Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • PCM-A10
DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Rieši problém, pri ktorom sa v zriedkavých prípadoch nemôže zapnúť napájanie rekordéra po pripojení prostredníctvom zariadenia USB a počítač prejde do režimu spánku

DÔLEŽITÉ: Ak sa na vašom modeli vyskytne problém „No power ON“ (Bez napájania), po reštartovaní modelu aktualizujte firmvér.
Reštartovanie modelu:
Posuňte prepínač HOLD•POWER do polohy [POWER] (Napájanie) a podržte minimálne 8 sekúnd. Následne prepínač HOLD•POWER uvoľnite. Spustí sa proces reštartovania.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

Hardvérové požiadavky

 • Procesor
  minimálne 1 GHz
 • Pamäť
  minimálne 1 GB (32-bitová verzia)/minimálne 2 GB (64-bitová verzia)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre sériu PCM-A10, verzia 1.01 (Windows)

Verzia súboru

 • Verzia 1.01

Veľkosť súboru

 • 13.6 MB (14 277 416 bajtov)

Dátum vydania

 • 13-12-2018

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím túto aktualizáciu prevziať? Táto aktualizácia nie je potrebná, ak bolo vaše zariadenie PCM-A10 už aktualizované na firmvér verzie 1.01 funkciou automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [HOME/BACK] (DOMOV/SPÄŤ), kým sa nezobrazí ponuka [Home] (Domov).
 2. Z ponuky vyberte položky [Settings] (Nastavenia) > [Common Settings] (Bežné nastavenia) > [Unit Information] (Informácie o zariadení)
 3. Skontrolujte číslo modelu a verziu firmvéru.

Pred inováciou

 • Počas aktualizácie sa nezabudnite pripojiť k sieti.
 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Všetky údaje preneste zo zariadenia do počítača, pretože počas aktualizácie sa môžu údaje ponechané v zariadení vymazať.
  Neručíme za skladby a údaje, ktoré sa počas procesu aktualizácie poškodia alebo vymažú.
 • Pri inovácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení približne 40 MB voľného miesta. Uistite sa prosím, že máte dostatok voľného miesta.
 • Ak v zabudovanej pamäti flash nie je dostatok voľného miesta, preneste akékoľvek nepotrebné údaje do počítača, aby ste zvýšili kapacitu voľného miesta v zariadení.
 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.
 • Pre používateľov systému Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows 7 sa v dialógovom okne User Account Control (Kontrola používateľských kont) zobrazí správa „Windows needs your permission to continue“ (Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie). Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Continue] (Pokračovať) a postupujte podľa pokynov.

Prevziať a inštalovať

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania pripojte zariadenie PCM-A10 k počítaču prostredníctvom pripojenia USB.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
  Počas inovácie neodpájajte zariadenie od počítača.
  Počas aktualizácie sa zariadenie PCM-A10 automaticky vypne.
  Poznámka: V niektorých počítačoch sa môže zobraziť hlásenie USB disconnect (USB odpojené).
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na možnosť [Finish] (Dokončiť).

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overte verziu firmvéru).

Ak je v položke Verzia firmvéru zobrazí 1.01, jeho aktualizácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite