40 MB voľného miesta. Uistite sa prosím, že máte dostatok voľného miesta.
 • Ak v zabudovanej pamäti flash nie je dostatok voľného miesta, preneste akékoľvek nepotrebné údaje do počítača, aby ste zvýšili kapacitu voľného miesta v zariadení.
 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.

Prevziať a inštalovať

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania pripojte zariadenie PCM-A10 k počítaču prostredníctvom pripojenia USB.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
  Počas inovácie neodpájajte zariadenie od počítača.
  Počas aktualizácie sa zariadenie PCM-A10 automaticky vypne.Poznámka: V niektorých počítačoch sa môže zobraziť hlásenie USB disconnect (USB odpojené).
  Poznámka pre používateľov systému macOS 10.15: Keď v systéme macOS 10.15 prvýkrát spustíte nástroj na aktualizáciu, zobrazí sa hlásenie ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] (Nástroj „Software Update Tool“ požaduje prístup k súborom na vymeniteľnom zväzku). Ak kliknete na tlačidlo [OK], spustí sa aktualizácia. Ak kliknete na tlačidlo [Don’t Allow] (Nepovoliť), zobrazí sa chybové hlásenie a aktualizácia bude neúspešná.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na možnosť [Finish] (Dokončiť).

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overte verziu firmvéru).

Ak je v položke Verzia firmvéru zobrazí 1.0.1, jeho aktualizácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite